Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
br/>
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

“İhanet” Belgelenmiştir haberine Mahmut Yetim’ den cevap

OptisyeninSesi sitesinde yayımlanan ve “kişilik haklarıma” saldırı şeklinde yapılan haber ve yazıya ilişkin cevap ve düzeltme hakkımı kullanmaktayım.

08 Eylül 2019 - 16:09 'de eklendi ve 3005 kez görüntülendi. A+A-

“İhanet” Belgelenmiştir haberine Mahmut Yetim’ den cevap

SAYI : 2019 /Bila Sayı 09/09/2019
Sayın: 1-) OPTİSYENİN SESİ HABER SİTESİ SORUMLU MÜDÜRLÜĞÜNE
TALEP KONUSU : 1-) OPTİSYENİN SESİ HABER SİTESİ’nde yayımlanan ve halen yayımdan kaldırılmayan;

İhanet belgelenmiştir” haberi.

OptisyeninSesi sitesinde yayımlanan ve “kişilik haklarıma” saldırı şeklinde yapılan haber ve yazılara ilişkin cevap ve düzeltme hakkımı kullanmak üzere, Basın Kanunu’nun 14. Maddesine göre, sitenizde haber yapılan sayfada ve haberin sitenizde yayımlandığı süreyle sınırlı olmak üzere aynı puntolarla TEKZİP hakkımı kullanmak üzere, aşağıda sunduğum “cevaplarımın” yayımlanması hususlarını arz ve talep ediyorum.

CEVAPLARIMIZ :
Değerli Kamuoyu ve Meslek Mensuplarım,

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin, 17.03.2019 tarihinde yapılan İlk Genel Kurulunda, seçimle gelen üyelerin 23-24/03/2019 tarihlerinde yaptığı toplantı neticesinde, oy birliğiyle alınan 2019/1 No’lu Kararla,

a- Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na Mahmut YETİM (Başkan), Turgut VARDİ (II. Başkan), Engin BULUT (Genel Sekreter), İlker AKGÜL (Genel Sekreter Yardımcısı), Adil Kutay ORUÇ (Genel Sayman), Sırrı ALAN (Üye), Mahmut AYDIN (Üye), Mustafa UMA (Üye), Cuma REYHAN (Üye).
b- Birlik Yüksek Disiplin Kurulu’na Mehmet ŞEKER (Başkan), Mehmet KAHRAMAN (Başkan Yardımcısı), Fatih KABAKÇI (Sekreter), İhsan EROĞLU (Üye), Vedat DURAK (Üye).
c- Birlik Denetleme Kurulu’na Ergün KARAÇANAK (Başkan), Ferhat SAYIM (Başkan Yardımcısı), Kazım ANLAŞBAY (Sekreter). Şeklinde görev dağılımı yapılmıştır.

Gözlükçülük ruhsatnamesi sahibi olup gözlükçü unvanıyla optisyenlik mesleğini icra eden meslek mensupları ile optisyenlik mesleğini icra eden Optisyenlerin; mesleki faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve iş birliğini temin etmek ve mesleki ahlâk ve disiplini tesis edip korumak üzere, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin ilk Birlik Başkanı olarak, sizler tarafından bana verilen -benim için kutsal sayılacak- bu görevi yaparken, Kurum içi ve dışında Yasanın bana vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle titizlikle hareket ettim ve halen de bu ciddiyetle, sizleri 5193 Sayılı Optisyenlik Kanunu, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği ve ilgili yasalar çerçevesinde en iyi bir şekilde temsil ediyorum ve görevde bulunduğum süre içerisinde de aynı şekilde temsil etmeye devam edeceğim.

Birlik Başkanı olarak sorumluluklarımın bilincinde olmam nedeniyle, Birlik Merkez Yönetim Kurulu içerisinde sorgulanması, çözüm üretilmesi gereken meselelerimizin Kamuoyu önüne yanlış ve haksız bir şekilde taşınmasına, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinin 105’inci Maddesinin bana verdiği yetkiye dayanarak göz yummam mümkün değildir.

