a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

DEDİKODU’YA BAKMA İCRAAT’A BAK

Gelen cevabi yazı üzerine 17.07.2012 tarihinde SGK Başkanı Sayın Fatih ACAR’la görüşme esnasında konunun ehemmiyetini kendilerine arz etmiştim. DEGERLİ MESLEKTAŞLARIM,   02.09.2012 tarihinde Optisyenin Sesi sitesinde meslek için yapılması gereken 14 maddelik sorunlarımızdan 14 üncü sırada olan sorunumuz çözülmüştür. Değerli Dostlarım kusurumuza bakmayın adımız hıdır elimizden gelen budur sözü ile çuvalı üstten değil alttan açtık […]

11 Eylül 2012 - 10:57 'de eklendi ve 1175 kez görüntülendi. A+A-

DEDİKODU’YA BAKMA İCRAAT’A BAK

Gelen cevabi yazı üzerine 17.07.2012 tarihinde SGK Başkanı Sayın Fatih ACAR’la görüşme esnasında konunun ehemmiyetini kendilerine arz etmiştim.

DEGERLİ MESLEKTAŞLARIM,
 
02.09.2012 tarihinde Optisyenin Sesi sitesinde meslek için yapılması gereken 14 maddelik sorunlarımızdan 14 üncü sırada olan sorunumuz çözülmüştür.

Değerli Dostlarım kusurumuza bakmayın adımız hıdır elimizden gelen budur sözü ile çuvalı üstten değil alttan açtık geri kalan 13 sorunuda Allahın izni ile halledeceğiz. Bizleri sabır ile izlemeye devam edin yeterki gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz bunlardan.

23.07.2012 tarihinde gerek bizim sitemizde gerekse Optisyenin Sesi sitesinde Vergi Usul Yasası ile ilgili yayın yapılmıştı. Hatırlarsanız 1 hafta içinde sattığınız malın 7 gün içerisinde ilgili kuruma fatura etmeniz aksi takdirde Vergi Usul Kanunun 231 maddesi Faturaların, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği hükme bağlanmış; aynı kanunun 353. maddesinde ise verilmeyen faturalar için 149.-TL özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir.

 Bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmış 336 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “1. Eczanelerin Kamu Kuruluşlarına Düzenledikleri Faturalarda Süre” başlıklı bölümünde “Bilindiği üzere 5035 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun 231 maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan “on gün” ibaresi “yedi gün” olarak değiştirilerek, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu açıklamalara göre,336 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde sadece eczanelerle yapılan sözleşme gereği fatura süresi açısından ay sonlarında dönem sonlandırması yapılmış olup optikçiler ve gözlükçüler alınan tebliğde yer almamıştır.

Tebliğde yer almamaları nedeniyle gözlükçülerin veya optisyenlerin çalışanlar, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait gözlük, çerçeve vb. teslimleri için yukarıda bahsi geçen tebliğiler kapsamında kamu kurumlarına ay sonlarında dönem sonlandırılması yapıp tek fatura düzenleme imkânları bulunmamaktadır.

Bu nedenle söz konusu işlemler için faturaların kamu kurumları adına anılan kanunda yer alan sürede düzenlemeleri gerekmektedir. Denilip yazımıza olumsuz cevap verilmiş ve optisyen gözlükçüleri eczacılar kategorisine almamışlardı.

 Gelen cevabi yazı üzerine 17.07.2012 tarihinde SGK Başkanı Sayın Fatih ACAR’la görüşme esnasında konunun ehemmiyetini kendilerine arz etmiştim.

Bilgi ve belgelerin olup olmadığını sordu bilgi ve belgelerin fotokopisini takdim ettim, takdim etmem üzerine Maliye Bakanlığının ilgili birimlerini arayarak konu ile ilgileneceğini ve konunun çözümü için çalışacağını ifade ederek bu hususuda meslektaşları mağdur etmeyeceğini, ivedi olarak konuyu çözeceğini söylediler.

Sayın SGK Başkanı Fatih ACAR beye bütün meslek ve meslektaşlar adına teşekkür eder,  Vergi Usul Yasası açısından meslektaşları sıkıntıdan kurtardıklarından dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım.

28405 sayılı 08.09.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliği aynen yayınlıyorum. Bundan böyle Eczanelerde olduğu gibi  ayda bir kuruma fatura etme imkanı sağlanmış bulunmaktadır. Konu bu tebligin 2.2 Vergi Usul Kanunununa Eklenen Geçici 29 uncu maddenin 3 üncü prağrafı ile çözülmüştür. Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.
 
      Tüm Optisyen Gözlükçüler Derneği
      Yönetim Kurulu Adına
      Başkan
      Mahmut YETİM

 .

 .

