a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

İŞ AHLAKI İLKELERİ

Geçen gün Sahil yolunda giderken yol boyunca Billboard lara döşenmiş tabelaları görünce aklıma gelen İŞ AHLAKI iLKELERi ni tekrar sizinle paylaşmak istedim.Bu arada belki bu ilkeleri okumak ihtiyacı hisseden meslektaşlarımız olur diye düşünüyorum. Meslek: insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında bir gelir elde etmek amacıyla yapılan, belli eğitimle kazanılan ve kuralları toplumca belirlenmiş […]

18 Ocak 2011 - 22:39 'de eklendi ve 3189 kez görüntülendi. A+A-

İŞ AHLAKI İLKELERİ

Geçen gün Sahil yolunda giderken yol boyunca Billboard lara döşenmiş tabelaları görünce aklıma gelen İŞ AHLAKI iLKELERi ni tekrar sizinle paylaşmak istedim.Bu arada belki bu ilkeleri okumak ihtiyacı hisseden meslektaşlarımız olur diye düşünüyorum.

Meslek: insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında bir gelir elde etmek amacıyla yapılan, belli eğitimle kazanılan ve kuralları toplumca belirlenmiş faaliyetler bütünüdür.
Bir mesleğe giren kişi, o meslekle ilgili etik yükümlülükleri üzerine alır, bu kişinin tavırları ancak etik belirli bir standarda uyduğunda gerçekleşebilecek değerli iş ve hizmetler için toplum ona güvenir; etik yükümlülüklerini yerine getiremeyen profesyoneller (meslek elemanları) ise bu güveni suiistimal ederler.

Meslek etiği, özellikle doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken davranış kuralları olarak tanımlanabilir. Meslek etiğinin önemli yanlarından biri, dünyanın neresinde olursa olsun aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmalarının gerekli olmasıdır .
Meslek etiği, her zaman bir grubun eseridir. Meslek etiği, grup onu koruduğu sürece yürürlükte kalabilen ve bireylere emreden, onları şu ya da bu şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerine bir sınır çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan kurallardan oluşmuştur .Meslek etiği, meslek elemanlarının dizginlerinden boşanmışçasına “ben her şeyi bilirim”, “her şeyi yapabilirim” düşüncesinin önüne geçebilmenin en önemli koşuludur.
Juusela’ya (1991) göre, meslek üyelerinin genel ve ortak olan davranış biçimlerini belirleyen meslek etiği ilkelerinin üç temel işlevi vardır
1) Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak.
2) Meslek içi rekabeti düzenlemek.
3) Hizmet ideallerini korumak.

 Meslek etiği sadece olması gereken ideal davranışların ortaya konulması olamaz, aynı zamanda bu davranışların yerine getirilip getirilmediği de meslek etiğinin konusu olmak durumundadır. Etik denetim olmaksızın meslek elemanlarının etik davranışları göstermelerini beklemek, kendiliğindenci yaklaşımdan başka bir şey değildir. Eğer kendiliğindenci yaklaşımın bir kerameti olsaydı, insanlığın, toplumun veya meslek örgütlülüklerinin etik diye bir kaygılarının olması da anlamlı olmayacaktır. Etik bugün genel kabul gören bir düşünce ise bunun ardında yatan nedenlerden birisi; etik ilkelerin, bizzat içinde yaşadıkları toplumun şekillendirmesi ve yine meslek elemanlarının kendi iradi belirlemeleriyle ortaya çıkmış olmasıdır.Bugün Mesleğimizin Saygınlığının yitirildiğini düşünüyorsanız,Lütfen önce kendinize bakınız.

TÜM OPTİK VE OPTOMETRIK MESLEKLER BİRLİĞİ DERNEĞİ ÜYELERİNİN UYDUĞU İŞ AHLAKI İLKELERİ (Uyması gereken diye düzeltirsek daha doğru olur,sanırım.)

Önsöz
Bu belge, günümüz iş dünyasında benimsenmiş bulunan, serbest rekabet düzeninin işletilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olan kişisel ve kurum¬sal davranış, kural ve standartlarını tanımlar. Iyi iş ilişkisi tesis etmek ve en iyi uygulamaları mümkün kılmak için uyulması gereken genel ilkeleri özetler.

Bu belge gücünü, gönüllü katıltma bağlı olmasından alır. Bu belgede yer alan ilke ve kuralların yüceliği inancı, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir. Üye ve kuruluşları, yurt içinde ve dışında, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına, çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde Iş Ahlakı Genel ilkeleri’ne uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesine görev üstlenirler.

Amaçlar
1. Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören Iş Ahlakı Ilkeleri’ni tanımlamak,
2. Iş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda
bulunmak,
3. Iş Ahlakı’na uymayan tutum ve davranışları önlemek,
4. Iş aleminde ve kendi sektöründe Iş Ahlakı’nı savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek,
5. Iş Ahlakı’na uymanın ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde
kullanılmasına katkı sağlayacağı bilincini yaymak ve yaygınlaştırmak,

GENEL ILKELER

A. Dürüstlük
Iş yaşamında, üyeler ve kuruluşları, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu çerçevede:
1. Ticari faaliyetleri, sundukları hizmet ve ürünleri ile, başkalarına bilerek zarar vermezler.
2. Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi çıkarları için kullanmazlar.
3. Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetimde bulundukları şirket veya kuruluşların faaliyetleri ile ilgili olarak başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar.
4. Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ve tanttım yaparak, aldatıcı davrantşlarda bulunmazlar.
5. Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar. Bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereğini yapmaktan kaçınmazlar.