Birliğimizin, bütün organlarının yek vücut olması gerekirken, özellikle Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin, Kamu Kurumu niteliğinde olan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği adına, bir “çocukluk hastalığı” sayılabilecek ancak Yasa karşısında “Disiplin Suçu İşleme”cezası olarak ve devamında yasanın ilgili maddeleriyle açılacak davada karşılığı bulunan, optisyeninsesi.com sitesinde 05.09.2019 tarihinde saat:19:12’de “İhanet Belgelenmiştir” şeklinde yayımlanan bu yersiz ve mesnetsiz haberlerin arkasında olan kişilerin bu eylemi nedeniyle, cevap verme zarureti hasıl olmuştur.

1-) 4.İdare Mahkemesinin 06.08.2019 tarihli ve 2019/1465 Esas No’lu dava dosyasına istemiş olduğu;Yüce Mahkemenin; ara kararıyla “Dava konusu işleme dayanak teşkil eden somut hukuki gerekçelerin davacının iddiaları da dikkate alınmak suretiyle yasal dayanaklarıyla birlikte (Kanun, tüzük, yönetmelik vb) açıklanmasının istenmesine”

Şeklindeki istemin, 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ”Odaların kuruluşu” başlıklı 7.Maddesinin karşılığı olan amir hükümler yazılarak, Birliğimiz adına cevap yazılmıştır.

5193 sayılı Kanun ve Yönetmeliğimizin ilgili maddelerini Yüce Mahkemeye olduğu gibi bildirmek ne zamandan beri “İhanet Belgelenmiştir” şeklinde “İHANET” olarak görülmüştür?

BU KARALAMA KAMPANYASINI YÜRÜTENLER; KAMUYA VE MESLEK MENSUPLARIMIZA KARŞI KENDİLERİ “İHANET” İÇERİSİNDEDİRLER.

2-) Kuruluşundan itibaren, Birliğimizin ahenk içerisinde çalışmasını engelleyen, bu haksız, mesnetsiz iddiaların sahipleri olan Genel Sekreter Yardımcısı İlker AKGÜL, Genel Sayman Adil Kutay ORUÇ, Üye Mustafa UMA ve Üye Mahmut AYDIN’ın kamuya ve meslek mensuplarımıza karşı, “kamu zararı” yaratan kendi egolarını ve çıkarlarını ön planda tutan bir çalışma içerisindedirler.

Bilgi birikimleri Birliğimizi yönetmeye müsait olmadığı gibi yasaları ve yönetmelik hükümlerini doğru yorumlamaktan aciz olan, bu “BEŞLİ GRUP”un hatalı kararlarda ısrarlarının faturası, ne yazık ki Birliğimize karşı, davalar açılmasına neden olmaktan başka bir işe yaramadığı gibi Birliğimizin 17.03.2019 tarihinden beri, yaklaşık 6 (Altı) ay gibi bir süre içerisinde yapması gereken iş ve işlemlerin sekteye uğramasına ve Odaların Genel Kurullarını yapmasından sonra, yapılması gereken Birlik Büyük Genel Kurulunun yapılmasını geciktirdiğinden, yapılan kumpasların nedenini sizlerle paylaşarak yasal sorumluluğumun gereğini yapmak zorundayım.

Anılan Yönetmeliği’n ”Odaların kuruluşu” başlıklı 7.Maddesinin;
 (1) fıkrası gereği; “Sınırları içinde odalara kayıtlı en az yüz meslek mensubu bulunan her ilde bir oda kurulur.” Amir hükmü nedeniyle, yüz sayısını tamamlayabilen, ancak 18 adet Bölge Optisyen-Gözlükçüler Odası kurulmuştur.

 (2) fıkrası gereği;Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda meslek mensubu bulunmayan illerdeki meslek mensuplarının hangi illerdeki meslek mensupları ile birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin hangi ilde olacağı veya bu gibi illerdeki meslek mensuplarının hangi ildeki odaya bağlanıp kaydolacağı; memleketin coğrafya şartları ve ulaşım durumu ile meslek mensuplarının toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak Merkez Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Büyük Genel Kurulca kararlaştırılır.