.
Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28405
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 418)
1. Giriş
15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili izahat; sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenledikleri faturalarda süre; 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine istinaden Bakanlığımızca faydalı ömürleri belirlenen amortismana tâbi iktisadî kıymetler; 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nin ekinde yer alan form Ba ve form Bs ile bildirim ödevlerine ilişkin açıklamalar ile yürürlükten kaldırılan tebliğler bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2. 6322 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler
2.1. 112 nci Maddede Yapılan Değişiklik
213 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir.” hükmü, 6322 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, maddeye aşağıdaki (5) numaralı fıkra eklenmiş ve mevcut (5) numaralı fıkra (6) numaralı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
 “4. Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilâtın mükelleften kaynaklanması halinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte, 120 nci madde hükümlerine göre mükellefe red ve iade edilir.
5. Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir.”
Diğer taraftan mezkûr Kanunun 1 inci maddesinde, “Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır.
Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.” hükmü, 375 inci maddesinde ise “Vergi cezalarında yapılan hatalar, bu kanunda vergi hataları için belli edilen usul ve şartlara göre düzeltilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükümlere göre, 213 sayılı Kanun kapsamında olan vergi, resim ve harçlar ile bunlara bağlı olarak hesaplanan gecikme faizi, gecikme zammı ve pişmanlık zammının, ayrıca vergi cezalarının 112 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre iade edilmesi sırasında mükelleflere faiz ödenmesi söz konusu olacaktır. 213 sayılı Kanun kapsamına dâhil olmayan ancak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilen diğer amme alacaklarının iadesinde ise 112 nci maddeye istinaden faiz hesaplanması mümkün değildir. 
Buna göre, 213 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinde tarif edilen, 117 ile 118 inci maddelerinde de sayılan vergi hataları sebebiyle mükelleflerden fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinde 112 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre faiz hesaplanması gerekmekte olup, faiz hesaplanmasına dair yeni durum aşağıda izah edilmektedir.
Değişiklikten önceki hükme göre, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu vergilerin üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faizi ile birlikte iade edilmesi icap etmekteydi. Maddenin yeni hâline göre ise, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanması hâlinde müracaat tarihinden, diğer hallerde tahsil tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar hesaplanacak faiz ile iade edilecektir.
Örneğin, mükellef daha evvel vermiş olduğu gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamesinde beyan ettiği vergiyi ödemiş ve bilahare vergi hatası sebebiyle fazla vergi beyan ettiği gerekçesiyle düzeltme beyannamesi verip durumu açıklayan yazılı izahata, ilgili vergi dairesine vereceği dilekçede yer vererek ödediği verginin iadesini (mahsuben veya nakden) talep etmişse, düzeltme talebinin kabul edilmesi halinde, mükellefe iade edilecek vergi için vergi dairesine müracaat tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar faiz hesaplanacaktır. Diğer taraftan, fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iade edilebilmesi için varsa gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasının ve vergi dairesine verilecek dilekçeye ilave edilmesinin icap ettiği tabiidir.
Düzeltme fişinin 213 sayılı Kanunun tebligata dair hükümlerine göre bilinen adresinde, ilanen veya mükellefin rızası dâhilinde dairede tebliğ edilmesi gerekmektedir. Düzeltme fişinin ilanen tebliğinde, 345 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin1 (A) bölümünde yapılan açıklamalar dikkate alınacaktır. Madde hükmüne göre mükellefe ödenecek faizin nispetine dair bir değişiklik yapılmadığından 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında ve tecil faizi için belirlenen usule göre faiz hesaplanmasına devam edilecektir.
Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin (örneğin katma değer vergisi iadeleri) iadesinde ise 6322 sayılı Kanunla herhangi bir değişiklik yapılmadığından uygulamaya aynı şekilde devam edilecek ve vergilerin gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi hâlinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için faiz ödenecektir.
2.2. Vergi Usul Kanununa Eklenen Geçici 29 uncu Madde
6322 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle 213 sayılı Kanuna eklenen Geçici 29 uncu maddede “Bu Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergilerin iadesinde uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 213 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasındaki değişiklik sonrası hüküm, 6322 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15/6/2012 tarihinden sonra fazla veya yersiz olarak tahsil edilmiş olup da iadesi söz konusu olan vergiler için tatbik edilecektir.

3. Sağlık Hizmeti Sunucuları ile Optisyenlik Müesseselerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Düzenledikleri Faturalarda Süre
336 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde2 eczanelerin, çalışanlarının reçetelerini karşılamak üzere sözleşme yaptıkları kamu kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, ilgili kuruluşların çalışanlarına yaptıkları ilaç teslimlerinde kamu kuruluşlarınca karşılanacak paya ilişkin tutarı içeren faturayı, ay sonunda tüm çalışanlar için ve tek bir fatura şeklinde düzenleyebilecekleri ifade edilmiş, 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde3 ise Sosyal Güvenlik Kurumunun da 336 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulamasında, eczanelerle anlaşma yapılan kamu kuruluşları kapsamında değerlendirilmesinin uygun görüldüğü belirtilmişti.
213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 nci bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme/protokol imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin çalışanlar, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verdikleri sağlık hizmetleri nedeniyle adı geçen Kuruma ay sonunda tek bir fatura düzenleyebilmeleri uygun bulunmuştur.

