a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

SGK Sözleşmesindeki Bilmediklerimiz

Bugün sizden ricam sadece KIRMIZI ile yazılı olan kısımları tekrar okumanızdır.

SGK Sözleşmesindeki Bilmediklerimiz

Hepimiz sözleşme yapıldığında yüzeysel olarak sözleşmeyi öylesine bir kere okumuşuzdur.Bugün sizden ricam sadece KIRMIZI ile yazılı olan kısımları tekrar okumanızdır.

Sayfa 1/15 2011 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR
1.1. Taraflar

Bu sözleşmenin tarafları, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ile …………………………………. ünvanlı optisyenlik müessesesi sahibi ……………………………………. ve müessesenin mesul müdürü ………………….…………. dır.

1.2. Konu

Bu sözleşmenin konusu, Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan ve işbu sözleşmenin (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerin SUT eki görmeye yardımcı tıbbi malzemeler (EK-6) listesinde belirtilen malzemelerin optisyenlik müessesesi tarafından temin edilmesinin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin ve bu hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin belirlenmesidir.

1.3. Tanımlar
1.3.1. Kurum: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunu,

1.3.2. Kurum ilgili birimi: Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesinin faturalarının teslim edildiği, incelendiği Kurumca yetkilendirilen ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü,

1.3.3. Müessese: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak ilin en yüksek sağlık idaresince “Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi” verilen müesseseyi,

1.3.4. Optisyen/gözlükçü: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ile optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili kılınmış gerçek kişiyi,

1.3.5. Müessese sahibi: Optisyenin/gözlükçünün kendisi yada yanında mesul müdür çalıştırmak suretiyle 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümleri uyarınca optisyenlik müessesesi açan gerçek veya tüzel kişiyi,

1.3.6. Mesul Müdür: Optisyenlik müessesesinde optisyenlik mesleğinin icra edilmesinden bizatihi sorumlu olan 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun uyarınca optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili kılınmış gerçek kişiyi,

1.3.7. SUT: Kurum tarafından yayımlanan “Sağlık Uygulama Tebliği”ni,

1.3.8. Ödeme Genelgesi: Kurum tarafından yayımlanan fatura inceleme birimlerinin oluşumu, fatura örnekleme, inceleme ve ödeme usul ve esaslarına ilişkin “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu Genelgeyi,

1.3.9. Hasta: SUT’un “kapsam” başlığı altında belirtilen kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık yardımları T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişileri,

1.3.10. Fatura dönemi: Müessese tarafından her ayın birinci günü ile sonuncu günü arasında (birinci ve son gün dâhil) verilen hizmetleri kapsayan dönemi,

1.3.11. Malzeme: 5193 sayılı Optisyenlik Müessesesi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci

fıkrasında ve SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemeleri,

1.3.12. İtiraz İnceleme Komisyonu: T.C Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 2009/44 sayılı genelgede belirtilen Optisyen Fatura İnceleme Komisyonunu,
( İtiraz İnceleme Komisyonu örnekleme yöntemini kabul eden optisyenlik müesseseleri için görevlidir. Örnekleme yöntemini kabul etmeyen müesseselerin itirazları kurumun ünite amirleri tarafından incelenecektir.)

1.3.13. MEDULA-Optik Provizyon Sistemi: Kurum bilgi işlem sistemleri üzerinde, optisyenlik müessesine müracaat eden kişinin SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerden yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için kullanılan ve girilen bilgiler esas alınarak reçete muhteviyatının karşılanmasına ilişkin bazı denetim ve sorgulamalar yaparak karşılanan reçetelerin Kuruma fatura edilmesi ve kontrolünde kullanılan sistemi,

ifade eder. Sayfa 2/15
2. SÖZLEŞMEYE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER
2.1. Sözleşmemin 1.3.9. numaralı maddesinde belirtilen kişileri,

3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Müessese; SUT, Ödeme Genelgesi, Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslar ile kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

3.1. Kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemeler için düzenlenen reçetelere istinaden müessese tarafından tanzim edilen faturalar, işbu sözleşme, SUT hükümleri ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslar doğrultusunda karşılanır.

3.2. Reçete muhteviyatı SUT eki EK 6 listesinde yer alan malzeme bedellerinin müesseseye ödenebilmesi için; reçetelerin işbu sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmesi ve sözleşmede belirtilen belgelerin reçete ekinde bulunması şarttır.
3.2.1. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Kurum tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının da reçeteleri kabul edilecektir.

3.2.2. Reçetelerde, sağlık kuruluşunun/kurumunun adı, hasta adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası veya Kurum sicil/tahsis numarası, reçete tanzim tarihi ve protokol numarası, hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ile ıslak imzası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde de olabilecektir. Reçetelerde, ilgili sağlık kuruluşunun başhekiminin onayı ve mührü aranmayacaktır.
3.2.3. Hastanın müracaatında reçete, MEDULA-Optik Provizyon Sistemine kaydedilerek müracaat tarihi, reçete arkasına yazılıp hastanın/hasta yakınının imzası alınacak, reçetelerin arka yüzüne müessese kaşesi basılarak mesul müdür tarafından imzalanacaktır.

3.2.4. Reçetenin arkasında; hastanın/hasta yakınının kendi el yazısı ile açık isim ve soyadı,      SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin verildiğine dair bilgiler (teslim tarihi, telefon numarası, adresi, teslim alındığına dair imzası) ile reçete muhteviyatını tam olarak aldığına ilişkin yazılı beyanı, ayrıca SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin hasta yakını tarafından teslim alınması durumunda ise teslim alanın T.C. Kimlik Numarası yer alacaktır. Reçete muhteviyatı SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemeler kimlik kontrolü yapılarak verilecektir.
( Reçete arkası yazıları mutlaka hasta ve/veya yakını tarafından doldurulmalıdır. Eğer hasta okuryazar değilse ve yanında yakını bulunmuyorsa müessese tarafından hastaya okundu ibaresi konarak imza ve/veya parmak izi alınıp kimlik fotokopisi ile teslim edilmelidir. Sadece zorunlu hallerde bu işlem yapılmalı ve kesinlikle suiistimal edilmemelidir.)

3.2.5. Yurtdışı sigortalıları için müstahaklık sorgulaması MEDULA-Optik Provizyon Sisteminden yapılıncaya kadar, Kurumca düzenlenmiş “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”nin fotokopisi reçeteye eklenecektir.

3.2.6. Geçirdikleri iş kazası nedeniyle sağlık yardımları Kurumca karşılanan aktif sigortalılar için provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, işveren tarafından düzenlenmiş ve iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kâğıdı reçeteye eklenecektir.
3.2.7. SUT’ da, sağlık kurulu raporu ile verilmesi gerektiği belirtilen ve MEDULA-Optik Provizyon Sisteminde yer alan nitelikli (puva, prizmatik, teleskopik ve kontakt lens) malzemeler için düzenlenen sağlık kurulu raporu reçeteye eklenecektir.

3.2.8. Müessese tarafından temin edilen çerçevelerin TS EN ISO 12870 standardına uygun olduğunu belirten garanti belgesinin müşteri nüshası hastaya verilecek, Kurum nüshası da Kuruma iletilmek üzere reçeteye eklenecektir.