Amir hükmünce “Büyük Genel Kurulca kararlaştırılması” gereken 2 adet Optisyen-Gözlükçüler Odası [Üye Mustafa UMA için Şanlıurfa Odası ve Üye Mahmut AYDIN için Sivas Odası) kurulmuştur. Yönetmeliğe aykırı bir şekilde alınmış olan bu karara karşı herkesin dava açma hakkının olmaması mümkün değildir.

Yaklaşık 7.000 optisyen ve gözlükçü mensubumuzun temsil edileceği “Büyük Genel Kurul” “BEŞLİ GRUP” tarafından, Mahmut YETİM gibi hiç edilmiştir.

Bu haksız kararın doğru olmasını savunmak Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Başkanı Mahmut YETİM’in görevi değildir. Benim görevim, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’ni Kamu adına yürütmektir. Maalesef bu görevi yürütmenin karşılığı ise “İhanet” olarak sitelerde yayımlanmakta olan çirkin bir kampanyaya ve kendilerini “yazar” statüsünde gören yandaş kalemşörlerin haksız ithamlarına malzeme olmaktadır.

Dolayısıyla, Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda meslek mensubu bulunmadığı iddiasıyla (Şanlıurfa ve Sivas Bölge Optisyen-Gözlükçüler Odalarının kuruluşunun iptali için Diyarbakır Ticaret Odası tarafından Ankara 4.İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Başkanlığımızca Mahkemenin Kararı beklenmektedir.

3-) 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 83’üncü Maddesinin (1)’inci fıkrasında; “ – (1) Büyük Genel Kurul, odaların genel kurullarında gizli oy ile seçilen temsilcilerden teşekkül eder.” (3)’üncü fıkrasında ise “(3) Odalar tarafından seçilen temsilcilerin mesleklerinde bilfiil ve asgarî beş yılını doldurmuş bulunmaları şarttır.

Amir hükmü ve Yönetmelik çıkmadan önce yapılan 17.03.2019 tarihli ilk Genel Kurul’unda, -6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun mali ve idari hükümleri ile disipline ilişkin hükümleri kıyasen uygulandığından- Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de “mesleklerinde bilfiil ve asgarî beş yıl doldurmuş olmaları şartını” yerine getiren üyeler sıfatıyla çalışmalarımıza devam ettik.

Ancak, 17.03.2019 tarihi itibariyle Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizden;
a-) (Genel Sayman) Adil Kutay ORUÇ’un Toros Üniversitesinden 29.08.2016 tarihinde almış olduğu “Optisyenlik Programı Ön Lisans Diplomasını” 03.03.2017 tarihinde mesleğini icra etmek üzere Özel Sağlık Hizmetleri Şubesine tasdik ettirdiğini bu nedenle “mesleğinde bilfiil 5 (Beş) yıl şartını doldurmadığını” ve

b-)Yine (Üye) Sırrı ALAN’ın da Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulundan ” mezuniyet tarihi 05.08.2015 olan ve 08.12.2015 tarihinde almış olduğu “Optisyenlik Programı Önlisans Diplomasını” mesleğini icra etmek üzere kullandığını, bu nedenle “mesleğinde bilfiil 5 (Beş) yıl şartını doldurmadığını” iddia eden, Başkanlığımıza intikal eden ihbarlar alınmıştır.

İhbar konusu olan üyelerimizin durumunun araştırılmasını, ihbarın doğru olması halinde, Yönetmelik hazırlanması sırasında adı geçen üyelerin bu durumlarını Yönetim Kurulumuzdan bilerek ve isteyerek gizleyip gizlemediklerini de araştırılarak değerlendirilmesi hususlarında Birlik Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı’mız sayın Mehmet ŞEKER’e gereği için yazılı bilgi verilmiştir.

Ayrıca, (Genel Sayman) Adil Kutay ORUÇ ve (Üye) Sırrı ALAN’ın “mesleklerinde bilfiil 5 (Beş) yıl şartını doldurmadığıgerekçesiyle yine Diyarbakır Ticaret Odası tarafından Ankara 4.İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Başkanlığımızca Mahkemenin Kararı beklenmektedir.

