a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Gözlük Çerçevelerinde Garanti Şartları ve Uygulama Esasları

Raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

20 Temmuz 2016 - 22:00 'de eklendi ve 81692 kez görüntülendi. A+A-

Gözlük Çerçevelerinde Garanti Şartları ve Uygulama Esasları

Bilindiği üzere, ithal ve yerli üretim gözlük çerçevelerinin garanti şartları  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre uygulanmaktadır.

Uygulanması kısaca aşağıdaki gibidir ;

GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firma garantisi kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla  20 iş günüdür. Bu süre , mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

…-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

GARANTİ  BELGESİ  UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler
Madde 7 — Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:
a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
c) Fatura tarih ve sayısı,
d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
f) Garanti süresi,
g) Azami tamir süresi,
h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,
ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,
i) Kullanım hataları,
j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,
k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı. (vize tarihi değil)

Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü
Madde 13 — Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.

Diğer Yükümlülükler
Madde 14 — Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
a) (Değişik:RG-24/4/2011-27914) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.
Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

Hizmet Yükümlülüğü
Madde 15 — İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi
Madde 16 — Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım Hatası
Madde 17 — Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Yukarıdaki maddelerde de anlatıldığı üzere garanti şartları kurallara bağlıdır. Öncelikle şunu vurgulamak isteriz ki ; ilettiğiniz her türlü dilek, temenni ve şikayetlerinizde müşteri memnuniyeti esas olmalıdır.

Arızalı gözlük çerçevesinin garanti belgesi ile birlikte ilgili firmaya ulaştırılması zorunludur. Tedarikçi firma tarafından incelenen çerçeve üretim kuralları çerçevesinde orjinaline uygun tamir edilmekte, bakımı ve balans ayarları yapılmakta ve gerekiyorsa kaplaması yenilenmektedir. Bu süre her ne kadar 20 işgünü denilse de tedarikçi firmalar tarafından mümkün olan en kısa sürede zaten halledilmektedir.

Eğer tamiri mümkün değil ve meydana gelen arızanın üretim hatalarından kaynaklanması durumunda yenisi ile değiştirilmektedir. Altıncı maddede belirtilen kullanım hatalarından ve garanti belgesinde belirtilmiş olan kullanım şartlarına aykırılıktan dolayı arızalanmış, kırılmış, camları veya çerçevesi çizilmiş, başka bir kişi veya servis tarafından tamir edilmeye çalışılmış, kolonya vb. gibi kimyasal solüsyonlarla silinmek suretiyle kaplaması bozulmuş ve balans ayarları değiştirilmiş gözlükler garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Bunun tespiti için gerekli test cihazları TSE ‘de, ve birçok üretici firmada mevcuttur. İthalatçı firmalar da bu imkanlardan faydalanabilmektedirler.

Sadece sap değişimi gerektiren gözlük çerçevelerinin yenisi ile değiştirme talepleri değerlendirilmeyecektir. Bu gibi şikayetlerinizde veya yedek parça talepleriniz için muhatap tedarikçi firma ile temasa geçerek ihtiyaçlarınızı tedarik etmeniz hem sizlerin hem de firmaların hizmet hızını arttıracaktır.

Garanti belgeleri üzerinde belgenin alındığı tarih ve sayı bulunmalıdır. Tedarikçi firmalar 2 yılda bir kez belgelerini vize ettirmek zorundadırlar ancak bu vize tarihinin garanti belgesi üzerine yazılma zorunluluğu asla yoktur. Bu sebeple optisyenlik müesseselerimizin “bu belgeler eski, siz bunları yenileri ile değiştirin” gibi talepler ile tedarikçilerine geri göndermeleri doğru bir uygulama değildir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü Optik Servisi ile yaptığımız görüşmelerde, Garanti Belgesi üzerindeki vize tarihinin SGK tarafından değerlendirilmeyeceği ama dikkat edilecek önemli hususun “tüketiciye satış tarihi” olduğu tarafımıza belirtilmiştir. SGK il müdürlüklerinde “vize tarihi” ile ilgili sorun yaşayan meslektaşlarımızın muhatap memurlara SGK Genel Müdürlüğü-Ankara Optik Servisini arayıp bilgi almaları gerektiği belirtilmelidir.

Garanti belgesinin tarihi eski veya vize tarihi yok gibi sebeplerle hiçbir meslektaşımızın SGK sözleşmesi feshedilemez.

Bu sebepten dolayı son günlerde garanti belgelerinin yeni tarihli olanları ile değiştirilmesi gerektiği yönündeki bilgi yanlıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sevdandan Bulasın Sevdandan Bulasın

Biz ah etmeyi asırlar önce bıraktık. Bizim buranın insanları içerler, kavga ederler, küfür ederler ama beddua etmezler dedi....

Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyenler, müessesenin açılacağı ilin sağlık idaresinden optisyenlik müessesesi ruhsatı almak zor...

Vefat ve başsağlığı Vefat ve başsağlığı

Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, Camiamıza Sabır ve Başsağlığı Dileriz....

Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık bankalar gelen ödemeleri bir gün bekletemeyeceklerdir. Ödemelerinizi almanız g...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hamza Güllü
Hamza Güllü
17 Ağustos 2020 23:35

Merhaba; Morhipo dan güneş gözlüğü aldım 21/03/2020 tarihinde 3 ay sonra gözlüğün camını temizleme esnasında çerçeve nin sağ üst kısmı kırıldı opsar saat firmasına inceleme için yolladım. Değişim onaylanmamış diye hiçbir şey yapmadan kargoyu geri yollamışlar. Sonra Morhipo ile görüştüm tekrar gönderin biz yardımcı olalım dediler. Yolladım sonra opsar saat WhatsApp hattından yazışmalarda incelemelerde kullanıcı hatası diyorlar ben bilerek 200 TL verdiğim gözlüğü kırdım yani Tüketici bilerek veya bilmeyerek niye kullanmış olduğu ürüne zarar verip kendisi sıkıntı yaşasın ki ürünlerinin arkasında durmamak için resmen ne yapacaklarını şaşırıyorlar kardeşim o zaman ürünün arkasında duramıyorsan garantiyi niye veriyorsun millet parayı çöpten toplanıyor… Read more »

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Sevdandan Bulasın Sevdandan Bulasın

Biz ah etmeyi asırlar önce bıraktık. Bizim buranın insanları...

Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları Optisyenlik mevzuatı hatı...

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyenler, müessesenin...

Vefat ve başsağlığı Vefat ve başsağlığı

Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, C...

Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi Şubat 2024 SGK Reçete bed...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Ehliyet reformu: Gönüllü öz değerlendirme işe yarayabilir mi? Ehliyet reformu: Gönüllü ...

Araştırmalar ve kazalar, 70 yaş ve üzeri kişilerin en azında...

Sağlık İstatistikleri yıllığı yayınlandı Sağlık İstatistikleri yıl...

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl hazırlanan Sağlık İstati...

Taklitlerine dikkat! Taklitlerine dikkat!

Konuşma dilindeki sahte veya kopya (kopya) terimleri, yasal ...

Sektörün gelişimi için bu anketi cevaplayın! Sektörün gelişimi için bu...

Sektörün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve çözüm öneril...

Sektör istişare toplantısı Sektör istişare toplantıs...

Toplantıda, tıbbi cihaz sektörüne yönelik genel değerlendirm...

Kaçak gözlük operasyonu Kaçak gözlük operasyonu...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir yolcu otobüsünün bagajınd...

Magazin HABERLERİ
Web TV