3.2.9. MEDULA-Optik Provizyon Sistemine reçete kaydı yapıldıktan sonra sistemden alınan çıktı reçeteye eklenecektir.

3.3. Müessese tarafından, reçetelerin düzenlenme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılan hasta müracaatları kabul edilecektir. Kabul edilen reçetenin 30 (otuz) gün
Sayfa 3/15
içerisinde sisteme müessese tarafından kaydı yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan hasta müracaatları ve/veya sistem kayıtlarına ilişkin reçete bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

3.4. Usulüne uygun düzenlenen reçete ile müesseseye müracaat edildiğinde, reçete içeriği 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanır. Müessese tarafından süresi içerisinde hazır hale getirilen ancak hasta tarafından süresi içerisinde teslim alınmayan reçete muhteviyatı SUT eki EK 6 listesinde sayılan malzemelerin hastanın beyanı alınmak suretiyle en geç 15 gün içerisinde teslim edilmesi zorunludur. Özel cam siparişleri nedeniyle 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanamaması durumunda en geç müracaatı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde karşılanması gerekir.

Müessese tarafından kabul edilmiş hasta müracaatına ilişkin reçete içeriğinin süresi içerisinde hastaya karşılanmasından önce müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde de reçete içeriği süresi içerisinde karşılanır.

3.5. Reçetede; iki gözlük (uzak-yakın) yazılı ise ikisi de verilir. Uzak ve daimi gözlük yazılması halinde ise sadece uzak gözlük verilir. Reçetede, uzak-yakın gözlüklerle birlikte “bifokal/progressif” gözlük de yazılmış ise, her üç gözlük bir arada verilmeyip, yalnız uzak ve yakın gözlüğü veya “bifokal/ progressif” gözlük verilir. Yine reçetede uzak ve yakın gözlük yazılı ise, hastanın yazılı talebi halinde bifokal/progressif gözlük verilebilir. Diğer taraftan reçetede bifokal/progressif gözlük yazılı ise hastanın yazılı talebi halinde, uzak ve yakın gözlük verilebilir. Bifokal/progressif gözlük verilmesi halinde uzak-yakın çerçeve almış gibi işlem görür ancak Kuruma tek çerçeve bedeli fatura edilebilir. Bu durumda ilgiliye uzak-yakın gözlük ve çerçeve hakkı verilmiş sayılır.

3.6. Müessese tarafından hastaya sadece, Kuruma ilgili teknik dosyayı sunmuş ve Kurumca kabul edilerek Kurum internet sayfasında duyurulan firmalara ait SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemeler verilir. Kurumca gerekli görülmesi halinde, hastaya verilen SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin ilgili firmaya ait olup olmadığı kontrol ettirilir.

3.7. Müessese tarafından temin edilecek çerçevelerin TS EN ISO 12870 standardına uygun CE işareti taşıyan, gözlük camlarının TS EN ISO 8980–1–2–3–4–5 standardına uygun olması gerekir. Ayrıca, SUT’un 7.3.8 maddesinde belirtilen malzemelerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine tabi olması zorunludur. Kurumca gerekli görülmesi halinde SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin standarda uygunluğu kontrol ettirilir. Kurumca talep edilmesi halinde müessese, hastaya verdiği her bir malzemenin numunelerinden bir adedini Kuruma veya Kurumca belirlenecek yere verecektir.

3.8. Reçete muhteviyatı malzemeler (gözlük camı ve çerçevesi için firma ve garanti bilgileri, seri numarası, marka, model adı, SUT kodu) ile (kontakt lens için barkod bilgisi ve belgesi, Türkçe ürün etiketi, SUT kodu) MEDULA-Optik Provizyon Sistemine kaydedilecektir.

3.9. Kurumca yayımlanan SUT hükümlerine ve ilgili Kurum mevzuatına göre katılım payı alınması gerektiği belirtilen kişilerden, belirtilen oranlarda katılım payı tahsil edilir. Katılım payları, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları için gelir ve aylıklarından kesinti yapılmak sureti ile Kurumca, diğer kişiler için müessese tarafından tahsil edilir.

3.10. SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzeme bedelleri SUT ve ilgili mevzuat hüküm ve esasları doğrultusunda Kurumca karşılanır.

3.11. Hastanın müesseseye müracaat etmesi halinde hastaya verilen ve SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemeler müracaatı takip eden 5 (beş) iş günü içinde müessese tarafından bedelsiz olarak değiştirilir.

Müessese ile ihtilaf çıkması durumunda, hasta Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi olmayan illerde ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat edebilir. Bu birimlerce gerekli işlemler yürütülerek ihtilaf sonuçlandırılır.
SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin hatalı verildiğinin Kurumca herhangi bir şekilde tespiti halinde, söz konusu malzemeler müessese tarafından 5 (beş) iş günü
Sayfa 4/15 içinde değiştirilir. Aksi halde bahsi geçen malzemeler müessesenin nam ve hesabına başka bir sözleşmeli müesseseden temin edilerek bedelleri müesseseden tahsil edilir.

3.12. Reçete içeriği, müessese tarafından başka bir müesseseye yaptırılamaz. Müessese, başka bir müessese tarafından kabul edilen reçete muhteviyatını yapamaz.

3.13. Müessese, müracaatı başka bir müessese tarafından kabul edilen hastaya ait reçete bedelini Kuruma fatura edemez.

3.14. Reçeteler, düzenlendiği il dışındaki sözleşmeli müesseseler tarafından da karşılanabilir.

3.15. Kuruma teslim edilen reçeteler, Kurumca kabul edilen iade gerekçeleri doğrultusunda, eksikliğin giderilmesi ve/veya düzeltmenin yapılabilmesi için müesseseye iade edilir. Kurumca iade edilen reçetelerde ve eki belgelerde hekimce yapılması gereken düzenlemelerde, reçeteyi yazan hekim yoksa sorumlu hekim kaşe ve onayı veya başhekim kaşe ve onayı kabul edilir.

3.16. Kurum tarafından sağlık karnesi ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması ve/veya elektronik reçete uygulamasına geçilmesi halinde optisyenlik müessesesi buna ilişkin yeni düzenlemelere uyacağını işbu sözleşme ile taahhüt etmiş sayılır.

3.17. Müessese sahibi ve mesul müdür, reçeteyi düzenleyen göz hekimi, özel dal merkezi sahibi ve ortakları ile kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurum, diğer sağlık kuruluşları ve üçüncü şahıslarla açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz.

3.18. Bir adres için düzenlenen optisyenlik müessesi ruhsatnamesi ve optisyenlik mesleğini icra hak ve yetkisine haiz olanlar için düzenlenen personel çalışma belgesi, başka bir müessesede kullanılamaz. Müessese sahibine ait birden fazla müessese var ise her bir müessese için ayrı mesul müdür bulundurulması zorunludur.

3.19. Müessesenin unvanının değişmesi halinde unvan değişikliklerine ilişkin bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisi, değişiklik halinin ortaya çıktığı tarihi takip eden günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde Kuruma iletilecektir. Unvan değişikliğine ilişkin bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisinin bu süre içerisinde Kuruma iletilmediğinin tespiti halinde, MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır, unvan değişikliğinin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. Unvan değişikliği ile ilgili bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisinin Kuruma iletilmesi halinde yeniden sözleşme yapılır.

