a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

SGK Sağlık uygulama tebliğinde değişiklik

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde […]

01 Ağustos 2013 - 16:07 'de eklendi ve 953 kez görüntülendi. A+A-

SGK Sağlık uygulama tebliğinde değişiklik

tebligSOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 Ağustos 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28725

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“(1) İlave ücret alınması uygulamasında;

a) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir.

b) Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.

c) SUT eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerin bedellerine ilave olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için (Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç) hiçbir ilave ücret alınamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.1.B-1 numaralı maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“(12) Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60’ı geçemez. Ancak göz hastalıkları branşında günlük muayene sınırı çalışma saatlerinin 4 ile çarpılması ile bulunur. Her bir göz hastalıkları uzman hekimi için günlük muayene sayısı her halükarda 40’ı geçemez. SUT eki EK-2/B Listesindeki 617340, 617341, 617342 kodlu işlemler ile EK-2/C Listesindeki P617340, P617341, P617342 kodlu işlemlerin yapılması halinde her bir işlem için hekim çalışma saatinden 30 dakika düşülerek yeni günlük muayene sayısı hesaplanır. Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma faturalandırılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2.1.B-2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Alkol, madde bağımlılığı tedavisi,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.4.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“(4) 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihi öncesinde başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır. Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan ortodontik tedaviler; SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanır. Kurumca ortodontik tedavi bedellerinin ödemesi; “Başlangıç aşaması (hastanın ortodontik tedavi planlamasının yapılarak, tedaviye ve tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlanması) “Tedavi aşaması (uygulanan mekanikler sonrasında planlanan sonuçların alınmaya başlandığı veya belirli bir aşamaya gelmesi)” ve “Pekiştirme aşaması (tedavinin tamamlanması) ” olmak üzere üç aşamada yapılır. Adı geçen aşamaların tamamlandığının gösterilmesi ve belgelenmesi halinde her bir aşama için işlem bedelinin 1/3’ü ödenir. “Başlangıç aşaması” ile “Tedavi aşaması” arasında en az 6 ay, “Tedavi aşaması” ile “Pekiştirme aşaması” arasında en az 4 ay süre bulunması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.4.4.G-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“SUT eki EK-2/B Listesinde “9.C Moleküler tetkikler” başlığı altında yer alan moleküler tetkik bedelleri; sadece sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları ile bünyesinde Genetik Tanı Merkezi ruhsatı/geçici çalışma izin belgesine sahip laboratuvarıbulunan ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.4.4.I numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) SUT eki EK-2/C Listesindeki “P617340” kodlu işlem, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca işlem puanına %25 ilave edilerek faturalandırılır.

(3) SUT eki EK-2/B Listesindeki “617340”, “617341”, “617342” kodlu, EK-2/C Listesindeki “P617340”, “P617341”, “P617342” kodlu işlemlerin yapılması halinde, işlem tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde aynı sağlık hizmeti sunucusunda “P617410” kodlu Lazer kapsülotomi-sineşiotomi işleminin de yapılması durumunda; “P617410” kodlu işlemin bedeli Kurumca karşılanmaz. SUT eki EK-2/B Listesindeki “617340”, “617341”, “617342” kodlu, EK-2/C Listesindeki “P617340”, “P617341”, “P617342” işlemlerin yapılması halinde işlem tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde başka bir sağlık hizmeti sunucusunda P617410 Lazer kapsülotomi-sineşiotomi işlemi yapılması durumunda ise “P617410” kodlu işlem bedeli Kurumca karşılanır ve SUT eki EK-2/B Listesindeki “617340”, “617341”, “617342” kodlu, EK-2/C Listesindeki “P617340”, “P617341”, “P617342” kodlu işlemleri yapan sağlık hizmeti sunucusundan “P617410” kodlu işlem bedeli mahsup edilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin “Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler” başlıklı 3.1.3. numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O),

k) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P),”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin, “Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler” başlıklı 3.1.3. numaralı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“i) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O),

j) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P),”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.3 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçların, yurt içinde bulunmadığı ve kullanılmasının zorunlu olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak ilaç teminine izin verildiği takdirde yurt dışından temini mümkündür. Bu amaçla, Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile Kurum arasında protokol yürürlüktedir. Mevzuat değişikliği yapılarak Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş diğer taraflarla da protokol yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 5.2.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası çıkarılmıştır.

“(2) Ancak, Kurumca örneklemeye dâhil edilmeksizin (Trafik kazası hariç) tamamı inceleneceğinden;”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 6.3.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“(2) 9/11/2012 tarihinden önce alınan sevke istinaden uygulanan ortodontik ve diğer tedaviler 2010/41 nolu Genelgeye göre sonuçlandırılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğ eki “İstisnai sağlık hizmetleri listesi”ne (EK-1/C) “P617342 kodlu Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi” işlemi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nden (EK-2/B) 607.680 ve 605.950 kodlu işlemler yürürlükten kaldırılımıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/B) yapılan değişiklikler ekteki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nden (EK-2/C) P607680 ve P605950 kodlu işlemler yürürlükten kaldırılımıştır.

