a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Tarihi bir karar!

İlişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen ilk derece Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

17 Mayıs 2023 - 22:13 'de eklendi ve 2640 kez görüntülendi. A+A-

Tarihi bir karar!

İstanbul da bir optisyenlik müessesesinde denetimlerde reçetesiz numaralı gözlük camı satışı yapıldığı iddiası neticesinde açılan davada mahkeme tarihi bir karar aldı.

“Yönetmeliğin “Kabul edilmeyecek reçeteler” başlıklı 20. maddesinde de, göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından yazılmayan ve tabibin adını, diploma veya sicil numarasını, görev adresini veya çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşun ismini ihtiva etmeyen reçeteler kabul edilmeyeceğinin belirtildiği, bir yılı aşan reçetelere dayalı satış yapılmayacağı veya bu reçetelerin kabul edilemeyeceği yönünde ilgili Kanunda ve Yönetmelikte bir kısıtlamanın bulunmadığı görülmüş olup, 5193 sayılı Kanununun 15. maddesinde, 6. maddede zikredilen yasaklar hilafına hareket eden optisyenlere verilecek cezaların düzenlendiği gözetildiğinde, 6. maddede yer almayan bir yılı aşan reçeteye dayalı satış yapma fiilinin bu madde kapsamında yasaklanmış olarak kabul edilerek aynı kanunun 15. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi mümkün değildir.”

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
YEDİNCİ İDARE DAVA DAİRESİ
ESAS NO : 2023/603
KARAR NO : 2023/1032

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN (DAVACI) : İLKER AYAZ
VEKİLİ : AV. FATMA ARIKAN BALAK
KARŞI TARAF (DAVALI) : BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı tarafından, mesul müdür olarak sahibi olduğu İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Şüküfe Nihal Sok. No:1 adresinde faaliyet gösteren Gözde Ayaz Optik isimli iş yerinde yapılan denetim neticesinde reçetesiz numaralı gözlük camı satışı yapıldığının tespit edildiğinden bahisle 5193 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Kanun’un 15. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 20.880,00-TL idari para cezası uygulanmasına ve müessese mesul müdürü olarak kendisinin 3 ay süreyle meslekten men edilmesine ilişkin Bahçelievler Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 17.12.2021 tarih ve 2968 sayılı Kaymakamlık Olur işleminin iptali istemiyle açılan davada, “…Uyuşmazlık konusu olayda, davacı tarafından, her ne kadar reçeteye dayanılarak numaralı gözlük camı satışı yapıldığı iddia edilerek dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de; satışı yapılan numaralı gözlük camının dayanağını teşkil eden ilgili tabipçe düzenlenmiş olan reçetenin düzenlenme tarihinin 11/01/2011
tarihi olduğu, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun reçete geçerlilik süresini belirlediği ve 81 il Valiliklerine göndermiş olduğu ve “hastanın refraksiyonu, kornea eğimi ve göz yaşı özelliklerinin değişebileceği, bu nedenle gözlük reçeteleri ile her türlü lens reçetelerinin son 1 yıl içinde yazılmış olması gerektiği”ne ilişkin yazısında belirtilen husus göz önünde bulundurulduğunda ve ayrıca; davacının gözlük camı satışı yaptığı hastaya aynı reçeteye
dayanılarak daha önce zaten gözlük camı satışı yapıldığı hususunun da sabit olması karşısında, davacı tarafından aynı reçeteye dayanılarak tekrar gözlük camı satışı yapılması nedeniyle tesis olunan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine ilişkin İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin 28/12/2022 tarih ve E:2022/329, K:2022/2530 sayılı kararının; davacı tarafından, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, reçetesiz
cam satışı yapılmadığı, yetkisiz makam tarafından ceza verildiği iddialarıyla istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması ve işin esası hakkında yeniden bir karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Yedinci İdare Dava Dairesi’nce, dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, davacı tarafından, mesul müdür olarak sahibi olduğu İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Şüküfe Nihal Sok. No:1 adresinde faaliyet gösteren Gözde Ayaz Optik isimli iş yerinde yapılan denetim neticesinde reçetesiz numaralı gözlük camı satışı yapıldığının tespit edildiğinden bahisle 5193 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Kanun’un 15. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 20.880,00-TL idari para cezası uygulanmasına ve müessese mesul müdürü olarak
kendisinin 3 ay süreyle meslekten men edilmesine ilişkin Bahçelievler Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 17.12.2021 tarih ve 2968 sayılı Kaymakamlık Olur işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un 6/2. maddesinde “Optisyenlerin reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye etmeleri, otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmaları yasaktır.” hükmü, aynı Kanunun 15/2. Maddesinde ise “6 ncı maddede
zikredilen yasaklar hilafına hareket eden optisyenlere altıbin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve üç ay süre ile optisyenlik mesleğini icra etmekten men edilirler.” hükmü düzenlenmiştir.

