a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Al- Sat ticarethanesi değiliz!

Gözlükçülük/ Optisyenlik, Eczacı, Tabip ve Diş Hekimleri gibi, T.C Sağlık Bakanlığının, gözetim ve denetiminde faaliyet gösteren çok önemli bir sağlık mesleğidir.

14 Mayıs 2021 - 15:45 'de eklendi.

Al- Sat ticarethanesi değiliz!

OPTİSYEN/GÖZLÜKÇÜLER SAĞLIK MESLEĞİ MEMSUBUDUR, AL-SAT TIBBİ CİHAZ SATICILARI ve TİCARETHANESİ DEĞİLDİR.

KORONAVİRÜS (COVID 19); daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Koronavirüs alt tipi olup Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayılma hızı ve ölçeğine bağlı olarak pandemi olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda ülkemizde de mevzuat uyarınca halk sağlığının korunması ve sağlık hizmet sunumunun aksamadan yürütülmesi adına ilgili hastalığa ilişkin koruyucu tedbirler ile tanı ve tedavi edici önlemler ivedilikle alınmış ,Optisyen Gözlükçüler, SAĞLIK mesleği mensubu olarak,5193 sayılı ohk amaç bölümümde sorumu tutulduğu toplumun ve fertlerin sağlığı koruma görevini yerine getirmek için pandeminin başlangıcından itibaren en ön safta canlarını kaybetmek pahasına kesintisiz bireylerin ve halk sağlığımın koruması hizmeti sunmuşlar sunmaya da devam etmektedir.

22.04.2020 tarihli TİTCK ‘nun hukuki mütalaasında Optisyenlik müesseseleri, Tıbbi Cihaz Satış Merkezi, İşitme Cihazı Merkezi, Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezi ile Diş Protez Laboratuvarlarının bulunduğu gruba atılarak, adeta tıbbi cihaz satış noktası gibi mütalaa edilmiştir. Bu tasnif ve sınıflandırma bize göre doğru olmamıştır. Tıbbi cihaz satıcısı gibi bir sınıflandırma tasnifi kabul edemeyiz.

Tıbbi cihaz satıcılarının özel meslek kanunu, Odalar ve BİRLİĞİ Yoktur.

22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ”Tanımlar 4 Maddesi ikinci fıkrasında

b) Sağlık meslek mensupları: Tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve optisyen ile 1219 sayılı Kanunun ek 13.üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,” şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmelikte Sağlık Bakanlığı tarafından ,Sağlık meslek mensupları: Tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve optisyen olarak çok açık şekilde sağlık mesleği mensubu olarak tanımlamış ve sınıflandırılmıştır.

Bir kıyaslama sınıflandırma tasnif yapılacaksa gözlükçüler Eczacılar, tabiplerler,Diş hekimi ile birlikte mütalaa edilmelidir.

Eczacılar ve gözlükçüler sağlık mesleği mensubu olarak sınıflandırılmıştır

Eczacılarında gözlükçülerinde özel meslek kanunun mevcuttur

Eczacılar ve Gözlükçüler TC Sağlık Bakanlığının gözetim ve denetiminde faaliyet gösterir.

Eczacılarda gözlükçülerde mesleki kalifikasyonunu üniversitelerden mezun olarak kazanıyor.

Eczacılarında gözlükçülerinde anayasanın 135 ci maddesine göre kurulmuş odaları ve birliği mevcuttur.

Diş hekimi meslek bilgisini sanatını kullanarak diş tedavisi SAĞLIK hizmeti sunar.

Eczacılar ilaç satar, majistral ilaç yapar ,gözlükçüler hekim reçetesine hastaya özel, göz ve görme sağlığını koruyan ve devamlılığını sağlayan ,”ilaç ve tedavi kapsamında değerlendirilen, geri ödeme sisteminde bulunan İlaç tedavi kapsamımda değerlendirilen tıbbi cihaz satar.

Bizler hastalara cam ve çerçeveyi ayrı ayrı satmıyoruz. Hastanın reçetesine göre , meslek bilginiz ve sanatımızı kullanarak hastanın görmesini sağlayan kişiye özel gözlüğün tespiti uyarlamasını yapıyoruz. Kontakt lens gibi SAĞLIK danışmanlığımda sattığımız tıbbi cihazlarda var.

