a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Garanti Belgesi Yönetmeliği

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Garanti Belgesi Yönetmeliği” taslak metinidir. Taslak hali ekte sunulan Garanti Belgesi Yönetmeliği ile ilgili görüşlere açılmış ve 28/05/2014 tarihinde resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girecektir.   Yönetmelik ile ilgili değiştirilmesini istediğiniz maddeler var ise 26 Mart 2014 tarihine kadar bize mail atabilirsiniz.     GÖZLÜKLER   2.1 GÜNEŞ […]

21 Mart 2014 - 15:32 'de eklendi ve 2220 kez görüntülendi. A+A-

Garanti Belgesi Yönetmeliği

001aec

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Garanti Belgesi Yönetmeliği” taslak metinidir.

Taslak hali ekte sunulan Garanti Belgesi Yönetmeliği ile ilgili görüşlere açılmış ve 28/05/2014 tarihinde resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

 

Yönetmelik ile ilgili değiştirilmesini istediğiniz maddeler var ise 26 Mart 2014 tarihine kadar bize mail atabilirsiniz.

    GÖZLÜKLER

 

2.1 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

2 YIL

2.2 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ

2 YIL

2.3 ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER

2 YIL

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİK TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alanmallara uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Garanti belgesi: Üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen, ithal edilen veya satılan mallar için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu hakları gösteren belgeyi,
ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı:Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,
ğ) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Garanti Belgesinin Düzenlemesine İlişkin Esaslar

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu
MADDE 5 – (1)Üretici ve ithalatçılar,tüketicilere yönelik ürettikleriveya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğeekli listede yer alankullanılmamışmallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıyaaittir.
(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, yetkili servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgileri içermesi şartıyla, garanti belgesi yerine geçer.
Garanti süresi
MADDE 6 – (1) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.
(2) Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir.
(3)Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler
MADDE7 – (1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgi ve açıklamaların bulunması zorunludur.
a) Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
b) Satıcının unvanı adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
c) Fatura tarih ve sayısı,
ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
e) Garanti süresi,
f) Azami tamir süresi,
g) Bütün parçaları dâhil olmak üzere malın tamamınıngaranti süresince garanti kapsamında olduğu,
ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin açıklayıcı bilgiler,
h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
ı) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüketicinin Garanti İle İlgili Hakları

Ücretsiz onarım hakkı
MADDE8 -(1)Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malınonarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin diğer hakları
MADDE9 – (1) Tüketicinin,ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının,yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,
durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veyamalın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
(2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda,satıcı,malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhâl tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihindenitibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
Hizmet yükümlülüğü
MADDE10- (1)Üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
Değiştirilen ürünün garanti süresi
MADDE 11– (1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.
Kullanım hatası
MADDE 12– (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.
(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halindesırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
(3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Kaldırılan hükümler
MADDE 13– (1) 14/06/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik”yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14– (1) Bu Yönetmelik 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Baş ağrısı deyip geçmeyin!

BAŞ AĞRISI, GÖZ HASTALIĞININ HABERCİSİ OLABİLİR.....

FDA: Lasik Hastaları Komplikasyonlara Karşı Uyarılmalı! FDA: Lasik Hastaları Komplikasyonlara Ka...

Her yıl yarım milyondan fazla Amerikalı, görme bozukluğunu gidermek umuduyla Lasik ameliyatı geçiriyor....

Kendi hayatınızın lideri nasıl olursunuz? Kendi hayatınızın lideri nasıl olursunuz...

İnsanlar liderlik hakkında konuştuklarında, odak çoğu zaman başkalarıdır. Liderlerin onlara nasıl hizmet ettiğini, onları güçlendirip o...

2023 Yılı Ekim Ayı Katılım Payı Ödemesi 2023 Yılı Ekim Ayı Katılım Payı Ödemesi...

Ekim ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalıştığınız banka hesaplarınıza gönderilmesi planlanmaktadır....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Baş ağrısı deyip geçmeyin...

BAŞ AĞRISI, GÖZ HASTALIĞININ HABERCİSİ OLABİLİR.....

FDA: Lasik Hastaları Komplikasyonlara Karşı Uyarılmalı! FDA: Lasik Hastaları Komp...

Her yıl yarım milyondan fazla Amerikalı, görme bozukluğunu g...

Kendi hayatınızın lideri nasıl olursunuz? Kendi hayatınızın lideri ...

İnsanlar liderlik hakkında konuştuklarında, odak çoğu zaman ...

2023 Yılı Ekim Ayı Katılım Payı Ödemesi 2023 Yılı Ekim Ayı Katılı...

Ekim ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalıştığı...

Gözlük kullanmamanın bedeli 227 milyar! Gözlük kullanmamanın bede...

Küresel Kalkınma İçin Gözlük Kullanımı’ raporunu hazırlayan ...

Moncler Lunettes EssilorLuxottica’ya geçiyor Moncler Lunettes EssilorL...

EssilorLuxottica ve Moncler, Moncler gözlüklerinin tasarımı,...

“Silmo İstanbul Award” ödülünü Emgen Optik aldı “Silmo İstanbul Awa...

24 Kasım akşamı, Çırağan Sarayı' nda gerçekleştirilen SILMO ...

Mido Optik Fuarı destek programı Mido Optik Fuarı destek p...

03- 05 Şubat 2024 tarihleri arasında İtalya' nın Milano kent...

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları İthalatta gözetim ve koru...

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında ...

24 Kasım Öğretmenler Günü 24 Kasım Öğretmenler Günü...

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri ...

Magazin HABERLERİ
Web TV