3.20. Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde mesul müdürün ayrılışı, müessese sahibi ve/veya mesul müdür (mesul müdürün vefatı durumunda sadece müessese sahibi) tarafından ayrılış tarihini takip eden iş günü Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır. Mesul müdürün ayrılışının Kuruma bildirilmediğinin tespiti halinde mesul müdürün ayrıldığı tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez.

3.21. Müessesenin unvan, sahip ve mesul müdürünün değişmemesi şartıyla aynı il sınırları içindeki adres değişikliği, değişiklik için İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatının gerçekleştiği tarihi takip eden iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Yeni adres ile ilgili ruhsat fotokopisinin 30 (otuz) gün içersinde Kuruma ibraz edilmesi mecburidir. Adres değişikliğinin bildirilmesi ya da ruhsat fotokopisinin verilmesi işlemlerinin bu süreler içerisinde yapılmadığının tespiti halinde, MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır ve adres değişikliğinin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. İlgili bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisinin Kuruma iletilmesi tarihinden itibaren 3 (üç ) iş günü içinde reçete ve hasta müracaat girişi açılır.

3.22. Müessese sahibinin ve varsa adi ortaklarının herhangi birinin değişmesi veya müessesenin kapatılması halinde, değişiklik ve kapatılma halinin ortaya çıktığı tarihi takip
Sayfa 5/15
eden iş günü içerisinde Kuruma bildirilir ve reçete kabul edilmez, ancak müessese sahibinin talebi halinde yeniden sözleşme yapılır. Anonim ve limited şirketlerde ise ortakların tümü veya bir kısmının değişmesi ile şirket müdürünün ayrılması/değişmesi halinde, bu değişikliğin Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Kuruma bildirilir, bildirilmemesi halinde değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. Değişiklik ile ilgili bildirimin yapılarak, ilgili belgelerin Kuruma iletilmesi halinde yeniden sözleşme yapılır.

3.23. Müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren hasta müracaatı kabul edilmez.

3.24. Kurum, sözleşme yapılırken istenen belgeler ve aranan koşullarda her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözleşmede yapılan değişiklikler ve koşullar zeyilname ile düzenlenir. Müesseseler sözleşmenin yürütümü sırasında, Kurum tarafından EK-1 formunda ve aranan koşullarda yapılan değişikliklerin gereğini Kurumca belirlenecek süre içerisinde Kuruma bildirmek zorundadır. Sözleşme maddelerini yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri Kurumca tek taraflı feshedilir.

3.25. Optisyenlik Müessesesi, Kurum tarafından çıkarılan mevzuat ile Kurumca belirlenerek duyurulan tüm diğer düzenlemelere, kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine uymakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.26. Sözleşmeli optisyenlik müesseseleri görülebilir dış mekanlarına “SGK İLE SÖZLEŞMELİ MÜESSESE” olduğunu vitrininde belirtmekle yükümlüdür. SGK’ya devir olunan kurumlara ait “SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve/veya Resmi Kurumlarla anlaşmamız vardır” gibi ibareler vitrinde yada tabelalarda yer alamaz.
“SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve/veya Resmi Kurumlarla anlaşmamız vardır” yerine  5510 sayılı SGK kanunu ile bu kurumların tamamı tek çatı altında toplandığı için sadece “ SGK ile anlaşmamız vardır” yazısı yeterlidir.

4. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI
4.1. Faturaların düzenlenmesi
4.1.1. Müessese tarafından fatura döneminde kabul edilen reçeteler MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır.

4.1.2. Müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde, sözleşmenin (3.4) numaralı maddesinin ikinci paragrafı gereği hastaya sözleşmenin sona erdiği tarihten önce teslim edilen SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelere ait reçeteler, o ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde sonlandırılır ve faturalandırılır.

4.1.3. Müesseseler, hem kendi sistemleri üzerinden Kurum adına basılı olarak (üçer nüshalı), hem de MEDULA-Optik Provizyon Sisteminden elektronik olarak; SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenen diğer usul ve esaslar doğrultusunda, kapsamdaki kişilerin tümünü kapsayan tek bir fatura düzenleyeceklerdir. Ancak;

a) Yurt dışı sigortalılarına ait faturalar ile geçirdikleri iş kazası nedeniyle prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın sağlık yardımları Kurumca karşılanan 5510 sayılı Kanun kapsamındaki aktif sigortalılara ait faturalar, her hasta için ayrı ayrı olmak üzere ve MEDULA-Optik Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar manuel olarak düzenlenecektir.

b) SUT’ta ve sözleşmenin 3.2.7 maddesinde sağlık raporu ile temin edileceği belirtilen malzemelere ait reçeteler için diğer reçetelerden ayrı tek bir fatura düzenlenecektir.
4.1.4. Faturalarda, Sağlık Bakanlığı ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce verilen optisyenlik müessese ruhsatnamesinin tarih ve sayısı bulunacaktır.

4.1.5. Müessese tarafından tahsil edilmesi gereken katılım payları reçete bedelinden düşüldükten sonra bulunan tutarlar üzerinden fatura düzenlenir.

Sayfa 6/15
4.2. Faturaların teslimi
4.2.1. Müessese tarafından düzenlenen faturalar, düzenlendiği tarihi takip eden ayın ilk 15 günü içinde Kurum ilgili birimine teslim edilir, ancak 15.günü tatile gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü Kurumun ilgili birimine teslim edilir. Her ayın ilk 15 günü içerisinde teslim edilen faturalar o ayın 15. günü olarak kabul edilir. İlgili fatura bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemler, SUT, Ödeme Genelgesi ile Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslar doğrultusunda yürütülür.
( Kurum, anlaşmalı olduğu diğer sağlık kuruluşlarının fatura teslim tarihleri çakıştığı ve önemli bir şekilde yoğunluk olduğu için reçete tesliminin son günlere bırakılmaması konusunda önemle uyarıyor.)
( İnceleme sürecinde kolaylık olsun diye İstanbul müdürlüğünce uygulamaya konmuş sarı ve mavi olmak üzere iki renk olarak teslim alınan kolilerin kendi aylarının renkleri olarak hazırlanması bizlere sunulan hizmetin artması içindir. Fatura dönemine ait koli rengine özen gösterilmesi bunun için gereklidir.)

4.2.2. Sözleşmenin (4.1.2) numaralı maddesi doğrultusunda düzenlenen faturalar düzenlendiği ayı takip eden ayın ilk 15 günü içerisinde Kurumun ilgili birimlerine teslim edilir.

4.2.3. Zamanında teslim edilmeyen reçetelerin incelenme ve ödenme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar. Kuruma zamanında teslim edildiği halde Kurum tarafından hatalı kayıt yapılması ya da kayıt altına alınamama gibi nedenlerle ödeme geciktirilemez.

4.2.4. Müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde, sözleşmenin sona erdiği tarihten önce hastaya teslim edilen SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelere ait reçete faturaları, müessese tarafından sözleşmenin sona erdiği tarihi takip eden ayın ilk 15 günü içerisinde Kurumun ilgili birimlerine teslim edilir. Aksi takdirde mücbir sebepler dışında Kurumca fatura bedelleri ödenmez.