SAĞLIK danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Aldığımız bedel meslek bilgimiz ve sanatımızın karşılığı özetle meslek hakkımızdır.

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi, İşitme Cihazı Merkezi, Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezi ile Diş Protez Laboratuvarları ile aynı kefeye ,aynı katagoriye konulmasını kabul edemeyiz. Bu tür sınıflandırmalar tasnifler, sağlık mesleğimizi ticaret mesleğine dönüştürür. Mağaza market görünümü kazandırır.
Türkiye’de Optisyen-gözlükçülük mesleği tam bir sağlık mesleği olarak düzenlenmiştir.

Optisyen-Gözlükçüler sağlık mesleği mensubudur. Tabip,Diş Hekimi,Eczacılarla birlikte değerlendirilmelidir.

Konya, Gaziantep, Mersin Oda başkanlarımız, illerinde kurulan pandemi kurullarında sağlık mesleği mensubu sıfatları ile görev aldılar. Son Nöbet sistemi ile SAĞLIK hizmetine erişim hakkını tesis etmek halk sağlığını korumak için görevlerini eksiksiz ve kesintisiz sürdürdüler.

Yukarda açıkladığımız gerekçelere göre gözlükçüler sağlık mesleği mensubudur. Tüm sağlık meslek mensupları kısıtlama kapsamı dışındadır.
Hastalarımızın Sağlığa erişim hakkı ,hasta hakları ve Anayasal hakkıdır. Sağlığa erişim hakkı engellenemez .

TİTCK ‘nun verdiği hukuki mütalaasında OPTİSTEN -GÖZLÜKÇÜLER SAĞLIK MESLEK MENSUBUDUR şeklinde olması gerekirdi.

OPTİSYEN- GÖZLÜKÇÜ SAĞLIK MESLEK MENSUBUDUR. OPTİSYENLİK/GÖZLÜKÇÜLÜK SAĞLIK MESLEĞİDİR.

Optisyenler ve gözlükçüler neden Sağlık mesleği ve Sağlık meslek mensubu olarak sınıflandırılmıştır?

Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, OPTİSYEN, Sağlık meslekleri ve sağlık meslek mensuplarıdır.

TÜM SAĞLIK MESLEKLERİNİN ORTAK PAYDASI VE ÖZELLİĞİ”,İNSAN VE TOPLUM SAĞLIĞI” İLE İLGİLİ OLMALARIDIR.

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

22mart 2014 tarih ve 29007 sayılı Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmeliğin Tanımlar madde 4, ikinci fıkrasında

b) Sağlık meslek, Tabip, Diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve OPTİSYEN ile 1219 sayılı kanunun ek 13 üncü maddesindeki tanımlanan diğer meslek mensuplarını, şeklinde tanımlanmış ve Sağlık mesleği mensubu olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca 5193 sayılı ohk özel meslek kanununun amaç bölümünde toplumun ve fertlerin sağlığının korunmasından sorumlu ve görevli tutulmuşlardır. Pandemi gibi olağan üstü durumlarda en ön cephede canları pahasına kesintisiz sağlık hizmeti sunma sorumluluğumuzda bulunmaktadır. Göz görme sağlığı konusunda kesintisiz sağlık hizmet sunumu ve danışmalık hizmeti vermektedirler.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncımaddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Sağlık meslek mensupları: Tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve OPTİSYEN ile 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,

SAĞLIK MESLEKMENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİĞE GÖRE; OPTİSYEN –GÖZLÜKÇÜLERİN SORUMLULUKLARI

Benzeri görev ve sorumlulukların “Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve görev tanımlarına dair yönetmeliğin ” 5 maddesinde yer aldığı görülmektedir. Bu sorumluluklardan tüm sağlık meslek mensupları sorumlu olduğu gibi OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLERDE sorumludur.

