a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Dikkat Bazı Gözlükler Alerjiye neden oluyor!

Yabancı maddenin cilde teması kaşıntı, yanma ve ciltte sulanma yapıyor.   Gözlük, Kol­ye, bi­le­zik, kü­pe, sa­at ve da­ha bir­çok ta­kı gün­lük ha­ya­tın ol­maz­sa ol­maz­la­rın­dan.   İmi­tas­yon ta­kı­lar ve ak­se­su­ar­la­rın çe­şit­li­li­ği ay­nı za­man­da ucuz ol­ma­sı da bir­çok ka­dın için ca­zip bir se­çe­nek.   GÖZLÜK ALERJİSİ NEDİR? Aler­jik bün­ye­le­rin imi­tas­yon ürün­ler­le te­ma­sın­da ne gi­bi du­rum­lar or­ta­ya çı­ka­bi­lir? […]

08 Nisan 2015 - 23:30 'de eklendi ve 11632 kez görüntülendi. A+A-

Dikkat Bazı Gözlükler Alerjiye neden oluyor!

Yabancı maddenin cilde teması kaşıntı, yanma ve ciltte sulanma yapıyor.

 

Gözlük, Kol­ye, bi­le­zik, kü­pe, sa­at ve da­ha bir­çok ta­kı gün­lük ha­ya­tın ol­maz­sa ol­maz­la­rın­dan.

 

İmi­tas­yon ta­kı­lar ve ak­se­su­ar­la­rın çe­şit­li­li­ği ay­nı za­man­da ucuz ol­ma­sı da bir­çok ka­dın için ca­zip bir se­çe­nek.

 

GÖZLÜK ALERJİSİ NEDİR?

Aler­jik bün­ye­le­rin imi­tas­yon ürün­ler­le te­ma­sın­da ne gi­bi du­rum­lar or­ta­ya çı­ka­bi­lir? Der­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Uzm. Dr. Ser­pil Öz­yıl­maz ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni ak­tar­dı: Gözlük aler­ji­si bir­çok ki­şi­de sık­ça gö­rü­le­bi­len; ya­ban­cı bir mad­de­nin cil­de te­ma­sıy­la de­ri­nin bu du­ru­ma ver­di­ği tep­ki ola­rak açık­la­na­bi­lir.

 

Bu mad­de­ler­den ya­pıl­mış ürün­ler­le te­mas ol­du­ğun­da vü­cut­ta ka­şın­ma, yan­ma, kı­za­rık­lık ve dö­kün­tü ile baş­la­yan sü­reç; cilt­te su­lan­ma, ka­ba­rık­lık, çat­lak, aşı­rı aler­jik bün­ye­ler­de do­ku ha­sa­rı ve açık ya­ra­la­ra ka­dar uza­na­bil­mek­te­dir.

 

EN ALERJİK OLAN NİKELDİR

Za­rar­sız me­tal­ler ola­rak bi­li­nen; ni­kel, ko­balt ve krom ba­zı ki­şi­ler­de aler­ji­ye yol açar. Aler­ji­ye ne­den olan me­tal­le­rin en ba­şın­da ni­kel ge­lir. Ni­kel pek çok imi­tas­yon ta­kı­nında ana mal­ze­me­si­dir. Ni­ke­le aler­ji­si olan ki­şi­ler­de ter­le­mey­le bir­lik­te vü­cut tep­ki ola­rak eg­za­ma­yı şid­det­len­di­rir. Ter­le­mey­le bir­lik­te de­ri­de ka­şın­tı gö­rü­lür ve bir iki gün için­de de­ri­de dö­kün­tü mey­da­na ge­le­bi­lir.

 

KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Ta­kı ve ak­se­su­ar­la­rı da­ha çok kul­la­nan ka­dın­lar­da ge­nel­lik­le da­ha sık gö­rü­lür. Özel­lik­le kız ço­cuk­la­rın­da er­ken yaş­lar­da ku­lak del­dir­me alış­kan­lı­ğı ol­du­ğun­dan me­tal aler­ji­si ka­dın­lar­da da­ha sık ya­şa­nır. Ço­cuk ve yaş­lı­lar­da da­ha az ol­mak­la bir­lik­te er­kek­ler­de de kar­şı­mı­za çı­ka­bi­lir.

 

Hangi ürünlerde ortaya çıkıyor

Gözlük, kol­ye, kü­pe, bi­lek­lik, zin­cir, ke­mer, de­odo­rant­lar, to­ka, iğ­ne, tıraş bı­ça­ğı, çan­ta to­ka­la­rı, ta­kı­lar, me­tal ak­se­su­ar-düğme ve süs eş­ya­la­rı, bazı kozmetik ve te­miz­lik ürün­le­rin­de gö­rü­le­bi­lir.