4.2.5. Müessese, düzenlediği faturayı, döküm listesi, reçete ve eki belgeleri ile birlikte, evrakların zarar görmesi ve bozulması da engellenecek şekilde Kurumun ilgili birimlerine teslim eder. Gerektiğinde Kurumca başka belgeler de istenebilir.

4.2.6. Kurumca iade edilen reçeteler müessese tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde eksiklikleri giderilerek ve/veya düzeltilerek Kuruma teslim edilir.

4.2.7. Reçetelerin, faturaların ve fatura eki belgelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) mesul müdüre ve müessese sahibine aittir.

4.3. Fatura inceleme ve ödeme
4.3.1. Kuruma teslim edilen faturalar teslim edildiği ayın 15 nci gününden itibaren 60 (altmış) gün içinde “Ödeme Genelgesi” ne göre incelenerek ödenir.

4.3.2. Örnekleme yöntemi ile incelenecek fatura eki reçeteler, MEDULA-Optik Provizyon Sistemince örneklenir. Kurumca örnekleme yapılarak seçilen bu reçetelerin müessese tarafından sistemden görülmesi sağlanır.

4.3.3. Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler ile geçirdikleri iş kazası nedeniyle prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın sağlık yardımları Kurumca karşılanan 5510 sayılı Kanun kapsamındaki aktif sigortalılara ait reçeteler ile SUT’ta sağlık raporu ile temin edilmesi gerektiği belirtilen malzeme reçeteleri örneklenmeden tamamı incelenir.

4.3.4. (4.2.6) numaralı maddede belirtilen süre içerisinde Kuruma teslim edilmeyen iade reçete bedelleri ödenmez. Ödenmeyecek olan bu bedel ödenecek miktardan düşülerek, döneme ait fatura bedeli takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Örnekleme yöntemini kabul eden müesseseler için, ödenmeyen bedeller hata oranı tespitinde dikkate alınarak faturaya yansıtılır.

4.3.5. Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının %5’in üzerinde olması halinde provizyon sisteminden, müessesenin ekranına 5 (beş) iş günü süreyle kırmızı bantlı uyarı yapılacaktır. Mesul müdür tarafından reçetelerin tamamının kontrol edilmesinin uyarının yapıldığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde ilgili fatura dönemine ilişkin tüm reçeteler incelenir. Bu madde gereği işlem yapılan müesseseye, fatura tutarı için daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim

Sayfa 7/15
tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarından mahsuben fatura tutarının %75’i oranında avans ödemesi yapılır, fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı incelenerek geri kalan tutar ödenir.

Bu madde kapsamında müesseseye yapılan yersiz ödemeler, müessesenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan müesseseler için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.
( İki tür itiraz vardır:
1. Kesintinin fatura tutarının % 5 geçmesi; bu durumda itirazınız kabul edilir örnekleme kabul edilmemiş gibi tüm reçeteleriniz incelenir. Kaç reçetede hata varsa oranlama yapmadan hata miktarı kadar kesinti uygulanır.
2. Kesintinin haksız olduğu düşünülerek itiraz edilir ve sadece ilgili reçete komisyon tarafından incelenir ve mevzuat gereği komisyonun alacağı karar doğrultusunda itirazınız kabul edilir ve kesinti kaldırılıp hesabınıza yatırılır, ya da kesintinin mevzuata uygun olduğu kanaatine varılır ve itiraz ret edilir.)

4.3.6. Örnekleme yöntemini kabul eden müessese tarafından İtiraz İnceleme Komisyonuna başvurulması halinde, itiraza ilişkin fatura tutarı için avans ödemesi yapılmaz. Ancak İtiraz İnceleme Komisyonunun kararı sonucu tespit edilen ödenecek tutar, her ayın 12 ila 15’i arasında ödenir.

4.3.7. SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzeme bedelleri SUT’ta belirtilen tutarlar esas alınarak ödenir.

4.3.8. Sözleşme ile SUT’da belirtilen reçete düzenleme ve yazılım esasları ile Kurumca belirlenen diğer usul ve esaslara uymadığı veya Kurumca iade edilip eksikliklerinin giderilmediği ve/veya düzeltilmediği tespit edilen reçete içeriği SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzeme bedelleri ödenmez.

4.3.9. Kuruma ilgili teknik dosyayı sunmuş ve Kurumca kabul edilmiş firmalara ait olmayan SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzeme bedelleri ödenmez.

4.3.10. Sözleşmenin (3.4) numaralı maddesinde belirtilen sürelerden sonra verilen malzemelerin bedelleri ödenmez.

4.3.11. 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna ilişkin olarak çıkarılan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğinin 25 nci maddesinin (k) bendine aykırı olarak müessese dışındaki bir atölyede numaralı gözlük camı montajı yapıldığının tespiti halinde gözlük cam ve çerçeve bedelleri Kurumca ödenmez.

4.3.12. Müracaatı başka bir müessese tarafından kabul edilen hastaya ait reçetenin Kuruma fatura edilmesi halinde reçete bedeli ödenmez.

4.3.13. Müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde, müessese tarafından sözleşmenin sona erdiği tarihten önce hasta kabulü yapılmış ancak sözleşmenin (3.4) numaralı maddesinin ikinci paragrafı gereği sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren hastaya teslim edilmiş malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanır.

4.3.14. Müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren yapılan hasta müracaatları kabul edilerek verilen malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz.

4.3.15. Sözleşmenin (6.3.3), (6.3.4), (6.3.9), (6.3.10), (6.3.11), (6.3.13), (6.3.14), (6.3.15), (6.3.21) numaralı maddelerinde belirtilen fiili ilgilendiren reçete bedelleri ödenmez.

4.3.16. Sözleşme hükümleri doğrultusunda müesseseye yersiz yapıldığı tespit edilen ödemeler, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte müessesenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan müesseseler için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.

4.3.17. Müessese sahibi adına tahakkuk etmiş olan her türlü Kurum alacağı (sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı) ile doğabilecek diğer fer’ilerine ilişkin borcu bulunması halinde, bu borç miktarı yasal faizi ile birlikte müessesenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan tutar ödenir. Bu işlemlerle ilgili belgenin bir sureti ilgiliye gönderilir.

5. CEZAİ ŞART TAHSİLİ
5.1. Cezai şartın ve/veya yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki fatura dönemlerine ait olup, Kuruma teslim edilmiş reçetelerde cezai şarta konu olan aynı sözleşme maddesini ilgilendiren fiilin/fiillerin tekrarının tespiti halinde cezai şart, ilk tespit gibi uygulanır.

Sayfa 8/15
5.2. Her bir fatura dönemi için uygulanacak cezai şartın hesaplanmasında, cezai şarta konu olan her sözleşme maddesi için öngörülen cezai şart tutarı ayrı ayrı toplanarak tahsil edilir. Ancak, ilgili maddeyi ihlal niteliğinde birden fazla reçete bulunması halinde cezai şart hesabında reçetelerin tamamının toplamı dikkate alınır. (6.3.14) maddesi kapsamında olduğu tespit edilen reçetelerde, sözleşmenin (6.3) maddesi alt bentlerinde belirtilen fiiller nedeniyle ayrıca cezai şart uygulanmaz.

