a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Yakup Beyin Açıklamasını Samimi Bulmuyorum

Avrupa biriliği ülkelerinde “gözlük çerçeveleri için bir garanti belgesi uygulaması “ yoktur. Sadece “CE” ‘ye uygunluk aranmaktadır. Kullanım kılavuzu verilmektedir.

21 Ekim 2011 - 10:38 'de eklendi ve 4311 kez görüntülendi. A+A-

Yakup Beyin Açıklamasını Samimi Bulmuyorum

Taylan KÜÇÜKER – Gözlük Sanayicileri derneği Genel Sekreteri Sn.Yakup Çapçak, yaptığı açıklamada Garanti Belgelerinin kalkması ile ilgili müracaatların sadece 9 Dilekçeden ibaret olduğunu belirtmiştir.

Bu konuda 2009 da yaptığımız başvuruyu 6 dernek adına yaptık, üye sayımız 1400 ün üzerindedir, bu dilekçeyi nasıl bir dilekçe olarak sayabilir, bu derneklerimize ve meslektaşlarımıza saygısızlıktır, kaldı ki, TGSD başkanı Sayın Mehmet DİBİ ile bu konu üzerine yaptığım, görüşme sayısı ve süresinin hesabını hatırlamıyorum. İşin en dramatik tarafı yazdığımız yazı gözlük sanayicileri derneğinden menfi ya da müspet bir cevap dahi verilmemiştir.

Bu 9 dilekçeyi kimler vermiştir?

Bu dilekçelere cevap verilmiş midir? Gereği yapılmış mıdır?

Taylan KÜÇÜKER

ANADOLU GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER DERNEKLERİ FEDERASYONU

(Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, İstanbul, Batman Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri)

Konu: Garanti belgesi ve servis Hk

Sayı:150

Tarih:14.01.2009

TÜRKİYE GÖZLÜK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Avrupa biriliği ülkelerinde “gözlük çerçeveleri için bir garanti belgesi uygulaması “ yoktur. Sadece “CE” ‘ye uygunluk aranmaktadır. Kullanım kılavuzu verilmektedir. Buna karşın ülkemizde ;

“Her türlü optik aletler, mercekler, lensler ve çerçeveler dâhil gözlükler “4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında kanun’un 13 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan ve 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair yönetmelik eki “2” inci maddesi kapsamında değerlendirildiğinden, bu ürünler için garanti belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. ve  garanti belgesi yönetmenliğin 7 inci maddesi ile tüketicilere verilecek garanti belgesinde bulunması gereken bilgiler belirtilmiş olup, söz konusu garanti belgelerinde, yukarıda açıklanan mevzuatta belirtilenlerin haricinde herhangi bir husus T.C sanayi ve ticaret Bakanlığınca aranmamaktadır.

Madde 7 — Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

Avrupa birliği uyum çalışmaları dolayısıyla Sağlık Bakanlığınca uyumlaştırılan tıbbi cihazlar yönetmenliği kapsamında olduğundan mecburi yürürlülükten kaldırılmıştır.

24.7.2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 12870 “Oftalmik Optik-Gözlük Çerçeveleri-Genel Özellikler ve Deney Metotları” standardı Resmî Gazete’de yayımı 10 Ağustos 2007 tarihinden itibaren mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

İhtiyari Garanti GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 14/6/2003 Sayısı : 25138  
Belgesi

Madde 12- Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir sanayi malı için yapılacak garanti belgesi başvurularında, imalatçı-üretici veya ithalatçılar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu tür talepler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü
Madde 13- Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.
Diğer Yükümlülükler
Madde 14- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.
Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı – üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
Hizmet Yükümlülüğü
Madde 15- İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Bu bilgiler ışığında; Ülkemizde çerçeveler için garanti süresi iki yıldır. Garanti belgesi yönetmenliğin 7 inci maddesi ile tüketicilere verilecek garanti belgeleri belirlenmiştir.

Günde nerdeyse 18 saat kullanılan çerçeveler için garanti süresi çok uzundur. Ter insanın idrarından daha asitlidir. Etkilemeyeceği bozmayacağı metal ve kaplama yoktur. Kaplama yapan firmalar sadece 6 ay garanti vermektedir. Akdeniz Ege gibi sıcak bölgelerde ter nem, kötü kullanım, çerçevelerin kaplamalarını hızlı bir şekilde bozmaktadır. Tüketiciler çerçeveleri kullanım kılavuzundaki talimata göre çoğu zaman kullanmamaktadır.  Çocuklar da yaşları gereği çok sağlam çerçeveleri bile kolaylıkla tahrip etmektedir. Bizde de AB de olduğu gibi CE ye uygunluk aranmalı, sadece kullanım kılavuzu verilmelidir.  Kaliteyi CE ‘ye uygunluğunu kontrol edecek T.C Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Hiz. Daire Başkanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şubesi kurulmuştur.

. Bizler üretici ve ithalatçılarımızla, uluslar arası standartlara uygun olmayan ürünlerin optisyenlik müesseselerinde satılmaması konusunda hemfikiriz. AB birliğindeki uygulamalar oluşana dek garanti belgesi verme zorunluluğumuz yasa gereğidir.