 

Vü­cu­dun han­gi böl­ge­le­rin­de gö­rü­lür?

Vü­cu­dun her­han­gi bir böl­ge­sin­de de­ğiş­ken özel­lik­te aler­jen iz­ler gö­rü­le­bi­lir. Kul­la­nı­lan ak­se­su­arın te­mas et­ti­ği böl­ge­ye gö­re ge­nel­lik­le en çok;

 

Kü­pe ve göz­lük çer­çe­ve­si ne­de­niy­le; bu­run ve ku­lak çev­re­sin­de.

To­ka, fir­ke­te, me­tal ta­rak ne­de­niy­le; saç de­ri­sin­de.
Kol­ye, kop­ça, broş, zin­cir, fer­mu­ar ne­de­niy­le; bo­yun ve gö­ğüs çev­re­sin­de.
Bi­le­zik, bi­lek­lik, sa­at; kol ve çev­re­sin­de.
Yü­zük, yük­sük, me­tal pa­ra, iğ­ne; par­mak ve el çev­re­sin­de.

 

Giy­si­le­rin ve çan­ta­la­rın me­tal ak­se­su­ar­la­rı, me­tal pa­ra, ke­mer to­ka­sı, pan­to­lon düğ­me ve zım­ba­sı­na gö­re; vü­cu­dun te­mas eden böl­ge­le­riy­le, el, sırt ve bel çev­re­sin­de aler­ji olu­şa­bi­lir.

 

TEDAVİSİ NASILDIR?

Me­tal aler­ji­si­nin bi­li­nen ke­sin bir te­da­vi­si yok­tur. Ki­şi­ler bu du­ru­mu fark et­tik­le­rin­de ön­ce­lik­le tak­tık­la­rı ürü­nü çı­kar­tıp bir da­ha kul­lan­ma­ma­lı. Aler­jik bün­ye­ye sa­hip ki­şi­le­rin mut­la­ka bir dok­to­ra baş­vur­ma­la­rı ge­re­kir.

 

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Avrupa Komisyonu anket çalışması Avrupa Komisyonu anket çalışması

AB pazarında tıbbi cihazların bulunabilirliğinin izlenmesini destekleyen bir çalışma başlatılmıştır....

Dostluk Dostluk

Herşeyi sınırsızca paylaşabildiğiniz bir dost, yola birlikte çıkacak denli güven duyduğunuz bir arkadaş, size her zaman huzur verecek b...

OptisyeninSesi e dergi/ 121.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 121.Sayı

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebilir, 7/24 Erişim, İndir & Oku....

Benedikt Hoffmann Alcon’da yönetimi devraldı Benedikt Hoffmann Alcon’da yönetim...

Benedikt Hoffmann, Alcon'un yeni Vision Care Avrupa Ticari Operasyonlar Başkanı olacak. Jan Thore Foehrenbach ise Vision Care Franchise...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Avrupa Komisyonu anket çalışması Avrupa Komisyonu anket ça...

AB pazarında tıbbi cihazların bulunabilirliğinin izlenmesini...

Dostluk Dostluk

Herşeyi sınırsızca paylaşabildiğiniz bir dost, yola birlikte...

OptisyeninSesi e dergi/ 121.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Benedikt Hoffmann Alcon’da yönetimi devraldı Benedikt Hoffmann Alcon&#...

Benedikt Hoffmann, Alcon'un yeni Vision Care Avrupa Ticari O...

Hasta bilgilerini paylaşmayın! Hasta bilgilerini paylaşm...

Aynı durum gözlükçüler içinde geçerlidir. Hasta verilerini p...

Aracınız kışa hazır, Gözleriniz de hazır mı? Aracınız kışa hazır, Gözl...

Sonbaharda çoğu insan arabasını yeniler ve daha çok güvenliğ...

Fatura/ Reçete teslim süresinin uzatılması Fatura/ Reçete teslim sür...

19 Kasım 2023 tarihinde yaşanan yağışlar sonucunda meydana g...

Türkiye Göz Sağlığı Araştırması Türkiye Göz Sağlığı Araşt...

Türkiye’de Optik Sektörü AB ülkelerine göre çok daha farklı ...

Afet bölgesinde yapılacak uygulamalar Afet bölgesinde yapılacak...

Depreme bağlı olumsuz etkilerin Adıyaman, Hatay, Kahramanmar...

Miyopluğun asıl sorumlusu bilgisayar ekranları Miyopluğun asıl sorumlusu...

Batı Avustralya'da yapılan bir araştırma miyopluğun asıl sor...

Magazin HABERLERİ
Web TV