a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Göz kapağı düşüklüğü birçok sorunun habercisi

Karşınızdakinin yüzüne baktığınızda ilk dikkatinizi çeken noktalardan biri olan gözler, aynı zamanda birçok hastalığın da belirtisi olabiliyor. Uzun sü­re­li kon­takt lens kul­la­nı­mı, göz ka­pağı dü­şük­lü­ğü­ne ne­den ola­bi­li­yor. Özellikle göz kapaklarındaki düşüklükler, estetik bir sorun gibi düşünülse de bu durum zaman zaman beyin tümörü ya da damar hastalıklarına işaret edebiliyor. Üst göz ka­pa­ğın­da mey­da­na ge­len dü­şük­lük­le­re mut­la­ka […]

21 Eylül 2013 - 12:24 'de eklendi ve 1599 kez görüntülendi. A+A-

Göz kapağı düşüklüğü birçok sorunun habercisi

imagesKarşınızdakinin yüzüne baktığınızda ilk dikkatinizi çeken noktalardan biri olan gözler, aynı zamanda birçok hastalığın da belirtisi olabiliyor.

Uzun sü­re­li kon­takt lens kul­la­nı­mı, göz ka­pağı dü­şük­lü­ğü­ne ne­den ola­bi­li­yor.

Özellikle göz kapaklarındaki düşüklükler, estetik bir sorun gibi düşünülse de bu durum zaman zaman beyin tümörü ya da damar hastalıklarına işaret edebiliyor.

Üst göz ka­pa­ğın­da mey­da­na ge­len dü­şük­lük­le­re mut­la­ka dik­kat edil­me­si ve dok­to­ra gö­rü­nül­me­si ge­re­ki­yor. Sağ­lık­lı göz ka­pa­ğı gö­zün renk­li kıs­mı­nı 1- 1,5 mm ka­dar ör­tü­yor. Bu ora­nın da­ha faz­la ol­ma­sı ise göz ka­pa­ğı dü­şük­lü­ğü ola­rak ka­bul edi­li­yor. Sorun tek ta­raf­lı ola­bil­di­ği gi­bi ay­nı an­da iki göz­de de ger­çek­le­şe­bi­li­yor.

Göz tamamen kapanabiliyor

Acı­ba­dem Has­ta­ne­si göz sağ­lı­ğı uz­ma­nı Prof. Dr. Müs­li­me Ya­laz “Dü­şük­lük tek ta­raf­lı ol­du­ğun­da iki ka­pak yük­sek­li­ği ara­sın­da 2 mm’­nin üze­rin­de fark­lı­lık ol­ma­sı has­ta­lı­ğın teş­hi­si­ni ko­lay­laş­tı­rı­yor. Her iki göz­de bir­den olu­şan ha­fif dü­şük­lük­ler­de ise ki­şi­nin uy­ku­lu ve mut­suz bir gö­rün­tü ver­me­si­ne ne­den olu­yor” dedi.

Sorunu tetikleyen nedenler

Dü­şük­lü­ğün faz­la ol­du­ğu du­rum­lar­da gör­me fonk­si­yon­la­rının bi­le et­ki­le­ndiğini ifade eden Prof. Yalaz, “Has­ta­lar kaş­la­rı­nı kal­dı­ra­rak ya da çe­ne­le­ri­ni öne baş­la­rı­nı ge­ri­ye doğ­ru ite­rek gör­me­ye ça­lı­şı­yor. So­run ba­zen gö­zün ta­ma­men ka­pan­ma­sı­na bi­le ne­den ola­bi­li­yor. Bu du­rum­da has­ta­lar göz ka­pak­la­rı­nı el­le­ri ile kal­dı­ra­rak gör­me­ye ça­lı­şı­yo­r” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

Göz ka­pa­ğı dü­şük­lü­ğü ya do­ğuş­tan ya da son­ra­dan olu­şa­bi­li­yor. Do­ğuş­tan göz ka­pa­ğı­nı kal­dı­ran ka­sın ye­te­rin­ce güç­lü ol­ma­ma­sı ka­pa­ğın de­ği­şik de­re­ce­ler­de düş­me­si­ne ne­den olu­yor. Son­ra­dan or­ta­ya çı­kan en önem­li se­bep göz ka­pa­ğın­da ya­şa bağ­lı olu­şan de­ği­şik­lik­ler. Ay­rı­ca ya­ra­lan­ma­lar, uzun su­re­li kon­takt lens kul­la­nı­mı, en­fek­si­yon­lar, aler­jik has­ta­lık­lar, tü­mör­ler, ba­zı kas ve si­nir has­ta­lık­la­rı ka­pak dü­şük­lü­ğü­ne ne­den ola­bi­li­yor.

Hastalık, çocuğun gelişimini olumsuz etkiler

Çocuklarda kapak düşüklüğü görmeyi etkiliyorsa göz tembelliği oluşmasına engel olmak için erken dönemde ameliyatın yapılması gerekiyor. Görmeyi etkilemeyen kapak düşüklüğünde de en geç okul öncesi dönemde ameliyat şart.

Kapak düşüklüğü çocukların büyümesi ile düzelmiyor. Okul öncesinde tedavinin yapılmamış olması çocuğun kişisel gelişimini olumsuz etkiliyor.

Düşüklüğe çift görme de eklenirse dikkat!

