Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Görmeye yardımcı tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu/ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu karar tutanakları, ödeme belgesine bağlanır.

12 Haziran 2018 - 1:36 'de eklendi ve 2478 kez görüntülendi. A+A-

SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmî Gazete

10 Haziran 2018 PAZAR

Sayı : 30447

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Faturayı (e-fatura dahil),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ödeme belgesi iki nüsha olarak bu Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Kanıtlayıcı belgeler ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır, ödeme belgesinin ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde, 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesinde yer alan “Sayıştaya gönderilecek” ibareleri “birinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplu sözleşmenin bir nüshası ödeme emri belgesinin birinci nüshasına eklenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç ödemeleri

MADDE 25 – (1) Mahkeme harç ve giderleri, icra harçları ile ilama bağlı borçların ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.

a) Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde;

1) Mahkeme, icra dairesi veya noterce düzenlenen alındı,

2) Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Başka yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalarda davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için bu liste daire amirince onaylanır.),

3) Ödemenin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile ilişkili olarak elektronik ortamda gerçekleşmesi halinde; ödemeyi yapan idare, başvuru yapılan mahkeme veya icra dairesi, dosya no, yapılan ödemenin çeşidi ve tutarı bilgilerini içeren UYAP Bilişim Sisteminden veya UYAP Bilişim Sisteminin altyapısının kurulu olduğu yurt içinde yerleşik bankadan alınacak onaylı liste,

b) İlama bağlı borçlar, mahkeme ve icra harçları ile davacıya veya vekiline yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde;

1) Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,

2) Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,

3) Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı,

ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 7 nci maddesi ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesi uyarınca satın alınan avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde; 37 nci maddede belirtilen belgeler ile ilgili makamın onayı aranır. Avukatlık hizmet bedellerinin ve öngörülen diğer masrafların ödenmesinde, ilgili mevzuat uyarınca farklı belgeler istenmesi halinde bu belgeler de ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 45 – (1) Sosyal güvenlik kanunları uyarınca, ilgili mevzuat gereği hak sahiplerine yapılacak emekli, yaşlılık, malullük, ölüm aylıkları ile ikramiye, toptan ödeme ve benzeri diğer tüm istihkakların ödenmesinde; ödemelerin kişi sayısı, ödeme türü ve banka veya bankalar itibarıyla gösterildiği onaylı icmal bordrosu ödeme belgesine bağlanır.

(2) Sağlık hizmeti sunucularına ve genel sağlık sigortalısına yapılacak ilaç, ilaç mahiyetinde olmayıp tedavi amacıyla kullanılan beslenme ürünleri, tıbbi malzeme bedelleri ile her türlü sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesinde aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Eczanelere yapılacak ödemelerde;

1) 25/4/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği kapsamında karekodlu ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkot diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

2) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.),

3) Fatura,

4) Eczane itiraz değerlendirme komisyonu/eczane itiraz değerlendirme üst komisyonu karar tutanakları,

ödeme belgesine bağlanır.

b) Genel sağlık sigortalısı tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) Tıbbi malzemeye ilişkin reçete ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği kapsamında karekodlu ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkot diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

3) İlgili mevzuatta fatura düzenlenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

4) Yurt dışından getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturanın temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas alınır. Bunlar yoksa Kurumca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.

5) Kurumca yetkilendirilen kuruluşça katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin genel sağlık sigortalısına ödenmesinde (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen belgelere ilave olarak ithal ilaç provizyon sisteminden alınan döküm listesi ile alındının tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır.

c) Resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) Fatura,

3) İlgili mevzuata göre gerekli ise yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz),

4) Sağlık kurum/kuruluşu itiraz değerlendirme komisyonu/sağlık kurum/kuruluşu itiraz değerlendirme üst komisyonu karar tutanakları

ödeme belgesine bağlanır.

5) Yurt dışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunların tercümelerinin misyon şefliğinin veya ihtisas biriminin onayını taşıması gerekir.

ç) Satış merkezi ve optisyenlik müesseselerine yapılacak ödemelerde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki malzemelere ilişkin reçete,

3) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.),

4) Fatura,

5) Görmeye yardımcı tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu/ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu karar tutanakları,

ödeme belgesine bağlanır.

