a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Ortak Deklarasyon!

Ülkemize perakendeci olarak giren yaptığı sermaye girişleri sabit sermaye yatırımı olmaktan uzak olanların esasen kendileri dışında olan yerli ve geleneksel Optisyenlik müesseselerini küçük gören anılan müesseselerce yapılan istihdam ve vergi verme kabiliyetini adeta yok gösterme gayretleri, en hafif ifadeyle saygısızlıktır.

10 Kasım 2017 - 13:20 'de eklendi.

Ortak Deklarasyon!

Değerli Optisyen ve Gözlükçü Meslektaşlarımız,

Son bir yıldır yoğun şekilde gündeminizde bulunan ve yine uzun yılların mesleki hasreti olan meslek odalarımız ile Birliğimizin teşkil edilmesi çalışmalarında önemli bir noktaya gelindiği hepinizin malumudur.

Özellikle Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın özel ilgi ve himayelerine alındığı günden itibaren hız kazanan ve kamuoyunda ‘’Torba Kanun Tasarısı’’ olarak bilinen yasama çalışması içinde, 502 sıra sayılı Kanun Tasarısında 81 ve 82’nci maddeler olarak yer alan taslağımız, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte ve kanunlaşma sırasını beklemektedir. Meclisin olağan çalışma düzeni içinde önümüzdeki günlerde kanunlaşması beklenen bu çalışmalar, son dönemde belirli sermaye grupları tarafından engellenmeye çalışılmaktadır.

Meslek Odalarımızın ve Birliğimizin kurulmasını ön gören kanunun çıkarılması halinde, ‘’5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’da yasal teminat altına alınmış olan mesul müdürlüğün kalkacağı, bunun sonucunda başta zincirler olmak üzere mesul müdürler ile çalışan müesseselerin kapatılacağı’’ iddia edilmektedir. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan böyle bir iddianın her üç müesseseden ikisinin mesul müdürlük marifetiyle faaliyet gösterdiği gerçeği de göz önüne alındığında mümkün olmadığını bilmemek mümkün değildir. Gerek siyaset kurumunu ve gerekse gözlükçü/optisyen kamuoyunu, ‘’mağduriyetler doğacağı’’ yolundaki yanlış yönlendirme ile manipüle etmek isteyen bu çevrenin bu ifadeyi kullanma haklarının bulunmadığı açıktır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen taslak metinde yer alan ‘’Optisyenlik mesleğinin mahiyetine ve gereklerine uygun olarak 25.01.1956 tarih 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği kanunu hükümleri kıyasen uygulanır.’’ şeklinde yapılan düzenlemenin, ‘’6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna kıyasen uygulanacağı’’ yönünde bir algı oluşturma gayreti içerisinde olan çevreler; bürokratlarımıza, siyasilerimize ve meslektaşlarımıza asılsız ve kirli bilgi servisi yapmaktadırlar.
‘’Optik ürünler pazarını geliştirip büyüttükleri’’ni iddia eden aynı çevreler; göz hekimi reçetesi ile sadece optisyenlik müesseselerinde satılmasına müsaade edilen, ilaç ve tedavi kapsamında değerlendirilen ve geri ödeme kapsamında olan gözlükçülükle ilgili tıbbi malzemeleri, sadece ‘’moda malzemesi ve ticari emtia’’ olarak görmek istemektedirler. Bu haliyle, optisyenlik mesleğinin bir sağlık mesleği olduğundan da bihaberdirler.

Aynı çevrelerin ‘’odaların hükümetler için muhalefet gibi çalıştıkları ve sorun yarattıkları’’ şeklindeki ifadeleri ise çok vahim bir yanlış yönlendirmeyi göz önüne sermektedir. Bu çevreler, istihdam ettikleri mesul müdürleri aynı yanlış yönlendirme ile belli adreslere servis etme gayreti içindedirler. Bu, kendilerinin son derece gülünç ve bir o kadar da bu topraklara ve mevzuata ne kadar yabancı olduklarının bir işaretidir. Şöyle ki, bu ifadeyi kullanan malum çevrelerin, 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanununa kıyasen uygulanacak olan 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna eklenecek maddenin içeriğinden haberleri olmadığı veya maksatlı olarak yanlış bilgi servis ettikleri ortaya çıkmaktadır. Malum çevrelere bir ders mahiyetinde, anılan kanuni düzenlemelerde amaçları dışında faaliyet gösteren odaların ve Birliğin sorumlu organlarının görevlerine son verilme hak ve yetkisinin Hükümet adına Sağlık Bakanlığında ve adli yönden ise Cumhuriyet Başsavcılığında bulunduğunun anlatılması gerekli olmuştur.