MADDE 5 – (1) Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları;

a)Görevlerini, almış oldukları eğitim ve kazanmış oldukları bilgi ve beceriler doğrultusunda, verimlilik ve kalite gereklerine uygun, diğer çalışanlar ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, multidisipliner yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak yapar.(Ekip hizmeti anlayışıyla çalışma sorumluluğu)

b) Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulunun belirlediği sağlık mesleği etik ilkelerine uyar. Hasta haklarını gözetir, hastalarla ve yasal temsilcileriyle etik kurallara aykırı sözlü veya yazılı anlaşma yapamaz

(Açıklama, Hasta haklarına ve diğer yasal mevzuata uygun hareket etme sorumluluğu, Meslek etik ve deontolojisine(TOGB tarafından hazırlanan deontoloji yönetmeliği Büyük kongrede oy birliği ile kabul edilmiş olup resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. )

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulunun belirlediği sağlık mesleği etik ilkelerine uygun hareket etme sorumluluğu. (TOGB Optisyenlik meslek etik kuralları da büyük kongrede oy birliği ile kabul edilmiş, Birliğin bir yayın organında yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir)

c) Yanıltıcı, talep artırıcı ve kendilerini övücü tanıtım yapamaz, kampanya düzenleyemez ve hiçbir şekilde reklam yapamaz. Sadece isim, unvan, dal ve adreslerini tanıtabilirler.

(Açıklama: Yanıltıcı talep artırıcı kendilerini övücü tanıtım yapamaz, Göz hekimi reçetesi ile satışı uygulaması yapılan, geri ödeme kapsamında olan İlaç ve tedavi kapsamında değerlendirilen tıbbi cihazlar için, kampanya düzenleyemez ve hiçbir şekilde reklamını yapamaz.

Optisyenlik müesseselerinde göz hekimi reçetesi ile satışı uygulaması yapılan geri ödeme kapsamındaki cihazların, tüketiciye hitaben hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı reklamının yapılması yasaktır. Her türlü uzaktan iletişim araçları ile satışını yapamaz.

Cihazların çekiliş, şans oyunları ve benzeri araçlarla reklamı yapılamaz. )

c-Meslek deontolojisine, Meslek etik kurallarına uygun davranma sorumluluğu

ç) Mesleğiyle ilgili eğitim, bilimsel etkinlik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılır. Kurumda eğitim amacıyla bulunan öğrencilerin eğitimine destek verir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi faaliyetlerine katılır, destek verir. (Araştırmacılık, eğitmenlik, liderlik etme sorumluluğu )

d) Görevlerini yürütürken kendilerinin ve diğer sağlık meslek mensuplarının mesleki saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.(Meslek saygınlığını, ideallerini koruma sorumluluğu )

e) Toplumu ve bireyleri, sağlığı ile ilgili yanlış yönlendirebilecek ifade ve davranışlardan kaçınır.(Kanıta dayalı hizmet sunma sorumluluğu )

f) Topluma karşı etik sorumluluk anlayışına uygun olmayan davranış ile sözlü ve yazılı ifadelerden kaçınır.(Örnek etik davranışlar sergileme sorumluluğu)

g) Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla; güvenli çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilirliği ile muhtemel risklerin giderilmesine yönelik uygulamaları yapar veya yapılmasını sağlar. Mesleki risklere karşı kişisel korunma tedbirlerini alır veya alınmasını sağlar.(İş kanununa, İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma sorumluluğu )

ğ) Görevi ile ilgili kayıtları tutar.(Kayıt tutma, kanıt sunma sorumluluğu)

h) Yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar almış olduğu eğitim doğrultusunda ilk yardım gereklerini yerine getirir.

ı) Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili özel bilgileri, ilgili mevzuat gereği rapor düzenleme ve hastanın ya da diğer kişilerin hayati tehlikesi söz konusu olduğu durumlar hariç, muhafaza eder ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri alır. (Kişisel verileri koruma ve sır saklama sorumluluğu)Resmi Gazete, 22 Mayıs 2014tarih,sayı:29007)

YUKARIDA DETAYLI AÇIKLANAN OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLERİN BU SORUMLULUKLARINI ŞÖYLE ÖZETLEYEBİLİRİZ.