(3) Sigortalılara yapılacak diğer sağlık giderlerinin ödenmesinde;

a) Geçici iş göremezlik ödeneği için;

1) İlgili mevzuatta gerekli ise, hastanın sevkine ilişkin belge,

2) İş Göremezlik Belgesi (Örnek No: 25),

b) Tedaviye ilişkin yol ve zaruri masraf karşılığı ödemelerinde;

1) İlgili mevzuatta gerekli ise, hasta sevkine ilişkin belge,

2) Yurt içi veya yurt dışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulunduğu yer dışındaki bir tedavi kurumuna sevk edildiğine veya yurt dışında tedavisinin gerekli olduğuna ilişkin belge (18 yaş üstü kişilerin sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli olduğu hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.),

3) Uçakla seyahat halinde bilet,

c) Maktu analık (doğum ve emzirme) ödemelerinde ilgili mevzuatında talep dilekçesi istenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere talep dilekçesi,

ödeme belgesine bağlanır.

(4) Cenaze ödeneğinin sigortalının eşi, çocuğu, anası, babası veya kardeşleri dışında gerçek veya tüzel kişilere ödenmesinde; fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ödeme belgesine bağlanır.

(5) İlgili mevzuat gereğince hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde rapor da ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
“Yumuşak Kontakt Lensler Ve Teknolojileri” Bilimsel toplantısı yapıldı “Yumuşak Kontakt Lensler Ve Teknol...

Dünyaca ünlü kontakt Lens üreticisi ALCON firması tarafından organize edilen, gerek toplumumuzun göz sağlığı, gerekse optisyenlik müess...

OptisyeninSesi e dergi/ 58.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 58.Sayı

Dijital platform da optik sektörünün sesi olmaya devam eden OptisyeninSesi e dergi, okuma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. S...

Fırsatçılık değil, indirim yaptı! Fırsatçılık değil, indirim yaptı!

Nazilli’de işletmeci Gürsel Baytok, döviz yükselişini fırsatçılığa çevirenlere karşı, iş yerinde “Paramıza sahip çıkıyoruz” kampanyası ...

GOK ve TOOMD Başkanı Sn. Turgut Vardi’ den Dolar Tepkisi GOK ve TOOMD Başkanı Sn. Turgut Vardi’ d...

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği, Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu genel başkanı Turgut Vardi, yaptığı açıklamayl...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)

.. Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
“Yumuşak Kontakt Lensler Ve Teknolojileri” Bilimsel toplantısı yapıldı “Yumuşak Kontakt Le...

Dünyaca ünlü kontakt Lens üreticisi ALCON firması tarafından...

OptisyeninSesi e dergi/ 58.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 5...

Dijital platform da optik sektörünün sesi olmaya devam eden ...

Fırsatçılık değil, indirim yaptı! Fırsatçılık değil, indiri...

Nazilli’de işletmeci Gürsel Baytok, döviz yükselişini fırsat...

GOK ve TOOMD Başkanı Sn. Turgut Vardi’ den Dolar Tepkisi GOK ve TOOMD Başkanı Sn. ...

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği, Gözlükçüler v...

Alanya’da 300 dolar bozdurana güneş gözlüğü bedava Alanya’da 300 dolar bozdu...

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir gözlük mağazasının sahibi, ...

Optik Koop niçin kuruldu? Optik Koop niçin kuruldu?...

Evet Kooperatifler nedir? Sektör olarak bize nasıl katkı sağ...

Kırma Kusurları Toplumların Ekonomik Gelişmesini Sınırlar Kırma Kusurları Toplumlar...

Geçmişte uygulanan fon, döviz fiyatlarındaki yüksek artış, e...

Optisyenlik MYO’ ları arası bilgi yarışması Optisyenlik MYO’ la...

İstanbul Ticaret Odası Gözlükçülük Meslek Komitesi ile Türki...

Dolar artıyor, sektörümüz daralıyor! Dolar artıyor, sektörümüz...

Sektörlerde maliyetlerin artmasının beraberinde gelecek zam ...

İhtiyaç sahipleri yıl boyu et ile buluşacak İhtiyaç sahipleri yıl boy...

Türk Kızılay’ı Kadıköy Şubesi OptisyeninSesi Haber aracılığı...

Magazin HABERLERİ
Web TV