5.3. Aynı fatura döneminde tespit edilen aynı fiiller için tek bir uyarı yapılır.

5.4. Müessese tarafından yapılan fiilin, sözleşmenin (6.3) numaralı maddesinde belirtilen alt maddelerden birden fazlasına uyması halinde, ağır olan cezai şart maddesi uygulanır.

5.5. Kurumca cezai şartların müesseseye tebliğinde, tespit edilen fiil ve cezai şart tutarı açıkça belirtilir.

5.6. Cezai şart tutarı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihte tahakkuk eder.

5.7. Cezai şartın tutarı, müessesenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Müessesenin alacağının cezai şart tutarını karşılamaması veya alacağının olmaması halinde genel hükümlere göre tahsil edilir.

6. CEZAİ ŞART VE SÖZLEŞMENİN FESHİ
6.1. Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

6.2. Bu sözleşme;
6.2.1. Müessesenin kapanması halinde kapanma tarihini takip eden iş günü,

6.2.2. Müessese sahibinin değişmesi halinde değişiklik tarihini takip eden iş günü,

6.2.3. Sözleşmenin (3.20) numaralı maddesinde belirtilen hallerde, mesul müdürün ayrılış tarihini takip eden iş günü,

6.2.4. Sözleşmenin (3.21) numaralı maddesinde belirtilenin dışındaki adres değişikliği halinde, değişikliğin gerçekleştiği tarihi takip eden gün itibariyle Kurumca müesseseye herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

6.3. Cezai şart uygulanacak fiiller, fesih nedeni fiiller ve sözleşme yapılmayacak süreler:
6.3.1. Sözleşmenin (3.19), (3.20) (3.21), (3.22) numaralı maddelerden her hangi birinin gereğinin yerine getirilmemesi halinin tespitinde, optisyenlik müessesesine 2.000,00 (ikibin) TL cezai şart uygulanır.
İlgili sözleşme maddeleri:
3.19. Müessesenin unvanının değişmesi halinde unvan değişikliklerine ilişkin bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisi, değişiklik halinin ortaya çıktığı tarihi takip eden günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde Kuruma iletilecektir. Unvan değişikliğine ilişkin bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisinin bu süre içerisinde Kuruma iletilmediğinin tespiti halinde, MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır, unvan değişikliğinin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. Unvan değişikliği ile ilgili bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisinin Kuruma iletilmesi halinde yeniden sözleşme yapılır.

3.20. Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde mesul müdürün ayrılışı, müessese sahibi ve/veya mesul müdür (mesul müdürün vefatı durumunda sadece müessese sahibi) tarafından ayrılış tarihini takip eden iş günü Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır. Mesul müdürün ayrılışının Kuruma bildirilmediğinin tespiti halinde mesul müdürün ayrıldığı tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez.

3.21. Müessesenin unvan, sahip ve mesul müdürünün değişmemesi şartıyla aynı il sınırları içindeki adres değişikliği, değişiklik için İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatının gerçekleştiği tarihi takip eden iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Yeni adres ile ilgili ruhsat fotokopisinin 30 (otuz) gün içersinde Kuruma ibraz edilmesi mecburidir. Adres değişikliğinin bildirilmesi ya da ruhsat fotokopisinin verilmesi işlemlerinin bu süreler içerisinde yapılmadığının tespiti halinde, MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır ve adres değişikliğinin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. İlgili bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisinin Kuruma iletilmesi tarihinden itibaren 3 (üç ) iş günü içinde reçete ve hasta müracaat girişi açılır.

3.22. Müessese sahibinin ve varsa adi ortaklarının herhangi birinin değişmesi veya müessesenin kapatılması halinde, değişiklik ve kapatılma halinin ortaya çıktığı tarihi takip eden iş günü içerisinde Kuruma bildirilir ve reçete kabul edilmez, ancak müessese sahibinin talebi halinde yeniden sözleşme yapılır. Anonim ve limited şirketlerde ise ortakların tümü veya bir kısmının değişmesi ile şirket müdürünün ayrılması/değişmesi halinde, bu değişikliğin Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Kuruma bildirilir, bildirilmemesi halinde değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. Değişiklik ile ilgili bildirimin yapılarak, ilgili belgelerin Kuruma iletilmesi halinde yeniden sözleşme yapılır.
6.3.2. Müessese tarafından Kuruma fatura edilen reçetelerde bulunması gereken reçete muhteviyatı SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin hastaya ya da yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın veya el yazısının hastaya/hasta yakınına ait olmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve müracaat girişi 1 (bir) ay süreyle kapatılır ve ilgili reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanır.

6.3.3. Müessese tarafından temin edilen SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelere ait garanti belgesinin Kurum nüshasının reçete ekinde olmadığının tespiti halinde, reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanır ve müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin ikinci kez tekrarı halinde de reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanır ve müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin üçüncü kez tekrarı halinde ise reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.4. Sözleşmenin (3.8) numaralı maddesi gereği MEDULA-Optik Provizyon Sistemine girilen bilgiler ile reçete ekinde gönderilen belgelerdeki bilgilerin birbirinden farklı olduğunun, bilgilerinin yanlış ve/veya eksik olduğunun tespiti halinde, bu durum Kurum zararı doğurmasa bile reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanır ve müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin ikinci kez tekrarı halinde de reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanır ve müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin üçüncü kez tekrarı halinde ise reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme yapılmaz.
İlgili sözleşme maddesi:
3.8. Reçete muhteviyatı malzemeler (gözlük camı ve çerçevesi için firma ve garanti bilgileri, seri numarası, marka, model adı, SUT kodu) ile (kontakt lens için barkod bilgisi ve belgesi, Türkçe ürün etiketi, SUT kodu) MEDULA-Optik Provizyon Sistemine kaydedilecektir.

( Konu olan belgelerden birinin sadece bir numarasını sehven yanlış girseniz ceza ve kesinti yapılacaktır.)

6.3.5. Sözleşmenin (3.4) numaralı maddesi gereği reçete içeriğinin süresi içerisinde karşılanmadığının tespiti halinde, gecikilen her gün için 50,00 (elli) TL cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde gecikilen her gün için 100,00 (yüz) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme yapılmaz.

İlgili sözleşme maddesi:
3.4. Usulüne uygun düzenlenen reçete ile müesseseye müracaat edildiğinde, reçete içeriği 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanır. Müessese tarafından süresi içerisinde hazır hale getirilen ancak hasta tarafından süresi içerisinde teslim alınmayan reçete muhteviyatı SUT eki EK 6 listesinde sayılan malzemelerin hastanın beyanı alınmak suretiyle en geç 15 gün içerisinde teslim edilmesi zorunludur. Özel cam siparişleri nedeniyle 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanamaması durumunda en geç müracaatı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde karşılanması gerekir.

(Müessese tarafından kabul edilmiş hasta müracaatına ilişkin reçete içeriğinin süresi içerisinde hastaya karşılanmasından önce müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde de reçete içeriği süresi içerisinde karşılanır.