Ekip Hizmeti ile çalışma sorumluluğu

Meslek deontolojisine, meslek etiği ilke ve kurallarına, hasta hakları ve diğer yasal mevzuata uygun hareket etme sorumluluğu

Araştırmacılık, eğitmenlik, liderlik etme sorumluluğu

Kanıta dayalı hizmet sunma sorumluluğu

Örnek etik davranışlar sergileme sorumluluğu

İş kanununa iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma sorumluluğu

Kayıt tutma, kanıt tutma sorumluluğu

Acil ilk yardımda bulunma sorumluluğu

Kişisel verileri koruma ve sır saklama sorumluluğu

Sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımları Ek 1’de düzenlenmiştir.

Optisyen

a) Uzman tabip tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunulmasını sağlar.

b) Standartlara uygun olarak gözlük montajı yapar, onarır, tespitini sağlar ve kişinin kullanımına uygun haline getirir.

c) Optik gereç kullanıcılarına ve hastalara ait kayıtları tutar ve gerektiğinde ilgili kurumlara verir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19696

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ETİK KOMİSYONU

Sağlık Etiği

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER

Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, OPTİSYEN ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır.

OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER İÇİN TEMEL ETİK İLKELER

Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, OPTİSYEN, Sağlık meslekleri ve sağlık meslek mensuplarıdır. Bu sağlık mesleklerinin ortak özelliği “İNSAN VE TOPLUM SAĞLIĞI İLGİLİ OLMALARI BU MESLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ OLMASIDIR.

İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur.

Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.

Sağlık meslek mensubu;

1. Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar

• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.

• Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.

2. Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder

3. Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir

• Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar.

• Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz.

• Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.

• Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.

4. Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular

• Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür.

Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz.

• Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.

https://etik.saglik.gov.tr/TR,5636/saglik-etigi.html

Resmî Gazete Sayı : 28497   14 Aralık 2012 CUMA

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Meslekleri Kurulunun görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Meslekleri Kurulu ile Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip tüm sağlık meslek mensuplarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Birim: Sağlık meslek mensubunun bu Yönetmelik kapsamında eğitime tabi tutulduğu birimi,

c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Kurul: Sağlık Meslekleri Kurulunu,

d) Kurum: Kurula üye veren kurumları,

e) Sağlık meslek birlikleri: 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu ve 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile kurulan meslek birliklerini,

f) Sağlık meslek mensupları: Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, OPTİSYEN ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San ‘atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Meslekleri Kurulu

Kurulun oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yetkili temsilci.

b) Bakanlık I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri.

c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı.

ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı.

d) Bakanın seçeceği en az doktora seviyesinde eğitim almış beş ayrı sağlık meslek mensubu üye.

e) En az genel müdür yardımcısı seviyesinde Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir üye.

f) Yükseköğretim Kurulunun seçeceği iki üye.

g) Meslekî Yeterlilik Kurumu temsilcisi bir üye.

ğ) Kanunla kurulan sağlık meslek birliklerinden birer üye.

Kurulun görevleri

MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirmek.

b) Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek.

c) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek ile uyumu denetlemek.

ç) Mesleki uygulamalarda yetersizliği tespit edilen sağlık meslek mensuplarının mesleki yeterlilik, hasta hakları ile etik ilkeler eğitimine tâbi tutulmasına ve bu eğitimlerin süresi ile müfredatına karar vermek.

d) Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına karar vermek.

e) Meslek icrasından geçici veya sürekli men etmeye karar vermek.

f) İstihdam planlamalarında görüş vermek.

g) Uzman hekim ve uzman diş hekimi dışındaki sağlık meslek mensuplarının sertifikalı eğitim alanları ve sertifikalı eğitim alanlarının müfredatları hakkında görüş bildirmek.

ğ) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere üyelerini ve görev süresini belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

Kurul üyelerinin görev süresi ve yenilenmesi

MADDE 7 – (1) Seçilmiş üyelerin görev süresi iki yıldır. Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde kurumlardan, üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini üyelerin görev süresi bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

(2) İlgili kurumlar bir ay içinde üyelerini seçerek Bakanlığa bildirmedikleri takdirde o dönem için ilgili kuruma ait üyelik düşer ve üye sayısında dikkate alınmaz.