4. Amortisman Listesine Yeni Eklenen İktisadi Kıymetler
Mükelleflerce 1/1/2004 tarihinden itibaren aktife alınan amortismana tâbi iktisadî kıymetler 339, 365, 389, 399 ve 406 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin4 ekinde yer alan listede (bundan böyle “Amortisman Listesi” olarak anılacaktır) belirtilen faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle amortismana tâbi tutulmaktadır. Listedeki herhangi bir sınıflandırmada yer almayan amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları, mükelleflerce yapılan başvurular üzerine, 213 sayılı Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişik 315 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımızca belirlenmekte olup, belirlenen ömür ve oranlar dikkate alınarak amortisman ayırabilecekleri, başvuruda bulunan mükelleflere yazı ile duyurulmaktadır.
Söz konusu listede yer almayan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak uygulama birliğini sağlamak amacıyla, 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler listesine Ek-1’de yer alan satırlar eklenmiştir.
4.1. Bakır ve Bakır Alaşımlarından Ekstrüzyon ve Soğuk Çekme Kalıplarına Amortisman Ayrılmaması
213 sayılı Kanunun 313 üncü maddesinde “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.
Bu itibarla, kullanıldıkları süreç gereği faydalı ömürleri bir yıldan fazla olmayan bakır ve bakır alaşımlarından ekstrüzyon ve soğuk çekme kalıplarının amortismana tabi iktisadi kıymet olarak dikkate alınmaması ve işletme malzemesi olarak değerlendirilip muhasebe kayıtlarına doğrudan gider olarak intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.
5. 396 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 396 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin;
– 1-KAPSAM bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.
 “1.1.7. İflas eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönemden sonra sona erecektir. İflasın kaldırılması durumunda ise bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır.”
– 3.2.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “3.2.2. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.
Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.
İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır.
Ayrıca, malın gümrük sahasına getirildikten sonra kısım kısım ithalatın gerçekleşmesi durumunda, her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu Tebliğde belirtilen haddi aşması halinde form Ba bildirimine dâhil edilecektir.
Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.”
– 3.2.3 numaralı maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
 “Diğer taraftan, serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım-satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye’deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye’den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında “Serbest Bölge” ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.”
6. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ ve Yürürlük
191 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği5 ile 336 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin6 (2) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Optisyen alım ilanı Resmi Gazete’de! Optisyen alım ilanı Resmi Gazete’d...

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna...

EssilorLuxottica Japon optik zincirini satın aldı EssilorLuxottica Japon optik zincirini s...

İtalyan-Fransız grubu, Luxottica Japonya iştiraki aracılığıyla 1951 yılında kurulan orta ölçekli bir Japon optik perakendecisi olan Was...

Pahalı gözlük vatandaşı kiralamaya yöneltti Pahalı gözlük vatandaşı kiralamaya yönel...

'Mağazadan almak istediğim tüm ürünler son aylarda neredeyse yüzde 70 kadar arttı. Çocukların ihtiyaçları hiç bitmiyor. Yeni ürünlere m...

Online Davetiyeniz hazır Online Davetiyeniz hazır

OPTIC World İzmir 2024 - Optik, Gözlük, Oftalmoloji Ve Teknolojileri Fuarı’’ nın 08 – 10 Mart 2024 tarihleri arasında FUARİZMİR’ de ger...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Optisyen alım ilanı Resmi Gazete’de! Optisyen alım ilanı Resmi...

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek ü...

EssilorLuxottica Japon optik zincirini satın aldı EssilorLuxottica Japon op...

İtalyan-Fransız grubu, Luxottica Japonya iştiraki aracılığıy...

Pahalı gözlük vatandaşı kiralamaya yöneltti Pahalı gözlük vatandaşı k...

'Mağazadan almak istediğim tüm ürünler son aylarda neredeyse...

Online Davetiyeniz hazır Online Davetiyeniz hazır

OPTIC World İzmir 2024 - Optik, Gözlük, Oftalmoloji Ve Tekno...

Optik Reçetelerinin Geçerlilik Süresi Optik Reçetelerinin Geçer...

Mahkeme kararı doğrultusunda optik gözlük camlarının hastala...

KVKK KVKK

Ali, iyi bir gözlükçü. İyi bir esnaf. Uzun yıllarını mesleği...

Fatura/Reçete Teslim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Fatura/Reçete Teslim Süre...

Kurumumuzla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının fatu...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, sab...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, sab...

Kasım 2023 SGK Reçete bedelleri ödemesi Kasım 2023 SGK Reçete bed...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Magazin HABERLERİ
Web TV