3-) Bu güne kadar Birlik Merkez Yönetim Kurulumuzun sağlıklı çalışmasını ve sağlıklı karar almasını engelleyenlerin, nihai hedeflerine ulaşmak için Optisyenin Sesi’ nde ”İhanetin Belgesi” olarak sürdürülen karalama kampanyasında, Başkan olarak beni gözünüzde karartmaya çalışmalarını haksız ve etik bulmuyorum.

Bu “BEŞLİ GRUP”tan özellikle, İlker AKGÜL (Genel Sekreter Yardımcısı)’nın,
• Adil Kutay ORUÇ’u (Genel Sayman) , “mesleğinde bilfiil 5 (Beş) yıl şartını doldurmadığı” bilgisine vakıf olduğunu,
• Sırrı ALAN’ın (Üye), “mesleğinde bilfiil 5 (Beş) yıl şartını doldurmadığı” bilgisine vakıf olduğunu,
• Mustafa UMA’ya (Üye), “Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda meslek mensubu bulunmadığı” halde kendisine Şanlıurfa’da Oda Kurulması sözünü verdiğini, nihayetinde bunu gerçekleştirdiklerini,
• Mahmut AYDIN’a (Üye) Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda meslek mensubu bulunmadığı” halde kendisine Sivas’ta Oda Kurulması sözünü verdiğini, nihayetinde bunu gerçekleştirdiklerini,
sizlerle paylaşmadan, bu karalama kampanyasını yürütenlerin, neden ayrılmaz “BEŞLİ GRUP” olduğunun anlaşılması için gerektiğini düşünmekteyim.

4-) Kaldı ki; bu “BEŞLİ GRUBUN” lideri İlker AKGÜL,
• Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’ne ait KARAR DEFTERİNİ ve
• GİDEN EVRAK DEFTERİNİ rahatsız olduğum dönemde birlik dışına çıkarmıştır.
• Mersin ilindeki ikametgahını Birliğin merkezini kendince baypas ederek Mersin’de kararlar alarak, karar defterine, Kanun, Yönetmelik ve diğer yasalarda, karşılığı suç kapsamında yargı sürecinde değerlendirilebilecek, bu usulsüz kararları almaya devam eden anlayışı, onu tatmin etmemiş olmalı ki adı geçen sitelerde bilgi kirliliği yaparak siz değerli kamuyu ve meslektaşlarımızı yanına çekmeye çalışmaktadır.
• Şanlıurfa Odası ve Sivas Odasının kuruluşunun iptali ile “mesleğinde bilfiil 5 (Beş) yıl şartını doldurmayan” Adil Kutay ORUÇ ile Sırrı ALAN’ın Kanuna ve Yönetmeliğe aykırı almış oldukları hatalı kararlarını doğruymuş gibi savunarak, Birliğin iradesini kendi lehlerine çevirmek ve yapacakları usulsüzlüklere kılıf uydurmak üzere; siz değerli Kamuoyu ve Meslek Mensuplarımızı kendi yanlarına çekmeye çalışmaktadırlar. Onların, çıkarlarına ve hedeflerine, Birliğimizi alet etmelerine asla müsaade etmeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Bu gerçeği görmenizi ve desteğinizi bekliyorum.

5-) Ayrıca; Birlik Genel Sekreter Yardımcısı İlker AKGÜL’ün Birliğimize ait Karar Defterini ve Giden Evrak Defterini, Birlik dışına çıkardığı ve halen bu suçu işlemeye devam etmesi nedeniyle, Yönetmeliğin 105. Maddesinin bana verdiği yetkiye dayanarak, 03.09.2019 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına “SUÇ DUYURUSU” nda bulundum.

6-) Rahatsızlığım nedeniyle; 23.08.2019 tarihli ve 1***48491072 Rapor Takip No ile 23.08.2019-29.08.2019 tarihleri arasında 7 (Yedi) gün istirahatimi ön gören raporu 26.08.2019 tarihinde; Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği kayıtlarına intikal ettirerek, yokluğumda yerime vekalet etmesi için Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinin, “II. Başkan” başlıklı 64 ‘üncü Maddesinin (1)’inci fıkrasının; “II. Başkan; Başkanın hazır bulunamadığı hâllerde, onun bütün görevlerinin gereklerini onun sahip olduğu yetkileri kullanarak yerine getirir.”
Amir hükmü gereği, raporlu olduğum süre içerisinde, II. Başkan Turgut VARDİ’ye, yerime vekalet etmesi yetkisini verdim.