“Göz ka­pak­la­rı­nın nor­mal­den da­ha açık ol­ma­sı, ti­ro­id be­zi has­ta­lı­ğı­nın, ka­pa­n­ma­sı ise yüz fel­ci­nin be­lir­ti­si­di­r” uya­rı­sı ya­pan Prof. Ya­laz şöy­le ko­nuş­tu: “Göz ka­pa­ğın­da dü­şük­lük ile bir­lik­te çift gör­me de di­ya­bet, ba­zı iler­le­yi­ci kas has­ta­lık­la­rı ve­ya mi­yas­te­ni has­ta­lı­ğı­nın gös­ter­ge­si ola­bi­li­yor. Göz ka­pa­ğı dü­şük­lü­ğü ne­de­niy­le has­ta­ne­ye gi­den­le­rin de­tay­lı ola­rak in­ce­len­me­le­ri ge­re­ki­yor. Mu­aye­ne­de es­ki re­sim­le­ri is­te­ne­rek göz ve çev­re­sin­de­ki de­ği­şik­lik­le­rin ne za­man­dan be­ri­dir ol­du­ğu­na dik­kat edi­li­yor. Ge­rek­li nö­ro­lo­jik ve kan tet­kik­le­ri ya­pı­lı­yor. İl­gi­li bö­lüm­ler­le kon­sül­te edi­le­rek has­ta­nın te­da­vi­si en iyi şe­kil­de plan­la­nı­yor.”

Se­bep­siz dü­şük­lük be­yin tü­mö­rü işa­ret­çi­si

Son­ra­dan olu­şan ka­pak dü­şük­lü­ğü ba­zı si­nir ve kas has­ta­lık­la­rın­dan kay­nak­la­na­bi­li­yor. Prof. Ya­laz, “Bun­lar içe­ri­sin­de en önem­li­le­ri be­yin tü­mö­rü ve da­mar has­ta­lık­la­rı ile kas güç­süz­lü­ğü ya­pan miyas­te­ni, müs­kü­ler dis­tro­fi ve­ya of­tal­mop­le­ji­lerdir” dedi.

Do­ğuş­tan ya da ka­pa­ğın yaş­lan­ma­sı so­nu­cu or­ta­ya çı­kan­ların bir baş­ka has­ta­lı­ğın be­lir­ti­si olmadığını açıklayan Yalaz, “An­cak, ya­ra­lan­ma, aler­ji ve en­fek­si­yon gi­bi her­han­gi bir bi­li­nen se­bep ol­ma­dan göz ka­pa­ğın­da düş­me ol­muş­sa mut­la­ka be­yin ve or­bi­ta MR, EMG gibi tetkikler ya­pı­lıp, se­be­bi bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

SERDA KIVILCIM

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Avrupa Komisyonu anket çalışması Avrupa Komisyonu anket çalışması

AB pazarında tıbbi cihazların bulunabilirliğinin izlenmesini destekleyen bir çalışma başlatılmıştır....

Dostluk Dostluk

Herşeyi sınırsızca paylaşabildiğiniz bir dost, yola birlikte çıkacak denli güven duyduğunuz bir arkadaş, size her zaman huzur verecek b...

OptisyeninSesi e dergi/ 121.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 121.Sayı

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebilir, 7/24 Erişim, İndir & Oku....

Benedikt Hoffmann Alcon’da yönetimi devraldı Benedikt Hoffmann Alcon’da yönetim...

Benedikt Hoffmann, Alcon'un yeni Vision Care Avrupa Ticari Operasyonlar Başkanı olacak. Jan Thore Foehrenbach ise Vision Care Franchise...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Avrupa Komisyonu anket çalışması Avrupa Komisyonu anket ça...

AB pazarında tıbbi cihazların bulunabilirliğinin izlenmesini...

Dostluk Dostluk

Herşeyi sınırsızca paylaşabildiğiniz bir dost, yola birlikte...

OptisyeninSesi e dergi/ 121.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Benedikt Hoffmann Alcon’da yönetimi devraldı Benedikt Hoffmann Alcon&#...

Benedikt Hoffmann, Alcon'un yeni Vision Care Avrupa Ticari O...

Hasta bilgilerini paylaşmayın! Hasta bilgilerini paylaşm...

Aynı durum gözlükçüler içinde geçerlidir. Hasta verilerini p...

Aracınız kışa hazır, Gözleriniz de hazır mı? Aracınız kışa hazır, Gözl...

Sonbaharda çoğu insan arabasını yeniler ve daha çok güvenliğ...

Fatura/ Reçete teslim süresinin uzatılması Fatura/ Reçete teslim sür...

19 Kasım 2023 tarihinde yaşanan yağışlar sonucunda meydana g...

Türkiye Göz Sağlığı Araştırması Türkiye Göz Sağlığı Araşt...

Türkiye’de Optik Sektörü AB ülkelerine göre çok daha farklı ...

Afet bölgesinde yapılacak uygulamalar Afet bölgesinde yapılacak...

Depreme bağlı olumsuz etkilerin Adıyaman, Hatay, Kahramanmar...

Miyopluğun asıl sorumlusu bilgisayar ekranları Miyopluğun asıl sorumlusu...

Batı Avustralya'da yapılan bir araştırma miyopluğun asıl sor...

Magazin HABERLERİ
Web TV