Garanti hizmetlerinin uygulamalarında çok büyük bir karmaşa mevcuttur. Tedarikçiler perakendecilere satacağı ürünlerin fiyatlarını belirlerken %20 de iadeler için yük bindirmektedir. Buda alacağımız ürünlerin birim fiyatlarını artırmaktadır. İadeler %20 nin altında kaldığı için kullanım hataları olan çerçeveler dahi birçok firma tarafından değiştirilmektedir. Teslim ettiğimiz bir gözlük için sonrasında ücretsiz bir bedel almadan çok yoğun garanti hizmeti sunmaktayız. Çerçeve deformasyonları, ayarları, çerçeve pat değişimi, çerçeve pat ve gövde vida değişimi, sap ucu değişimi, sam muhafazası değişimi, sap değişimi, çoğu zaman kaynak, verildiği halde eskidiğinde tekrar silme bezi, gölük kılıfı gibi örnekler çoğaltılabilir. Servis olmadığı için bu görev her gözlük için 2 sene gözlükçülerin üzerinde kalmaktadır. Hâlbuki hizmet yükümlüğüne göre (Madde 15)

Madde 15- İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Hükmü yer almaktadır.

Sizler çerçeveleri 50–100 adetler halinde, garanti belgesi de vererek kolaylıkla satışını gerçekleştiriyorsunuz. Bizler bunu tek tek beğendirip, cam ve çerçeveden gözlük yapıyoruz, provizyona giriyor, Garantiyi sizler verdiğniz halde,2 senede servis hizmeti için yükümlülük altına giriyoruz.

Bir araba aldığınızda, bir buzdolabı aldığınızda bir arıza durumunda, satıcıya başvurduğunuzda servise gidin diyor, bu konuda bir servis hizmeti sunmuyor. Madem sizler çerçeveye garanti veriyorsunuz, servis sorumluluğu sizin olduğu halde bunun servis hizmetini biz neden hiçbir ücret almadan yapalım? Müşterilerle tartışıyoruz, zaman kaybediyoruz emek harcıyoruz, bu durumda şöyle diyebilirsiniz, biz kullanım hatası da olsa değiştiriyoruz, değiştirmeyen firmalarda var ve 23 ay kullanılmış bir gözlüğün yerine yenisinin verilmesinin işletmemize bir karlılığı yoktur. Bu bedelde zaten toptan fiyat içerisinde gözlükçüden alınmaktadır. Sap değişecekse sap değişsin kaynak yapılacaksa kaynak yapılsın. Çünkü değiştirdiğimizde de müşterilerden şunu duyuyoruz, bunlar ne para kazanıyor ki üzerine bastığım çerçevenin yenisini verdiler.

Satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak tedarikçilerin hizmet yükümlülüğündedir.

Sonuç olarak;

·                                 T.C Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Hiz. Daire Başkanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şubesi kurulmuştur. CE ‘ye uygunluk bu birim tarafından kontrol edilebileceğine göre garanti belgesi uygulaması AB ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizde de kaldırılmalıdır. Tüketiciye sadece kullanım kılavuzu verilmelidir.

·                                 Biz perakendeciyiz servis değiliz. Garanati uygulamasında parça değiştirmek, istismarı ve kötü niyeti azaltıyor. Garanti belgesi uygulaması devam edecekse; Süre bir yıla indirilmeli ve başlangıçta İstanbul, İzmir Ankara pilot bölge olmak üzere bu illerdeki yetenekli meslektaşlarımız tedarikçiler tarafından finanse edilerek “satış sonrası servis hizmeti “verecek üniteler oluşturulması ve bunun ilerleyen dönemde planlanarak, tüm illere Yalgınlaştırılması, sizleri de bizleri de daha karlı daha ciddi saygın kurumlar haline getirecektir. Mevcut uygulamada her gözlükçü çerçeve için garanti işleminde farklı uygulamalar yapabiliyor. Servis olduğunda, buna satış sonrası servis hizmeti veren sorumlu olacak ve tek elden standart bir uygulamayla yürütülecektir. Doğru olan da bize göre budur. Çünkü bütün gözlükçüler bu durumda birebir ürünün garanti belgelerini verecek, garanti belgesi olmayana servis hizmeti sunulmayacaktır. Bu durumda küçük parti malı getirenler kalitesiz, garanti belgesi çıkarmayan kaçak ürünler sisteme giremeyecektir. Optik provizyon içerisindede bir bütünlük doğru istatistik bilgiler elde edilecektir.
·                                 Servis hizmetinin bizlerin sunması istenirse(Çerçeve deformasyonları, ayarları, çerçeve pat değişimi, çerçeve pat ve gövde vida değişimi, sap ucu değişimi, sam muhafazası değişimi, sap değişimi, çoğu zaman kaynak, verildiği halde eskidiğinde tekrar silme bezi, gölük kılıfı gibi örnekler çoğaltılabilir.) bununda ücretlendirilmesi bir bedelinin olması gerekmektedir.
1)      Bunlar sağlandıktan sonra Kalite nedir? Konusunda gazete ilanları, ortak meslek içi eğitimleri düzenleyerek meslektaşlarımız ve kamuoyunu bilgilendirecek çalışmalar yürütülmesi; yerli ürünlerin marka olması yönünde çalışmlar yürütülmesi,

2)      Uluslar arası standartlara uygun ürün getirmeyen ya da üretmeyen firmalarla ortak mücadele yöntemleri için ortak toplantılar tertip edilmesi,

3)      SGK Medula Optik provizyonu içerisindeki ürünler için, örnekleme yöntemi ile periyodik kontrollerin yapılmasının temini, kalitesiz ürünlerin sistem içinden ayıklanmasının müştereken sağlanması.