Bu maddi ve hukuki gerekçelerin ötesinde, ‘’odaları ve birlikleri hükümetler adına sorun’’ olarak işaret eden bu çevrelerin, istihdam ettikleri mesul müdürleri üzerinden, özellikle yakın geçmişimizde milletçe yaşadığımız bir felaketin eşiğinden dönerken devletine ve iktidarına sahip çıkan sivil toplum örgütlerimizin nasıl bir sorumluluk üstlendiklerini takdir eden bir Hükümete ne kadar mesafeli ve yabancı olduklarını göstermesi açısından ibretliktir.

Ülkemizdeki optisyen ve gözlükçü meslektaşlarımızın hak ve hukuklarını savunmak görevini samimiyetle üstlenen derneklerimiz tarafından bir an önce kanunlaşması ümit ve talep edilen tasarının Ek Maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen şekliyle ‘’Bu Kanuna tâbi meslek mensupları; mesleki faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve işbirliğini temin etmek ve mesleki ahlâk ve disiplini tesis edip korumak üzere, kamu kurumu niteliğinde müstakil optisyen-gözlükçüler odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği teşkil ederler.’’ denmektedir.

Bu haliyle hiçbir meslektaşımızın bu amaç ve hedeflerle yola çıkan bir kanuni düzenlemeye karşı çıkması düşünülemezken, işverenleri tarafından aksi bir ifadeye zorlanan meslektaşlarımızın talebi gibi ifade edilen ve nihayetinde tasarının geri çekilmesi teşebbüslerine kadar varan talepler, tarafımızca samimi ve özgür iradeyi işaret eden ifadeler olarak görülmemektedir.

Yine aynı çevrelerce Sağlık Bakanlığımızca ruhsatlandırılan ‘’optisyenlik müesseselerinin mesul müdürlerinin odaya kaydolmaya zorlanacakları, aksi durumda ruhsat iptali cihetine gidileceği, bu durumun kazanılmış hak kavramına aykırı olacağı’’na işaret edilmesi ise, tam bir hukuk bilgisizliğini göstermektedir. Birden ziyade yanlış ifade içeren bu yaklaşım bilgisizlikten değilse kötü niyetle izah edilecek bir durumdur.

Özel kanuna tabi bir mesleğin mensuplarının müstakil bir meslek odasına kayıt olma gerekliliği, o mesleği icra yeterliliği olan gerçek kişileri hedef alır. Odaya kaydolmanın, meslek mensupları dışında tüzel kişileri ilgilendiren bir yönü asla yoktur. Ayrıca ruhsatlandırma sürecine ilişkin yeni bir kanuni düzenleme geçmişte yapılmıştır. Bunun gibi, geçmişteki ruhsatlandırmaların geçerliliğinin korunması noktasında makul süreler verilerek yeni düzenlemeye uyma zorunluluğu getirilebilir. Kaldı ki, odalarımızın ve birliğimizin kurulmasını ön gören madde metni böyle bir hususu gerekli kılmamaktadır. Bu konuda muhalif mahfillerin mesleki mevzuatımızın geçmişine ve bu arada 3958 sayılı meslek Kanunumuzun, 5193 sayılı Kanun’a dönüştürülmesi aşaması ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin Geçici 1’nci maddesine bakmaları yerinde olacaktır.

Aynı çevrelerin söylemleri içinde yer alan çok sayıda optisyen istihdam ettikleri söylemleri ise kendi dışlarında kalan ve temsilciliklerinden onur duyduğumuz 6200’ü aşkın optisyenlik müessesesini ve bu müesseselerde istihdam edilen optisyen ve gözlükçü meslektaşımızın varlığını gözden uzak tutmamalıdır.