6.3.6. Sözleşmenin (3.9) numaralı maddesi gereği müessese tarafından tahsil edilmesi gereken katılım payının eksik tahsil edildiğinin ve/veya tahsil edilmediğinin tespit edilmesi halinde, tahsil edilmeyen katılım payının 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır ve optisyenlik müessesesinin bağlı bulunduğu vergi dairesine yazı ile bildirilir. Aynı fiilin tekrarı halinde 40 (kırk) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşmesi feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme yapılmaz. Optisyenlik müessesesinin bağlı bulunduğu vergi dairesine yazı ile bildirilir.
İlgili sözleşme maddesi:
3.9. Kurumca yayımlanan SUT hükümlerine ve ilgili Kurum mevzuatına göre katılım payı alınması gerektiği belirtilen kişilerden, belirtilen oranlarda katılım payı tahsil edilir. Katılım payları, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları için gelir ve aylıklarından kesinti yapılmak sureti ile Kurumca, diğer kişiler için müessese tarafından tahsil edilir.

6.3.7. Sözleşmenin (3.11) numaralı maddesinin son fıkrası gereği, Kurumca hatalı verildiği tespit edilen SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin müessese tarafından 5 (beş) iş günü içinde değiştirilmediğinin tespiti halinde, reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.8. Müessese tarafından SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelere ait reçetelerin başka bir müesseseye yaptırıldığının tespiti halinde, reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. Reçeteleri yapan müessesenin de Kurumumuzla anlaşması olması halinde yukarıda belirtilen cezai şartlar aynen uygulanır, sözleşmesi olmaması halinde ise müessesenin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir ve bu müessese ile de fesih süresi boyunca sözleşme imzalanmaz.

6.3.9. Müessese tarafından hastaya verilen SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin ilgili firmaya ait olmadığının tespiti halinde reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.10. Verilen çerçevenin TS EN ISO 12870 standardına, gözlük camının TS EN ISO 8980 1–2–3–4–5 standardına uygun olmadığının, ayrıca SUT’un 7.3.8 maddesinde belirtilen malzemelerden kontakt lensin Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine tabi olmadığının tespit edilmesi halinde 1.000,00 (bin) TL cezai şart uygulanır ve müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin ikinci kez tekrarı halinde 2.000,00 (ikibin) TL tutarında cezai şart uygulanır. Aynı fiilin üçüncü kez tekrarı halinde ise 3.000,00 (üçbin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. (Bu fiilin tespitinde, sözleşmenin feshi halinde ayrıca “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemin yapılması amacı ile Sağlık Bakanlığına bildirilir.)

6.3.11. Müessese sahibi ve mesul müdürün, (reçeteyi düzenleyen göz hekimi, özel dal merkezi sahibi ve ortakların, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun) kurumlar, diğer sağlık kuruluşları ve üçüncü şahıslarla açık veya gizli işbirliği yaptığının, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulundurduğunun, reçete toplama ve yönlendirme yaptığının tespiti halinde, 10.000,00 (onbin) TL cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin ikinci kez tekrarı halinde 20.000,00 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.12. Kurum tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde istenilen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi, inceleme ve denetime engel olunması halinin bir tutanak ile tespiti halinde 10.000,00 (onbin)TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme imzalanmaz.

 ( Kurum temsilcileri tarafından yapılan denetlemelerde deneticilere yardımcı olmak ve her ne sebeple olursa olsun tartışmamak bu madde kapsamında. Denetim raporu İmzalanmadan önce mutlaka okunmalı gerçeğe uygun olmayan beyanlar konusunda denetici ikaz edilmelidir. )

6.3.13. Başka bir müessese tarafından müracaatı kabul edilen hastaya ait reçetenin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde 10.000,00 (onbin) TL cezai şart uygulanarak 3 (üç) ay süreyle sözleşme feshedilir. Aynı fiilin tekrarı halinde 10.000,00 (onbin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.14. Müessese sahibi/Mesul Müdür veya Müessesede çalışanlar tarafından reçetede/reçete eki belgede haksız kazanç elde edilmesini sağlayacak nitelikte tahrifat yapıldığının veya sahte reçetenin/reçete eki belgenin Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde, 20.000,00 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak 6 (altı) ay süreyle sözleşme feshedilir. Aynı fiilin tekrarı halinde ise 20.000,00 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.15. Reçete muhteviyatı SUT eki EK 6 listesinde yer alan malzemelerin verilmeden verilmiş gibi gösterilerek fatura edildiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde, 10.000,00 (onbin) TL cezai şart uygulanarak 3 (üç) ay süreyle sözleşme feshedilir. Aynı fiilin tekrarı halinde ise 20.000,00 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.16. (6.3) numaralı maddede sayılan fiiller dışında, müessesenin kuruluş ve/veya faaliyeti ile ilgili tabi olduğu mevzuat hükümlerine aykırı davranıldığının tespiti halinde 2.000,00 (ikibin) TL cezai şart uygulanır. Ayrıca müessesenin bağlı bulunduğu ilin Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.
( 5193 SOHK ve bu Kanuna Bağlı Yönetmeliğin gereği olarak Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin yapmış oldukları denetimler sonucu istenen belge ve bilgileri SGK deniticileri de isteyecekler ve karşılaştıkları bir usulsüzlükte ceza kesip Sağlık Bakanlığına ilgili kurumlarına ihbarda bulunacaklardır. Örneğin, reçete kayıt defteri tutulmamışsa 2.000.00 TL ceza uygulanbilecektir. )

6.3.17. Mesul müdür hakkında, sözleşmenin (6.3) numaralı maddesinde belirtilen fiiller dışında mesleği ile ilgili olarak veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş yargı kararının bulunması halinde müessesenin sözleşmesi feshedilir ve mesul müdür ile 5 (beş) yıl süreyle sözleşme imzalanmaz.

6.3.18. Müessese sahibi hakkında sözleşmenin (6.3) numaralı maddesinde belirtilen fiiller dışında yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş yargı kararının bulunması halinde müessesenin sözleşmesi feshedilir ve müessese sahibi ile 5 (beş) yıl süreyle sözleşme imzalanmaz.

6.3.19. Sağlık Bakanlığı il müdürlükleri tarafından optisyenlik müessesinde yapılan denetimlerde bu sözleşmenin feshini ve/veya cezai şart gerektiren hususların tespit edilerek Kuruma bildirilmesi halinde, Kurum tarafından yukarıda belirtilen fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şartlara ilişkin işlem yapılır.

6.3.20. Muvazaalı olarak optisyenlik müessesesi işlettiği tespit edilen müessese sahibi/mesul müdür ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilir ve 5 (beş) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.
6.3.21. Kurumumuzla sözleşmesi bulunan optisyenlik müessesindeki mesul müdürün ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne izinli/raporlu olduğuna dair bildirimde bulunması gerekmekte olup, aynı tarihlerde mesul müdürün yerine birinin atandığının
Sayfa 11/15
bildirilmesi halinde reçete bedelleri ödenir. Bildirilmemesi durumunda, mesul müdürün izinli/raporlu olduğu tarihlere ait müessesece kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez.

6.4. Bu sözleşme hükümleri ile ilgili olarak ceza hukuku açısından suç teşkil eden fiil/fiillerin tespiti halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve durum bağlı bulunduğu ilin Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

6.5. Sözleşmenin (6.3) numaralı maddesinde yer alan ve sözleşmenin feshini gerektiren fiilin/fiillerin tespiti halinde sözleşme feshedilir, MEDULA-Optik Provizyon Sistemi kapatılır ve durum 7201 sayılı Tebligat Kanunu ilgili hükümlerine göre karşı tarafa (iadeli taahhütlü/APS) bildirilir.