MADDE 17 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/C) yapılan değişiklikler ekteki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi Kontrol Formu”nun (EK-2/Ç-3) “Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi” başlıklı bölümünde yer alan Başlangıç aşaması aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başlangıç aşaması: Hastanın ortodontik tedavi planlamasının yapılarak, tedaviye ve tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlandığının gösterilmesi ve belgelenmesidir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin “BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER (EK-3/A)” listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “BİOPSİ İĞNESİ, HER TÜRLÜ” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

301.410

İĞNE, KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON VE BİYOPSİ

17,95

301.480

SET, KEMİK İLİĞİ TOPLAMA

138,00

b) “301.760” SUT Kodlu “MANOMETRE CVP” adlı tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

İNTRAVENÖZ KANÜLLER

302.210

KANÜL I.V. NO:14-22

0,27

302.220

KANÜL I.V. NO:24-26

0,50

302.230

KAPALI DEVRE KORUMALI İNTRAVENÖZ KANÜL

1,68

MADDE 20 – Aynı Tebliğin “DİĞER PROTEZ ORTEZLER (EK-3/C-3)” listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “DO1010” SUT kodlu “OKSİJEN TÜPÜ VE MANOMETRESİ” adlı tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

DO1071

TAŞINABİLİR (PORTABLE) OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ (5 KG ALTINDA, ŞARJLI VE YEDEK BATARYA İLE BİRLİKTE)

10 yıl

6.000,00

b) “DO1016” SUT kodlu “ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO VENTİLASYON (ASV) CİHAZI” adlı tıbbi malzemenin fiyatı 7.500 (Yedibinbeşyüz) TL olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin “BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/E2)” ekteki “Liste 3” de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğin “GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/G)” ekteki “Liste 4” de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin “KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/H)” ekteki “Liste 5” de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin “KALP DAMAR CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/I)” ekteki “Liste 6” da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin “KULAK BURUN BOĞAZ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/J)” ekteki “Liste 7” de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin “KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/K)” ekteki “Liste 8” da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Tebliğin “ÜROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/L)” ekteki “Liste 9” da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Tebliğin “RADYOLOJİ BRANŞI VE ENDOVASKÜLER/NONVASKÜLER GİRİŞİMSEL İŞLEMLERE AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/M)” ekteki “Liste 10”da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 29 – Aynı Tebliğe “HEMATOLOJİ ONKOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/O)” ekteki “Liste 11” de yer aldığı şekilde eklenmiştir.

MADDE 30 – Aynı Tebliğe “NEFROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/P)” ekteki “Liste 12” de yer aldığı şekilde eklenmiştir.

MADDE 31 – Bu Tebliğin;

a) 6 ncı maddesi 1/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 9 uncu maddesi 1/1/2014 tarihinde,

c) diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
29. SILMO d’Or’un kazananları 29. SILMO d’Or’un kazananlar...

SILMO d'Or, Paris'teki SILMO Fuarında 29. kez verildi. 24 Eylül 2022'de fuar merkezinde açıklanan on tasarım ve inovasyon kategorisinin...

Oğlumun aklına uyup gözlükçü açtık! Oğlumun aklına uyup gözlükçü açtık!...

Bu dükkan hızlı bir şekilde her şeyi yutacak kadar büyük bir kara deliktir. Ben bu mesajı çoktan aldım ama yine oğluma ve hanıma laf an...

Ankara Ticaret Odası seçimlerinde adayız Ankara Ticaret Odası seçimlerinde adayız...

Kamu sektörü ile özel sektör arasında köprü olan bu odalar, asli görevleri olan üyelerinin gelişmesine katkı sunarken ürettikleri proje...

Ağustos ayı katılım payı ödemesi Ağustos ayı katılım payı ödemesi

Ağustos ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalıştığınız banka hesaplarınıza gönderilmesi planlanmaktadır....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
29. SILMO d’Or’un kazananları 29. SILMO d’Or̵...

SILMO d'Or, Paris'teki SILMO Fuarında 29. kez verildi. 24 Ey...

Oğlumun aklına uyup gözlükçü açtık! Oğlumun aklına uyup gözlü...

Bu dükkan hızlı bir şekilde her şeyi yutacak kadar büyük bir...

Ankara Ticaret Odası seçimlerinde adayız Ankara Ticaret Odası seçi...

Kamu sektörü ile özel sektör arasında köprü olan bu odalar, ...

Ağustos ayı katılım payı ödemesi Ağustos ayı katılım payı ...

Ağustos ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalışt...

Komitelerle başardık Komitelerle başardık

İTO’nun sektör temsilcilerinin buluştuğu müşterek toplantıda...

Çocukları ve gençleri bekleyen tehlike: Körlük Çocukları ve gençleri bek...

Hollandalı uzmanlara göre, yakın gelecekte çocuk ve gençler ...

Ek Yerleştirmeler Sonrası Optisyenlik Programları Ek Yerleştirmeler Sonrası...

Ek yerleştirme sonuçları incelendiğinde, boşta kalan 1050 ko...

Gözlerinizi ovuşturunca daha net görüyorsanız dikkat! Gözlerinizi ovuşturunca d...

Gözlerinizi ovuşturduğunuzda ya da göz kapaklarınıza dokunup...

Antik Çağdan, Günümüze Gözlük Antik Çağdan, Günümüze Gö...

Yüzyıllardır insanlarda görme kusuru olmuştur. 13. Yüzyılda ...

İŞKUR – Staj Portalı Yayında İŞKUR – Staj Portalı Yayı...

Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize s...

Magazin HABERLERİ
Web TV