(3) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği sona eren üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.

(4) Görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.

Kurulun çalışma usul ve esasları

MADDE 8 – (1) Kurul, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendirdiği müsteşar yardımcısının başkanlığında üye tam sayısının çoğunluğu ile Başkanın daveti üzerine yılda en az altı kez toplanır. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi ile olağanüstü toplanabilir.

(2) Sağlık meslek birliklerinin temsilcileri yalnızca kendi meslek mensupları ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanır.

(3) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

(4) Toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir, toplantı tarihinden en az bir hafta önce Kurul üyelerine bildirilir. Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırasının değiştirilmesi ve gündem dışı görüşme talebi Kurul kararı ile belirlenir.

(5) Tıbbi hata, mesleği uygulamada bilgi ve beceri yetersizliği ya da hasta hakları ve etik ilkelere aykırı davranış sonucu ortaya çıkan mesleki yetersizliğe ilişkin ihbar ve şikâyetler Kurulca doğrudan değerlendirmeye alınmaz. Bu ihbar ve şikâyetler öncelikle denetim görevlileri veya il ve ilçe sağlık müdürlüklerince incelemeye tâbi tutulur. Yapılan inceleme neticesinde fiilin mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapılması veya mesleki müeyyide uygulanması gerektirdiğinin tespit edilmesi hâlinde kanaat raporunu içeren inceleme dosyası Kurula gönderilir. Ayrıca fiil hakkında idarî inceleme veya adlî kovuşturma yapılmış ise, verilen kararlar ile elde edilen bilgi ve belgeler de Kurula intikal ettirilir. Bütün bu incelemelerin yanı sıra Kurul gerekli gördüğü takdirde yeniden inceleme yapılmasını isteyebilir. Kurul, gerekli gördüğü hallerde alanında temayüz etmiş ilgili uzmanlardan bilirkişi görüşü alabilir veya Kurul çalışmalarına görüş almak üzere davet edebilir.

(6) Kurul kendisine intikal ettirilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda fiilin niteliğine göre mesleki yeterlilik eğitimi, hasta hakları ve etik ilke eğitimi ya da meslekten men müeyyidelerinin birinin veya birkaçının uygulanması kararı verebilir.

(7) Kurul, eğitime karar verdiği meslek mensubunu eğitim sırasında görevine devam edip etmeyeceğini karara bağlar ve karar metnine ekler.

(8) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(9) Toplantı nisabının bulunmaması veya gündem maddelerinin bitirilememesi halinde, Başkan tarafından yeni toplantı tarihi belirlenir.

(10) Kararlar ve varsa karşı oylar gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya bildirilir.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında başlatılan incelemeler varsa ilgili meslek birliğine bildirilir.

(12) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yukarıdaki 3 yönetmelikte ‘de görüldüğü üzere OPTİSYENLER tabip, eczacı, diş hekimi, ebe ve hemşire ile birlikte sağlık mesleği olarak sınıflandırılmış, yönetmeliklerde yan yana yazılmıştır.

TÜRKİYE’DE GÖZLÜKÇÜLER OLARAK NEDEN TİCARET MESLEĞİ DEĞİLDE, SAĞLIK MESLEĞİ OLARAK SINIFLANDIRILIYOR?

1)Gözlükçülük/ Optisyenlik, Eczacı, Tabip ve Diş Hekimleri gibi, T.C Sağlık Bakanlığının, gözetim ve denetiminde faaliyet gösteren çok önemli bir sağlık mesleğidir.

2)Meslektaşlarımız mesleklerini icra yetkisini, Üniversite eğitimi ile elde etmektedir. Gözlükçülük/Optisyenlik bir formasyon mesleğidir.(Eczacı, Tabip ve Diş hekimlerin de olduğu gibi)

3) Eczacı, Tabip ve Diş Hekimlerinin olduğu gibi gözlükçü/optisyenlerin de “5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında” özel meslek Kanunumuz vardır. Mesleğimiz 5193 sayılı özel meslek kanunu ile korunmaktadır.