Ayrıca, rahatsızlığımın devam etmesi nedeniyle, yine anılan hastane tarafından, tarafıma verilen 30.08.2019 tarihli ve Rapor Takip No 1*** 48642908 ile 30.08.2019-01.09.2019 tarihleri arasında 3 (Üç) gün istirahatimi ön gören raporu iş başı yaptığım 02.09.2019 tarihinde Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği kayıtlarına intikal ettirdim.

7-) Yönetmeliğin “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Birliğin Kurucu Genel Kurulunun yapıldığı 17/3/2019 tarihinden itibaren, Birliğin ve odaların kurulması için Merkez Yönetim Kurulunca alınmış olan kararlardan bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayanların uygulanmasına devam edilir.”

Hükmüne amirdir. Bu nedenle, Birlik Merkez Yönetim Kurulumuzun aldıkları kararların Yönetmeliğimize aykırı olanlarının uygulanma şansı bulunmamaktadır.

İlker AKGÜL’ün, Birlik Karar Defterini, Birlik dışına çıkararak -halen bu suçu işlemeye devam ettiğini- Karar Defterini kendi ikamet ettiği Mersin İline götürerek yönetmeliğin 7. Maddesi ve 83.Maddesine uymayan kararlarının savunulması için -Mersin 4.Noterliğine ibraz ederek- düzenlenen 03/09/2019 tarih ve 20137 yevmiye no’lu “Vekaletname” ile vekalet vererek, yönetmelikte karşılığı olmayan, Şanlıurfa ve Sivas Optisyen-Gözlükçüler Odaları il Adil Kutay ORUÇ ve Sırrı ALAN’ın, Ankara 4.İdare Mahkemesinde açılan davalarını savunması için avukat tutmuştur.

BEŞLİ GRUBUN”, YASAYA AYKIRI OLARAK ALMIŞ OLDUKLARI HATALI KARARLARI, DOĞRUYMUŞ GİBİ SAVUNMALARINI VE BUNDA DİRENMELERİNİ YANLIŞ BULDUĞUM İÇİN “BEŞLİ GRUBUN” VE YANDAŞLARI KALEMŞÖRLERİN KARALAMALARINA HEDEF OLDUM. BUNLARIN, HAKKIMDA VE BİRLİK İÇİN YAPTIKLARI HABERLER VE YANDAŞ KALEMŞÖRLERİNİN YAPTIKLARI HABERLER GERÇEK DIŞI OLUP BU HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ.

Bu itibarla;
Birlik Kanunu ve Yönetmeliği’nin amir hükümlerini kamu ve meslek mensuplarımız adına titizlikle uygulamakla görevli olduğumdan, sorumluluğumun bilincinde hareket ederek, Odaların Genel Kurullarından sonra yapılacak olan;

BİRLİK GENEL KURULU’na kadar, BAŞKANLIK GÖREVİMİ, YASALAR ÇERÇEVESİNDE VE YÖNETMELİĞİN 105.MADDESİNİN BANA VERDİĞİ YETKİYE DAYANARAK, KAMU ADINA YAPACAĞIMIN BİLİNMESİNİ,

 KAMUOYU VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN VERMİŞ OLDUĞUM DOĞRU BİLGİLERE İTİBAR ETMELERİNİ VE BANA GÜVENMELERİNİ İSTİYORUM.

SAYGILARIMLA. 08/09/2019

Mahmut YETİM/ Başkan
Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hawk Plus Gözlük Camları Hawk Plus Gözlük Camları

Merve Gözlük Camı, 5000 m² kapalı alan üzerine kurduğu üretim laboratuvar merkezinde ‘kişisel numaralı gözlük camı’ üretimini başarıyla...

OptisyeninSesi e dergi/ 73.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 73.Sayı

Dijital platform da optik sektörünün sesi olmaya devam eden OptisyeninSesi e dergi, okuma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor....

Haksız rekabete yol açan reklamlar! Haksız rekabete yol açan reklamlar!

