a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Akademisyenlere zam tasarısı TBMM’de

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI   MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.   “Yükseköğretim tazminatı EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; a) Profesör kadrosunda bulunanlara %100’ü, b) Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü, c) Yardımcı […]

15 Ekim 2014 - 10:43 'de eklendi ve 1024 kez görüntülendi. A+A-

Akademisyenlere zam tasarısı TBMM’de

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

 

“Yükseköğretim tazminatı

EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a) Profesör kadrosunda bulunanlara %100’ü,

b) Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

d) Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlara %115’i,

e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlara %115’i,

oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

 

Akademik teşvik ödeneği

EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışmda sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutannın;

a) Profesör kadrosunda bulunanlar için % 100’üne,

b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına,

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine,

d) Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70’ine,

e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için %60’ına,

aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlan tarafından Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabmda dikkate alınmaz.

Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre, akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2-2914 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Ek 4 üncü maddede belirtilen yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konulur. Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır.”

MADDE 3- Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 2914 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü madde yayımım izleyen ayın onbeşinde, 2 nci maddesi ile 2914 sayılı Kanuna eklenen ek 4 üncü madde 1/1/2015 tarihinde ve diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yükseköğretim alanı, tüm dünyada genişlemekte ve her geçen gün daha fazla öğretim elemanı ve öğrenci bu alana dahil olmaktadır. Ayrıca, bilim alanları sürekli olarak artarak gelişmektedir. Bilimsel bilgiye yönelik toplumsal talep de her geçen gün artmaktadır.

2023 yılı hedeflerine ulaşabilmemiz ve bilim, teknoloji ve ekonomik anlamda dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline gelebilmemiz her alanda bilimsel bilgi üretmek ve bunu aynı zamanda uygulanabilir hale getirmekle mümkün olabilecektir. Bunun sağlanması da nitelikli, girişimci ve yenilikçi insan gücünü yükseköğretim düzeyinde eğitmek ve yetiştirmekle görevli akademisyenlerin sayısının yükseltilmesine, bilimsel ve akademik faaliyetlerinin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine bağlıdır.

Ülkemizde 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla 104’ü Devlet ve 73’ü vakıf olmak üzere üniversite sayısı 177’ye ulaşmıştır. Böylece yükseköğretime erişimde de önemli ilerleme kaydedilmiş olmakla birlikte, kalitenin artırılması ihtiyacı sürmektedir. Uzun dönemde kalkınmanın sağlam temellere oturabilmesi için ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hususu önceliğini korumaktadır.

Yükseköğretim alanında kaliteli bir beşeri sermayeye sahip olmak ancak sistem içerisinde yeterli düzeyde nitelikli, üretken ve kendilerini değişen şartlara göre yenileyebilen öğretim elemanlarına sahip olmakla mümkündür. Özellikli, nitelikli ve üretken öğretim elemanlarının istihdamı ise eğitim-öğretim, bilim ve araştırma altyapısı itibarıyla nitelikli ve iyi yükseköğretim kurumlan inşa etmenin yanı sıra akademisyenolmayı düşünenler için mali haklar açısından da cazip ve en azından tatminkar olmasına bağlıdır.

Tasan ile, yükseköğretim alanında nitelikli insan gücüne sahip olmak için meslek olarak akademisyenliğin cazibesinin artınlması, akademisyenlerin daha fazla bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarının teşvik edilmesi ve bu doğrultuda yükseköğretim kurumlannda görev alan kapsama dahil öğretim elemanlannın mali haklarının önemli ölçüde iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 1- Madde ile, 2914 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmiştir.

Ek 3 üncü madde ile; üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanların mali haklarında yükseköğretim tazminatı adı altında yeni bir ödeme unsuru ihdas etmek suretiyle artış yapılması öngörülmektedir.

Ek 4 üncü madde ile; bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışmda sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayın ve sergi, aldıkları patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış oldukları akademik ödüller esas alınmak suretiyle üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanlar için yıllık akademik teşvik puanı hesaplanması ve bunlara aldıkları puanlarla orantılı olarak da akademik teşvik ödeneği adı altında yeni bir ödeme yapılması öngörülmektedir.

MADDE 2- Madde ile, 2914 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmek suretiyle ilk akademik teşvik puanı hesaplanmasının, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılması öngörülmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

 

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Gözlerinizi ovuşturunca daha net görüyorsanız dikkat! Gözlerinizi ovuşturunca daha net görüyor...

Gözlerinizi ovuşturduğunuzda ya da göz kapaklarınıza dokunup kenara çektiğinizde görmeniz kısa süreli de olsa düzeliyor mu? Bu durumun ...

Göz Anatomisi/ Doç. Dr. İbrahim Şahbaz Göz Anatomisi/ Doç. Dr. İbrahim Şahbaz...

Her biri kendi konusunda uzman, eğitim camiamızın ve sektörümüzün seçkin isimlerinin bilgi ve birikimlerini aktaracağı eğitim programım...

Antik Çağdan, Günümüze Gözlük Antik Çağdan, Günümüze Gözlük

Yüzyıllardır insanlarda görme kusuru olmuştur. 13. Yüzyılda gözlük ortaya çıkıncaya kadar gerek doğuştan gerekse sonradan göz bozukluğu...

İŞKUR – Staj Portalı Yayında İŞKUR – Staj Portalı Yayında

Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize staj yapma imkanı sağlayan platform...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Gözlerinizi ovuşturunca daha net görüyorsanız dikkat! Gözlerinizi ovuşturunca d...

Gözlerinizi ovuşturduğunuzda ya da göz kapaklarınıza dokunup...

Antik Çağdan, Günümüze Gözlük Antik Çağdan, Günümüze Gö...

Yüzyıllardır insanlarda görme kusuru olmuştur. 13. Yüzyılda ...

İŞKUR – Staj Portalı Yayında İŞKUR – Staj Portalı Yayı...

Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize s...

Mesleki Sorunlarımız, Müşterek toplantıda ele alındı Mesleki Sorunlarımız, Müş...

20. dönemin son ortak toplantısı 20 Eylül 2022 tarihinde İTO...

Seyretme uzaklığı ne kadar olmalı? Seyretme uzaklığı ne kada...

Körlüğün öncelikli ve yaygın sebepleri arasında ırsiyet oldu...

Ulusal görme tarama programı Ulusal görme tarama progr...

Görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini sap...

Sektör açıklama bekliyor! Sektör açıklama bekliyor!...

Ağustos ayı başından bu yana Johnson&Johnson firmasının üret...

Gözlük imparatoru geride ne kadar miras bıraktı? Gözlük imparatoru geride ...

Bir yetimhaneden gözlük imparatorluğuna giden çarpıcı yaşamı...

Arıkan İş ortakları ile buluşuyor Arıkan İş ortakları ile b...

Kurulduğu 1985 yılından bu yana saat ve gözlük sektöründe is...

Katkı payı revize edilmeli! Katkı payı revize edilmel...

Türkiye'de devletin gözlük çerçevesi ve camı için verdiği de...

Magazin HABERLERİ
Web TV