4)Mesleki açıdan meslek guruplarını temsil etme görevinin, Anayasa’nın

135 inci maddesine göre kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına aittir. Eczacıların, tabiplerin, Diş hekimlerinin oda birlikleri olduğu gibi artık gözlükçülerinde kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde oda ve birliği mevcuttur.

AB ülkelerinde bizdekine benzer bir gözlükçü oda ve birliği bulunmamaktadır.

5)Tabip, Eczacı, Diş hekimliği gibi sağlık mesleklerinde “halk sağlığının korunması temel kuraldır”. Gözlükçülerinde özel meslek kanunun amaç bölümünde “toplumun ve fertlerin sağlığının korunması “yasa ile gözlükçülere emredilmiştir.

6)Eczacı tabip, diş hekimi, gözlük sağlık hizmetleri GERİ ÖDEME SİSTEMİNDEDİR

Eczacı, tabip, diş hekimi hiçbir şekilde REKLAM yapamaz. Optik ürünler ilaç ve tedavi kapsamında değerlendirilen geri ödeme sisteminde bulunan tıbbi cihazdır.

Geri ödeme sisteminde bulunan hekim reçetesi ile sağlık hizmet sunumu yapılan bir müessesede hiçbir şekilde reklam yapılamaz. Reklam sağlık harcamalarını ve israfı artırır. Haksız rekabete ve yönlendirmeye, geri dönüşümü olmayan Sağlık problemlerine Deontolojik bozulmalara sebep olur. Mesleğimize olan güven ve saygıyı azaltır.

Tabipler, Diş hekimleri ve Eczacılar hiçbir şekilde İNTERNET üzerinden sağlık hizmet sunumu yapamazlar. Gözlükçülerde hekim reçetesi ile sadece optisyenlik müessesesinde satışına izin verilen, ilaç ve tedavi kapsamında değerlendirilen, geri ödeme sisteminde bulunan optik ürünleri internet üzerinden satamazlar.

Kaynak: Bülent KIRAN Eczacıların sorumlulukları ve Disiplin suçları

 5193 sayılı ohk‘nun amaç bölümünde yazan “Fertlerin ve toplum sağlığını korumak “ görevimizi yerine   getirmek üzere; Biz Optisyen /Gözlükçüler ,SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU olarak, Tıbbi cihaz satan değil;
 Hastalarımınız görmesini sağlayan GÖZLÜĞÜ YAPAN ELLER OLDUK

OPTİSYEN- GÖZLÜKÇÜ SAĞLIK MESLEK MENSUBUDUR. OPTİSYENLİK/GÖZLÜKÇÜLÜK SAĞLIK MESLEĞİDİR.

Saygılarımla

20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen- Gözlükçüler Odası Başkanı

Taylan KÜÇÜKER

Yazarın diğer yazılarını okumak için tıklayınız
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Görme Mucizesi Görme Mucizesi

Göz beynin dış dünyaya açılmasını sağlayan bir penceredir. Ancak görme duyusunun oluşumunda göz yalnızca bir aracıdır. Görmenin gerçekl...

Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR Alliance’...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLED, son on iki ay içinde AR Alliance'a kurucu üye olarak katıldılar. Birkaç ...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder kurucusu devam...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor....

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin ...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük koleksiyonlarını tasarlamak, üretmek ve dünya çapında dağıtmak için münhasır l...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Görme Mucizesi Görme Mucizesi

Göz beynin dış dünyaya açılmasını sağlayan bir penceredir. A...

Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR ...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLE...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışı...

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel G...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük kol...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve k...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdes...

SGK Reçete bedelleri ödemesi SGK Reçete bedelleri ödem...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Her Kurban, Lösemili Çocuklara Can! Her Kurban, Lösemili Çocu...

“O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce ...

En stressiz meslekler belli oldu! En stressiz meslekler bel...

Amerikan ve Türk iki şirketin yaptığı araştırmalardan elde e...

OptisyeninSesi e dergi/ 127.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Fielmann ABD’de daha da genişliyor! Fielmann ABD’de dah...

Fielmann Group'un iştiraki Fielmann USA, ABD'li gözlükçü zin...

Magazin HABERLERİ
Web TV