Çok az kaldı çok yakın bir zamanda bu güzel meslek sizden kurtulacak. İdare geleneksel gözlükçülerin olacak. Çekilen belgesellerde size...

Yönetime aday gruptan basın açıklaması Yönetime aday gruptan basın açıklaması...

Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası yönetimine aday Gözde Birlik Platformu üyeleri, ulusal basın ve meslektaşlarımızın davetli olduğu ...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(4 Yorum)

4
.. Kimler Neler Demiş?

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Nuh ünalMuratMustafa UmaAli Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Nuh ünal
Ziyaretçi
Nuh ünal

Ah be Mahmut başkan kişiyi nasıl bilirdiniz kendim gibi demişya sen de herkesi kendin gibi biliyorsun hep yalan hep yalan duvara tosladın yeter artık !!!!

Murat
Ziyaretçi
Murat

Sn. Mahmut Yetim. 1993’te önüne gelene diploma verirdiniz mi? Buna cevap verin yeter.
Beşli grubun beşincisi kim? Ben bunu anlayamadım.

Mustafa Uma
Ziyaretçi
Mustafa Uma

Artık sen başkan degilsin haberin yok mu?
Yalan ve iftiralarla koltuk doldurulamaz. Gerçekçi olalım. Koltuk değil koltuktaki lazım.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Sayın Yetim rahatsızlığınızdan bahsediyorsunuz 23.08.2019 tarihi dahil 7 gün raporlusunuz. Ironiye bakın ki mahkemeye verdiğiniz cevap 23.08.2019 tarihli. Ayrıca birlik yönetimine sormadan hazırlayıp verdiğiniz cevap ki bu cevap yaptıklarınızın(yanlışta olsa) savunması olması gerekirken suçu kabul etmek yönünde olmuş. Madem suç olduğunu biliyordunuz bile bile neden bu suçu işlediniz?
Yada size daha güzel bir soru sorayım madem rahatsız ve raporlusunuz neden 23.08.2019 tarihinde istirahat etmek yerine mahkemeye kimseden habersiz bu cevabı yazdınız?
O koltuğa yakışmıyorsunuz istediğiniz kadar koltuk sevdasına devam edin 2020’yi o koltukta göremeyeceksiniz.

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Hawk Plus Gözlük Camları Hawk Plus Gözlük Camları...

Merve Gözlük Camı, 5000 m² kapalı alan üzerine kurduğu üreti...

OptisyeninSesi e dergi/ 73.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 7...

Dijital platform da optik sektörünün sesi olmaya devam eden ...

Haksız rekabete yol açan reklamlar! Haksız rekabete yol açan ...

Çok az kaldı çok yakın bir zamanda bu güzel meslek sizden ku...

Yönetime aday gruptan basın açıklaması Yönetime aday gruptan bas...

Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası yönetimine aday Gözde B...

Mahkeme iptal etti! Mahkeme iptal etti!

Sayın Mahmut Yetim’ in yargı süresinde almış olduğu ihtiyati...

SGK, 2019 Ağustos Ayı Reçete Bedelleri Ödemesi SGK, 2019 Ağustos Ayı Reç...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Bölgedeki meslektaşların dikkatine! Bölgedeki meslektaşların ...

Faaliyetlerini durdurma kararı alınan Sivas ve Urfa odaların...

Ankara “Gözde Birlik” Yönetim Kurulu adaylarının basın açıklaması Ankara “Gözde Birli...

Gözde birlik platformu ismiyle adını Ankaralı meslektaşlarım...

Odalara kayıt olmak için son 15 gün! Odalara kayıt olmak için ...

Optisyen ve Gözlükçüler odalarına kayıt süresi 29 Kasım 2019...

Dubai Optik “Vision-X” Fuarı başladı Dubai Optik “Vision...

12- 14 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek Fuar, dün...

Magazin HABERLERİ
Web TV
CLOSE
CLOSE
Daha fazla Haberler, Özgür Köşe
Sağlık Bakanlığından ‘Göz Taraması’ genelgesi

Sağlık Bakanlığı 81 ile göz taraması ile ilgili genelge gönderdi. Genelde ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramalarını...

Kapat