Ürünlerin menşeyinin. Çerçevelere doğru yazılması, temin edilmelidir.

4)      Tüketici hakları konusunda toplumda bilinç yaratacak ortak çalışmalar yürütülmesi

5)      İlerleyen dönemlerde, garanti belgesi aramızda daha büyük problemler yaratmadan, bu ve buna benzer pek çok sorunu iletişimle çözebileceğimize inanıyoruz

6)      Mevcut garanti belgesi uygulaması adil ve yasal değildir, çok sayıda meslektaşımız bu yüzden sözleşmeleri fesih edilerek mağdur olmuş ve olacaktır.

Yulardaki önerilerimizin yönetim kurulunda görüşülerek değerlendirilmesi, yasal süresi içerisinde yazılı olarak tarafımıza bilgi verilmesini gereğinin yapılmasını rica ederiz

Saygılarımızla

 Başkan Taylan KÜÇÜKER

Cumhuriyet Mah. Umur Sk Sultan İş hanı No 2/4 Melikgazi /Kayseri Tel 052 22 12 21

Faks 0352 222 12 21 cep 0537 739 29 29 mail: taylankucuker@hotmail.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
2024 yılı stajyer maaşı ne kadar? 2024 yılı stajyer maaşı ne kadar?

İş dünyasına adım atmak, öğrenmek ve deneyim kazanmak isteyen birçok genç için staj, kariyer yolculuğunun en önemli adımlarından biridi...

Mesul Müdürlerin İzin Hakkı Mesul Müdürlerin İzin Hakkı

Ve yaz geldi. Optisyenler izini hakketti. Şimdi izinler nasıl kullanılacak? Bilinen adıyla işçi olanlar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamınd...

Sivas’ ta Bayramlaşma Sivas’ ta Bayramlaşma

Valimiz Sn. Yılmaz Şimşek'in ev sahipliğinde, düzenlenen bayramlaşma törenine katıldık....

‘Gözlük’lere dikkat! ‘Gözlük’lere dikkat!

Ülkemizde gözlük sektörü milyonlarca dolarlık önemli bir sektör. Nüfusumuz bu yazı yazıldığında 86 milyon 154 bin 607. İşte bu kadar ki...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(2 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

2 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
serkan şanver
serkan şanver
27 Ekim 2011 16:25

yaa arkadaşlar insanın garantisi yok gözlük te ne garantisi istiyorlar anlamadım

ZAFER COŞAR
ZAFER COŞAR
21 Ekim 2011 12:11

Tel parçasının garantisimi olur. insan teri altını dahi eritebildiğine göre, garanti verenlere ALLAH akıl ihsan eylesin.
ZAFER COŞAR

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
2024 yılı stajyer maaşı ne kadar? 2024 yılı stajyer maaşı n...

İş dünyasına adım atmak, öğrenmek ve deneyim kazanmak isteye...

Mesul Müdürlerin İzin Hakkı Mesul Müdürlerin İzin Hak...

Ve yaz geldi. Optisyenler izini hakketti. Şimdi izinler nası...

Sivas’ ta Bayramlaşma Sivas’ ta Bayramlaş...

Valimiz Sn. Yılmaz Şimşek'in ev sahipliğinde, düzenlenen bay...

‘Gözlük’lere dikkat! ‘Gözlük’lere dikkat!...

Ülkemizde gözlük sektörü milyonlarca dolarlık önemli bir sek...

Gözlük takmak kazancı artırıyor! Gözlük takmak kazancı art...

Bangladeşli işçilerin katıldığı bir araştırmada gözlük kulla...

Güneş gözlüğünüzü 2-3 yılda bir değiştirin! Güneş gözlüğünüzü 2-3 yıl...

Nasıl ki lens veya numaralı gözlüklerinizi yeniliyorsanız, g...

Kadir Gecesi Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafında...

2024’te fuarcılık hizmetlerine 83 milyon TL bütçe 2024’te fuarcılık hizmetl...

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 2023 yılında fuarcılık hizmetleri...

Bazı insanlar daha yüksek hızda görüyor Bazı insanlar daha yüksek...

Yapılan araştırmalar sonucunda bazı insanların daha yüksek h...

Optisyen adayları nerede staj yapacak? Optisyen adayları nerede ...

Stajyer öğrenciler; eğitim gereği uygulamalı öğrenim yapmala...

Magazin HABERLERİ
Web TV