6.6. (6.3) numaralı maddelerde belirtilen süreler dolmadan sözleşmeye taraf olan hem müessese sahibi hem de mesul müdür ile yeniden sözleşme yapılmaz.

6.7. Aleyhine ceza davası açılan müessese sahibi/mesul müdür hakkında, mahkemece beraat kararı verilmesi halinde kararın kesinleşmesi beklenmeden, savcılıkça takipsizlik kararı verilmesi halinde ise takipsizlik kararına yapılan itirazın reddedilmesi veya itiraz edilmeden kesinleşmesi halinde (6.3) numaralı maddede belirlenen süreler sona ermese de Kurum müessese sahibi/mesul müdür ile yeniden sözleşme yapabilir.

Ancak, müessese sahibi/mesul müdür tarafından cezai şart veya fesih işleminin iptaline ilişkin hukuk davası açılması ve söz konusu davada Kurum lehine karar verilmesi halinde yukarıda yer alan husus dikkate alınmaksızın tespit edilen fiil/fiiller için cezai şart ve sözleşme yapılmayacak süreler uygulanır.

6.8. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre dolduğunda, feshe ilişkin yargı süreci devam etse dahi müessese sahibinin/mesul müdürün talebi halinde sözleşme yapılır.

6.9. Fiilin/fiillerin tekrar olup olmadığının tespitinde fiil/fiiller ile ilgili cezai şartın ya da yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten geriye doğru Kurumla sözleşmeli olduğu son 1 (bir) yıl dikkate alınır.

6.10. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki fatura dönemlerine ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde, uyarıya konu olan aynı sözleşme maddesini ilgilendiren fiilin/fiillerin tekrarının tespiti halinde, fiilin/fiillerin gerektirdiği fesih hükümleri uygulanmaz.

6.11. Sözleşmenin (6.3.18) numaralı maddesinde yer alan fiil nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde, varsa müessese sahibine ait Kurumla sözleşmeli diğer müessesenin/müesseselerin sözleşmeleri de feshedilir. Ancak bu durumda sözleşme yapılmayacak süre cezası, müesseselerin mesul müdürleri için uygulanmaz.

6.12. Kurumumuz ile sözleşmeli müessesenin sözleşmesinin feshini gerektiren fiilin/fiillerin gerçekleşmesinde müessesenin sahibi tarafından yönlendirme yapıldığının tespiti halinde müessese sahibine ait Kurumla sözleşmeli diğer müessesenin/müesseselerin sözleşmeleri de feshedilir. Ancak sözleşme yapılmayacak süre, fiilin/fiillerin gerçekleştiği müessese dışındaki müessesenin/müesseselerin mesul müdürü/müdürleri için uygulanmaz.

6.13. Sözleşmenin (6.3) numaralı maddesinde belirtilen fiillerden sözleşmenin feshini gerektiren birden fazla farklı fiilin aynı fatura döneminde tespiti halinde yeniden sözleşme yapılması için bekleme sürelerinden uzun olan süre uygulanır.

Ancak aynı fiilin farklı fatura dönemlerinde ya da farklı fiillerin farklı fatura döneminde birden fazla gerçekleştiği tespit edilirse bu filler için öngörülen cezalar toplanarak uygulanır.

6.14. Sözleşmenin feshini gerektiren ve aynı zamanda 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve aynı Kanuna bağlı yönetmelik hükümlerini ihlal eden fiil/fiillerin tespiti halinde müessese, bağlı bulunduğu ilin Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğüne ve varsa mesul müdürün bağlı olduğu derneğe bildirilir.

Ayrıca sözleşmenin (6.3) numaralı maddesinde yer alan fiil/fiiller nedeniyle sözleşmesi feshedilen müessese sahibi ile müessesenin mesul müdürü Kurumun web sayfasında duyurulur. Sayfa 12/15
6.15. Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önce geçerli olan sözleşme hükümlerine göre sözleşmesi feshedilen ve Kurum aleyhine feshe ilişkin dava açmış ve ihtiyati tedbir kararı almış müessese ile ihtiyati tedbir kararı çerçevesinde ihtirazi kayıtla sözleşme yapılır. Ancak ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve/veya davanın reddedilmesi halinde sözleşme feshedilir ve fiile ilişkin cezai şart ve fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre uygulanır.

6.16. Bu sözleşmenin imzalandığı tarihten önce sözleşme hükümlerine göre Kuruma fatura edilen ve kontrolleri Kurum tarafından bu sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra yapılan ya da kontrolleri yapılmış olmakla birlikte fesih ile ilgili işlemlerin henüz tamamlanmadığı durumlarda tespit edilen fiil/fiiller için Kurumca bu sözleşmenin (5) ve (6) numaralı maddelerinde yer alan hükümleri uygulanır. Ancak tespiti yapılan fiil/fiiller için reçetenin veriliş tarihinde geçerli olan sözleşme hükümlerinin uygulanması optisyenlik müessesesi tarafından Kurumdan yazılı olarak talep edilirse reçetenin veriliş tarihinde yürürlükte olan sözleşmedeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır.

6.17. Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kurumca veya Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen müessesenin/mesul müdürün yeniden sözleşme yapmak istemesi durumunda, müessesenin yazılı talebi halinde Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu sözleşmedeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır. Uygulanacak cezai şartın hesaplanmasında müessesenin devredilen kurumlara daha önce ödediği para cezaları dikkate alınmaz.

Ayrıca sözleşmenin feshine ilişkin fiil için; bu sözleşme hükümlerinde “tekrarı halinde” yeni bir yaptırım belirtilmiş ise söz konusu fiil tekrara dayalı yaptırımlar için ilk fiil olarak kabul edilir.

6.18. Kurum veya Kuruma devredilen kurumlar aleyhine feshe ilişkin dava açan müessese; davasından feragat etmek ve feragat nedeniyle mahkeme tarafından reddedilen davaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararını Kuruma ibraz etmek şartıyla bu sözleşmenin 6.17 maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümden yararlanır. Bu madde hükmü uygulanırken daha önce Kuruma devredilen kurumlar ile yapılan sözleşmeler gereği sözleşmesi feshedilen müessese için, fesih tarihinden itibaren geçen süre bu sözleşme hükümlerine göre sözleşme yapılmayacak süreden düşülür.

6.19. Gerek görüldüğü hallerde Kurum, bu sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili hususları, müessese nezdinde yapılacak olan da dâhil olmak üzere, Kurumun denetim ve kontrolle yetkilendirilen yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kurum yetkilileri tarafından sözleşmede yer alan hususların tespitine ilişkin yapılacak denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar Kurumun ilgili birimine bildirilerek sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) ay süreyle sözleşme yapılmaz.
( Sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edildiği takdirde SSK’ ya bildirim yapılır. SSK ile igilili ceza uygulandığı gibi bir ay süreyle sözleşme yapılmaz.)

6.20. Diğer Kamu Kurumları tarafınca müesseselere yapılan denetimlerde bu sözleşmenin feshini ve/veya cezai şartını gerektiren hususların tespit edilerek Kuruma bildirilmesi halinde Kurum tarafından fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şartlara ilişkin işlem yapılır.

7. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
7.1. Kurum tarafından müesseseye yapılacak tebligatlar sözleşmede belirtilen adresine, müessese tarafından Kuruma yapılacak tebligatlar ise Kurumun ilgili birimine yapılacaktır. Tebligatlar, bu sözleşmede aksine hüküm olmadıkça 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümlerine göre ve iadeli taahhütlü olarak yapılır.

7.2. (3.21) numaralı madde hükümleri doğrultusunda adres değişikliğinin Kuruma bildirilmemiş olması halinde sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

7.3. Kurumla sözleşme yapan müessese, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun müessese olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

7.4. Aynı isim ve/veya farklı isimler altında birden fazla müessesesi bulunan gerçek ve tüzel kişiler, her bir müessese için Kurum ile ayrı ayrı sözleşme imzalayacaktır.

Sayfa 13/15

7.5. Müessese, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik edemez.

7.6. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar müesseseye aittir.

7.7. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu esnada işleme alınmış olan evrak sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılır.

7.8. Kurum gerekli gördüğü hallerde sözleşme maddelerinde güncelleme ve yenileme hakkına sahiptir.

7.9. Kurumla sözleşme imzalayan müessesede yetkili kişi adına MEDULA-Optik Provizyon Sistem şifresi verilir. Sözleşmeli müessese aynı sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir gerekçe ile tekrar şifre talebinde/taleplerinde bulunduğunda her bir şifre için 200,00 (ikiyüz) TL bedel tahsil edilir.

7.10. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucu Sözleşme hükümlerine göre optisyenlik müessessine iadesi gereken reçeteler, kurumca ödemeli olarak gönderilir. Bu reçeteler optisyenlik müessesi tarafında ise Kuruma kargo veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya elden teslim edilir.

8. YETKİLİ MAHKEME VE DENETİM
8.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Kurum ilgili biriminin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

8.2. Müessese, verilen hizmetin sözleşme kapsamına uygunluğu ile hizmetin niteliği ve niceliği yönünden Kurumun kontrol hakkını tanır. Kurum, uygun gördüğü zamanda ve yerde görevlendireceği kişiler aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Kurum dışı kişi ve kuruluşlara denetim yaptırabilir.

9. YÜRÜRLÜK
9.1. Bu sözleşme, …../.…./2011 tarihinden 31/12/2011 tarihine kadar geçerlidir.

9.2. İlgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili takvim yılının 01-31 Aralık tarihleri arasında onaylanmış optisyenlik müessesesinin ruhsatnamesinin ilgili takvim yılının son iş günü mesai saati bitimine kadar Kurum taşra teşkilatına teslim edildiği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır. Bu süre içerisinde teslim edilmemesi halinde sözleşme fesih edilmiş sayılır.

9.3. Sözleşmenin (3.6 (çerçeve hariç)), (3.8 (çerçeve hariç)), (4.3.9 (çerçeve hariç)) ve (6.3.9 (çerçeve hariç)) numaralı maddelerinde yer alan hükümler, Kurumca duyurulacak tarihten/tarihlerden itibaren geçerlidir.

10. YÜRÜTME
10.1. Bu sözleşmenin yürütümü Kurumun ilgili birimi tarafından yapılır.

10.2. 15 (onbeş) sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası müessese sahibinde bir nüshası mesul müdürde, bir nüshası da Kurumun ilgili biriminde saklanacaktır.

10.3. Bu sözleşme metni Kurumca yetkilendirilen sözleşme imzalanacak ilgili birimlerinden temin edilecektir.

EKLER: 1-Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Listesi (1 adet)
2-Örnekleme Yöntemi Kabul Formu (1 adet) Sayfa 14/15

Örnekleme yöntemini; Kabul ediyorum.                                                      Kabul etmiyorum.
MÜESSESE SAHİBİ ADI –SOYADI İMZA     MESUL MÜDÜR ADI-SOYADI İMZA   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Bütün Üye ve Meslektaşlarımıza Problemsiz Bir Meslek Hayatı Dileriz.

İstanbul Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR Alliance’...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLED, son on iki ay içinde AR Alliance'a kurucu üye olarak katıldılar. Birkaç ...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder kurucusu devam...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor....

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin ...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük koleksiyonlarını tasarlamak, üretmek ve dünya çapında dağıtmak için münhasır l...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kul...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdesi:...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(5 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

5 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
hakan
hakan
16 Nisan 2011 09:45

çözüm basit aslında devlet bir kişinin yıllık gözlük harcamasını hesap etsin maaşına peşinen yatırsın. devlette rahatlasın bizde. Böylelikle reçete kontrolü, ödedi, ödemedi ortadan kalksın.

hakan
hakan
16 Nisan 2011 09:42

nedir bu gözlükçüye potansiyel suçlu muamelesi uygulaması anlamadım. Ticaret yapan kişiler arasında sadece gözlükçülerin vergi borcu, ssk borcu, bağkur borcu olamaz. ama buna rağmen biz gözlükçüler her zaman potansiyel hırsızmışız muamelesi görüyoruz.dıktor yalnış yazar sorumlusu biz, hastane kaşeyi vurmaz sorumlusu biz, hiçbir şekilde gözlükten başka birşey satamayız ama gözlüğü bizim haricimizde hemde vergi vermeden kaçak olarak herkes satar (camii önünde, pazarda, doğubankın önünde). Ne olacak halimiz ?????

GÖKMEN
GÖKMEN
13 Nisan 2011 15:46

bunlar daha bırşey degıl bıraz derın dusunursenız sıstemın kıme işledıgını farkedersınız sayın abılerım ablalarım meslekdas arkadaslarım …… cok degıl ıkı dakıkalıgına hıı neredesınız ..?

Kerim Aygündüz
Kerim Aygündüz
7 Nisan 2011 07:50

ey sgk altı üstü vereceğin 40 tl için müşteriyle papaz olalım yani adama yazınla yaz diyorsun itiraz ediyor işim gücüm var kardeşim sen yaz diyor çıkıp gidiyor imza istiyorsun senet mi imzalatıyorsun diyor ben mecburmuyum sahtekar durumuna düşmeye durumumuz bu arkadaşlar yakında kuran ı kerime de el bastırmazlarsa şaşırmayın valla gözlüğü kendine teslim ettim diye

ZAFER COŞAR
ZAFER COŞAR
6 Nisan 2011 16:19

yorm yapsam bir faydası olacağını zanetmiyorum. nedesem nafile, bu işin cılkı çıkmıştı, şimdi de cılkana çıktı.

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR ...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLE...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışı...

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel G...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük kol...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve k...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdes...

SGK Reçete bedelleri ödemesi SGK Reçete bedelleri ödem...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Her Kurban, Lösemili Çocuklara Can! Her Kurban, Lösemili Çocu...

“O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce ...

En stressiz meslekler belli oldu! En stressiz meslekler bel...

Amerikan ve Türk iki şirketin yaptığı araştırmalardan elde e...

OptisyeninSesi e dergi/ 127.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Fielmann ABD’de daha da genişliyor! Fielmann ABD’de dah...

Fielmann Group'un iştiraki Fielmann USA, ABD'li gözlükçü zin...

Göz doktorları canlı yayında 70 göz ameliyatı yapacak Göz doktorları canlı yayı...

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Türk Oftalmoloji Derneği i...

Magazin HABERLERİ
Web TV