Ülkemize perakendeci olarak giren yaptığı sermaye girişleri sabit sermaye yatırımı olmaktan uzak olanların esasen kendileri dışında olan yerli ve geleneksel Optisyenlik müesseselerini küçük gören anılan müesseselerce yapılan istihdam ve vergi verme kabiliyetini adeta yok gösterme gayretleri, en hafif ifadeyle saygısızlıktır. Kendilerine yönelik bir kapatma veya negatif ayrımcılık gayreti olmamakla birlikte, yerli ve milli olma gayretlerini ‘’küçük olsun bizim olsun’’ sığlığı ile aşağılamak ve bunu yaparken AVM’ lerde ve büyük kentlerin prestijli noktalarında kar realizasyonu hesapları içinde olanların, Ülkemizin en ücra noktalarında halkımıza göz sağlığı alanında hizmet veren optisyenlik müesseselerinin sahip ve çalışanı meslektaşlarımızı aşağılar mahiyetteki beyanlarından dolayı bir özür borçlarının bulunduğu kabul edilmelidir. Ancak, aksine kendilerini açıkça uluslararası firmalar olarak işaret edenlerden böyle bir davranışı beklemek şu aşamada boş bir beklenti olarak görülmektedir.

Siz değerli meslektaşlarımıza yönelik iş bu açıklamayı yapmak durumunda kalan ve aşağıda imzaları bulunan dernek ve kooperatif temsilcileri olarak; dün olduğu gibi bugün de, Sayın Başbakanımız Binali YILDIRIM’ın şahsi önerisi çerçevesinde hazırlanan ve dolayısıyla himayelerine alınan madde taslağını mesleğimizin geleceği açısından çok çok önemli görmekte; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen TBMM Genel Kurulunda görüşülen 502 sıra sayılı Kanun Tasarısının 81 ve 82’nci maddelerinin Sayın Başbakanımızın iradesinin tartışılmasına ve önemsizleştirilmesine mahal vermeyecek şekilde kanunlaşmasını talep ve temenni etmekteyiz.

 

Saygılarımızla.

Optisyen/Gözlükçü meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
OptisyeninSesi e dergi/ 128.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 128.Sayı

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebilir, 7/24 Erişim, İndir & Oku....

Avrupa: satın alma gücünde büyük farklılıklar Avrupa: satın alma gücünde büyük farklıl...

Kişi başına 12.067 Euro ile Lüksemburglular perakendeye en çok para harcayanlar olurken, 2.986 Euro ile Romenler en az harcayanlar....

SGK emeklilere indirim yapan kurum ve kuruluşları açıkladı SGK emeklilere indirim yapan kurum ve ku...

SGK, emeklilere yönelik olarak indirim yapan kurum ve kuruluşları 'emekliler.gov.tr' adresinden duyurmaya başladı. İl bazında duyurulan...

Sizinde sekiz zekanız var! Sizinde sekiz zekanız var!

Herkes sekiz zeka ile doğar desek ne düşünürsünüz?...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
OptisyeninSesi e dergi/ 128.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Avrupa: satın alma gücünde büyük farklılıklar Avrupa: satın alma gücünd...

Kişi başına 12.067 Euro ile Lüksemburglular perakendeye en ç...

SGK emeklilere indirim yapan kurum ve kuruluşları açıkladı SGK emeklilere indirim ya...

SGK, emeklilere yönelik olarak indirim yapan kurum ve kurulu...

Sizinde sekiz zekanız var! Sizinde sekiz zekanız var...

Herkes sekiz zeka ile doğar desek ne düşünürsünüz?...

15 Temmuz Günümüz Kutlu Olsun. 15 Temmuz Günümüz Kutlu O...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz Kutlu Olsun....

Rusya gözlük pazarının yeni gerçekliği Rusya gözlük pazarının ye...

Rusya'da Gözlük pazarının hacminin 2029 yılına kadar 280,7 m...

Nisan ayı SGK Reçete bedelleri ödemesi Nisan ayı SGK Reçete bede...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Pera Palas’taki Sırlarla Dolu Anahtar Pera Palas’taki Sırlarla ...

İstanbul Beyoğlu Tepebaşı’nda, Meşrutiyet Caddesi üzerinde, ...

Optisyenlik Müesseseleri ve Çalışanları için Mevzuat Optisyenlik Müesseseleri ...

Optisyenlik Müesseseleri, sağlıkla ilgili yasal yükümlülükle...

Gözlük ve tıbbi cihaz hakkında bilgilendirme Gözlük ve tıbbi cihaz hak...

Gözlük çerçevesi ve numaralı gözlük camı, 4703, 3359 ve 181 ...

Magazin HABERLERİ
Web TV