B. Hukuka Saygı
Üyeler ve kuruluşları tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda;
1. Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
2. Doğru olmayan, sahte yada yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere ya nt Itıcı bilgi vermezler.
3. Yasadışı yada suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. Iş yaşamında, Iş ve Toplum Ahlakı’nın onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
4. Yasaları ve uluslar arası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

c. Çalışma Ortamı – Çalışmalar
1. Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüst/ük, eşit/ik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar.
2. Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş, bedensel engeller ve cinsiyete da¬yanan ayrıcalık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez. Iş yerinde ırksal, dinsel yada cinsel taciz sayılabilecek davrantş yada eylemlere izin verilmez.
3. Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.
4. Çalışanları mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler.
5. Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalara uymak kaydıyla, mesleğin geleceğine ilişkin karar ve bilgileri paylaşırlar.
6. Çalışanların tavsiye, görüş ve şikayetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yaparlar.

D. Bilgi Elde Etme, Kullanma ve Saklama
Üyeler ve kuruluşları, iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde bilgi elde etme, kul¬lanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterir/er. Bu çerçevede, yasalara ve rekabet güçlerini tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak; Üyesi oldukları diğer kurum ve örgütler hakkında doğru ve tam bilgi verirler,
1. Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına gayret eder/er. Yazı” olmayan geleneksel iş ahlak ve kurallarının da yurt sathında yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.
2. Derneği, hizmet politikaları ve performansı, çevre açılarından işletmelerin yapıları ve faaliyetleri, bilgilendirirler
3. Dernek Yönetimi ve ilgili organlara, doğru bilgiye dayalı karar olabilmeleri için düzenli şekilde güvenilir ve ayrıntılı bilgi verirler,
4. Müşteri yada iş ortaklarının iznini ve onayını olmadıkça yada yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadır/ar. Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.
5. Iş ve Toplum Ahlakı’nın onaylamıyacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili Sır yada gizli bilgi elde etmeye yeltenemezler ve etik değer/er; ilgili konularda

E. Çevre
Üye ve kuruluşları, faaliyetlerinden dolayı doğanın, kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterir/er. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar
Uygulama
Derneğin üyeleri Yönetim Kurulu’nca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen “Iş aklaki ilkelerine uymayı taahhüt eder/er. (Tüzük Madde 4 ) Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, üyeler doğrudan Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu, bu başvurulan uygun gördüğü taktirde, Haysiyet Divanı’na sevk eder. Haysiyet Divan/, sevk edilen üye ile ilgili bütün inceleme çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu’na sevk eder.

Vizyonumuz
Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın eğitim yönlü gelişmesidir.

Misyonumuz
Meslektaşlarımızın haklarının korunmasını ve halkın göz sağlığına en ıyı hizmetin verilmesini sağlamaktır.

Mesleğin yeniden yapılanma hedefleri
a.) Akademik Boyutu
b.) Halk Sağlığı Boyutu
c.) Yasal Zemin
d.) Ticari Boyutu

Meslektaş Profili
Paramedikal bir disiplinle uğraştığının bilinci içinde sürekli kişisel gelişime açık davranarak eğitimini hayata geçirmeli, mesleğin gelişimine katkıda bulunmayı daha büyük bir duyarlılıkla görev edinmeli, meslek ahlakı ve deontolojisinin kontrolünü yapabilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona...

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 100 metre finalinde 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altı...

Sivas SGK il müdürüne ziyaret Sivas SGK il müdürüne ziyaret

Mesleki problemlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk....

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik v...

Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mustafa Kemal kurtuluşun Anadolu topraklarında Anadolu halkıyla birleşerek top yekûn savaşarak kazanıla...

OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebilir, 7/24 Erişim, İndir & Oku....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
sada optik
sada optik
23 Mart 2011 17:32

Merhaba hocam yazdığınız ilkelerle bu reklam işi arasında pek bir bağ kuramadım yani insanlar işlerini düzgün yapabiliyorlarsa işlerinin reklamını yapmaları normal.sırf rekabet olmasın diye reklam yapmıyoruz ve bu bir yönüyle yanlış.optisyenlik kanununu 24. maddesinde bazı reklam prensipleri anlatılmış ve herkes bu prensipler çerçevesinde reklam yapabilir.reklam artık bir lüks değil bir ihtiyaç…ve en idealide açıkhava reklamcılığı…

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Görme engelli Serkan Yıld...

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 10...

Sivas SGK il müdürüne ziyaret Sivas SGK il müdürüne ziy...

Mesleki problemlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü ...

Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mustafa Kemal kurtuluşun Ana...

OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Sevdandan Bulasın Sevdandan Bulasın

Biz ah etmeyi asırlar önce bıraktık. Bizim buranın insanları...

Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları Optisyenlik mevzuatı hatı...

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyenler, müessesenin...

Vefat ve başsağlığı Vefat ve başsağlığı

Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, C...

Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi Şubat 2024 SGK Reçete bed...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Ehliyet reformu: Gönüllü öz değerlendirme işe yarayabilir mi? Ehliyet reformu: Gönüllü ...

Araştırmalar ve kazalar, 70 yaş ve üzeri kişilerin en azında...

Sağlık İstatistikleri yıllığı yayınlandı Sağlık İstatistikleri yıl...

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl hazırlanan Sağlık İstati...

Magazin HABERLERİ
Web TV