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin “Kabul edilmeyecek reçeteler” başlıklı 20. Maddesinde ise “Optisyenlik müessesesinde, göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından yazılmayan ve tabibin adını, diploma veya sicil numarasını, görev adresini veya çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşun ismini ihtiva etmeyen reçeteler kabul edilemez ve bu şekildeki reçetelerde yazılı olan numaralı gözlük camları ve her türlü lens satılamaz.” kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının mesul müdürü olarak sahibi olduğu sahibi olduğu İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Şüküfe Nihal Sok. No:1 adresinde faaliyet gösteren Gözde Ayaz Optik isimli iş yerinde şikayet üzerine yapılan inceleme ve denetim sonucunda, S.K. isimli şahsa 11/01/2011 tarihli reçeteye istinaden (aynı reçeteye dayanılarak 2. kez) numaralı gözlük camı satışı yapıldığı hususunun tespit edilmesi üzerine 5193 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Kanun’un 15. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 20.880,00-TL idari para cezası
uygulanmasına ve müessese mesul müdürü olarak davacının 3 ay süreyle meslekten men edilmesine ilişkin Bahçelievler Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 17/12/2021 tarih ve 2968 sayılı Kaymakamlık Olur işleminin tesis edildiği, anılan işlemin iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davacının mesul müdür olarak görev yaptığı Gözde Ayaz Optik adlı müessesede yapılan denetimde, reçetesiz gözlük veya lens sattığı yönünde bir tespit bulunmadığı görülmüştür.
Her ne kadar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun reçete geçerlilik süresini belirlediği ve 81 il Valiliklerine göndermiş olduğu yazıda “hastanın refraksiyonu, kornea eğimi ve göz yaşı özelliklerinin değişebileceği, bu nedenle gözlük reçeteleri ile her türlü lens reçetelerinin son 1 yıl içinde yazılmış olması gerektiği” belirtilmiş ise de; 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un 6/2. maddesinde reçetesiz gözlük veya lens satmak fiilinin yasaklandığı, yine Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin “Kabul edilmeyecek reçeteler” başlıklı 20.
maddesinde de, göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından yazılmayan ve tabibin adını, diploma veya sicil numarasını, görev adresini veya çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşun ismini ihtiva etmeyen reçeteler kabul edilmeyeceğinin belirtildiği, bir yılı aşan reçetelere dayalı satış yapılmayacağı veya bu reçetelerin kabul edilemeyeceği yönünde ilgili Kanunda ve Yönetmelikte bir kısıtlamanın bulunmadığı görülmüş olup, 5193 sayılı Kanununun 15. maddesinde, 6. maddede zikredilen yasaklar hilafına hareket eden optisyenlere verilecek
cezaların düzenlendiği gözetildiğinde, 6. maddede yer almayan bir yılı aşan reçeteye dayalı satış yapma fiilinin bu madde kapsamında yasaklanmış olarak kabul edilerek aynı kanunun 15. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi mümkün değildir.

Bu durumda, davacının mesul müdür olarak görev yaptığı Gözde Ayaz Optik adlı müessesede 5193 sayılı Kanununun 6. maddesi ile yasaklanan reçetesiz gözlük veya lens satışı yaptığı yönünde bir tespit bulunmadığından, aynı Kanunun 15. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 20.880,00-TL idari para cezası uygulanmasına ve davacının “3 ay süreyle” meslekten men edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen ilk derece Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin 28/12/2022 gün ve E:2022/329, K:2022/2530 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 1.291,60-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının resen ilgilisine iadesine, temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak, 12/04/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Mahkeme kararını incelemek için lütfen tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Uzağı görememek küresel bir sorun haline geldi? Uzağı görememek küresel bir sorun haline...

Çocuklarda uzağı görememe sorunu küresel bir sağlık krizine dönüştü. Vakalar neden yükseliyor? Yükseliş önlenebilir mi?...

Dijital Tabelalar Hakkında Bakanlık Görüşü Dijital Tabelalar Hakkında Bakanlık Görü...

Müessese vitrininde faaliyeti ile ilgili bilgileri, satışını yaptığı optik ürünler ile bu ürünlerin fiyatları ve anlaşma yapılan kuruml...

Üniversite hastaneleri Covid-19 uyarısı yaptı Üniversite hastaneleri Covid-19 uyarısı ...

Ankara’daki üniversite hastanelerinin yönetimlerinin alt birimlerine gönderdiği yazıda vakaların arttığı belirtildi....

Neden lazer olmamalı? Neden lazer olmamalı?

Göz hassas bir organdır, önce bozmayın, sonra lütfen dokunmayın....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Uzağı görememek küresel bir sorun haline geldi? Uzağı görememek küresel b...

Çocuklarda uzağı görememe sorunu küresel bir sağlık krizine ...

Dijital Tabelalar Hakkında Bakanlık Görüşü Dijital Tabelalar Hakkınd...

Müessese vitrininde faaliyeti ile ilgili bilgileri, satışını...

Üniversite hastaneleri Covid-19 uyarısı yaptı Üniversite hastaneleri Co...

Ankara’daki üniversite hastanelerinin yönetimlerinin alt bir...

Neden lazer olmamalı? Neden lazer olmamalı?

Göz hassas bir organdır, önce bozmayın, sonra lütfen dokunma...

1 milyar kişide görme bozukluğu bulunuyor 1 milyar kişide görme boz...

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın, önlenebilecek vey...

Üretim kapasitesini artıran firma ihracata başladı Üretim kapasitesini artır...

Üretim kapasitesini ve istihdam sayısını artıran firma, yurt...

Ağustos ayı katılım payı ödemesi Ağustos ayı katılım payı ...

Ağustos ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalışt...

İzmir Ticaret Odası fuara gönderiyor! İzmir Ticaret Odası fuara...

İzmirli Meslektaşlarımız Silmo Fuarına İzmir Ticaret Odası k...

Gözlük Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması Gözlük Cinsi Eşyaların Sı...

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif bilgilerden, gözlük çerç...

Gümrük kaçakçılarına fırsat verilmedi! Gümrük kaçakçılarına fırs...

Hakkari'de gümrük kaçağı gözlük 804 litre akaryakıt ve telef...

Magazin HABERLERİ
Web TV