Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
br/>
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Odaların Yaptırımları

Türkiye İlaç ve Tıbbi cihaz kurumu 81 il sağlık müdürlüklerine, ilçe sağlık grup başkanlıklarına tebliğ edilmek üzere Oda ve Disiplin kurullarının yetkilerini belirten bir yazı göndermiştir. 

20 Şubat 2020 - 13:21 'de eklendi ve 2365 kez görüntülendi. A+A-

Odaların Yaptırımları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
ÇOK ACELE
Sayı : 66489590-511.17-
Konu : Oda Kaydı (Optisyen Gözlükçüler Odaları)

DAĞITIM YERLERİNE
İl Sağlık Müdürlükleri ile bazı birlik ve odalar tarafından doğrudan Kurumumuza gönderilen yazılarda, illerde faaliyet gösteren optisyenlik müesseselerinde görev yapan Optisyen ve Gözlükçülerin, Optisyen-Gözlükçüler Odalarına üyelik kaydını yaptırmayanlar hakkında yapılacak işleme esas görüş talep edilmektedir.

Söz konusu yazılara, uygulamaya esas cevap oluşturmak üzere Kurumumuz Hukuk Müşavirliğine 31.12.2019 tarihli ve E.230437 sayılı yazımız ile bilgi sorulmuş olup, Hukuk Müşavirliğimizden alınan 30.01.2020 tarihli ve E.27206 sayılı cevabi yazı doğrultusunda; Bilindiği üzere, 28/11/2017 tarihinde Kabul edilen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanunun 80 inci maddesi ile 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a Ek Madde 1 ilave edilerek kamu kurumu niteliğinde Optisyen-Gözlükçüler Odaları Ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği kurulmuştur.

Yine 5193 sayılı Kanun’un Geçici Madde 4 hükmünde yer alan “Birlik Merkez Yönetim Kurulu, seçimden itibaren bir ay içinde toplanarak odalar ile Birliğin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alış usulleri, gelirleri, giderleri, organlar için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılış usulü, mesleki sicil,
hizmet bedellerinin ve aidatın tespiti, disiplin cezaları ile infaz ediliş usulü, odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemlerle ilgili yönetmelikleri hazırlar. (İptal ikinci cümle:Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2018/15, K.:2018/78 sayılı Kararı ile) 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun mali ve idari hükümleri ile disipline ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Ancak, 6643 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki “yüz elli” sayısı “yüz”, 14 üncü maddesindeki “iki yüz elli” sayıları “yüz”, 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “iki yüz” sayısı “yüz”, (b) bendindeki “beşyüz” sayısı “iki yüz elli”, “ikiyüz” sayısı “yüz”, “yüzelli” sayısı “yetmiş beş” ve (c) bendindeki “beşyüz” sayıları “iki yüz elli” olarak uygulanır. 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (h) ve (i) bentleri, 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (n) ve (o) bentleri ile 47 nci maddesi uygulanmaz.

20 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi “Deontoloji Tüzüğü hükümlerinin ve oda ve Birlik tarafından alınmış mesleki kararların gerektiği şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için, optisyenlerin çalışmalarını denetlemek.” şeklinde uygulanır. 40 ıncı maddedeki meslekten men kararları uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığına gönderilir.” düzenlemesi ile 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun mali ve idari hükümleri ile disipline ilişkin hükümleri kıyasen uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

24/05/2019 tarihli 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin “Odalar ve odaya kayıt mecburiyeti” başlıklı 5 inci maddesinde

(1) Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda meslek ile ilgili hizmetlerde çalışacak olan meslek mensupları, işlerine başlamadan önce bulundukları ilde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre kurulmuş bulunan odaya veya bulundukları ilin tâbi olduğu odaya kaydolmakla ve üyelik mükellefiyetlerinin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Meslek Kanununun geçici 2 nci maddesine göre meslek icrası için kazanılmış hak sahibi olup aynı mekânda eczacılık ile optisyenlik veya gözlükçülüğü ya da saatçilik ile optisyenliği veya gözlükçülüğü birlikte yapanlar da birinci fıkra hükmüne tâbidir.

(3) Odaya kayıtlı meslek mensuplarının mesleklerini icra edebilmeleri bakımından diğer kanunlara göre kurulmuş meslek odalarına kaydolmaları şartı aranmaz.

(4) Odalara ihtiyarî olarak kaydolma hususunda 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr Yönetmeliğin 31 ila 39 uncu maddeleri arasında Oda Disiplin Kuruluna ilişkin hükümler düzenlenmekte olup “Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri ile verilecek cezalar” başlıklı 38 inci maddesinde “

(1) Disiplin Kurulu; odaya kaydolmayan veya Meslek Kanununun, bu Yönetmeliğin ve diğer mevzuatın kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmeyenler ile soruşturma evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adabına, ilkelerine ve meslekî disipline aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre 6643 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca aşağıdaki disiplin cezalarını verir:

a) Yazılı ihtar.
b) Fiilin işlendiği tarihte geçerli olan yıllık oda aidatının dört katından on beş katına kadar para cezası.
c) Üç günden 180 güne kadar sanat icrasından men.
ç) Bir bölgede üç defa sanat icrasından yasaklama cezası almış olanları o bölgede çalışmaktan men.

(2) Disiplin Kurulu, bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanır. Ancak, birinci fıkranın (c) bendine göre geçici olarak sanat icrasından menedilen üyenin eski fiil ve hareketlerinin tekerrürü dolayısı ile yeniden sanat icrasından men cezası verilmesi icap ettiği takdirde birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen cezanın azamî haddinden ceza verilir.

(3) Disiplin Kurulu, intikal eden dosyaları azamî üç ay içerisinde karara bağlamak zorundadırlar.” hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; odaya kayıt olmayan meslek mensupları hakkında mezkûr Yönetmelikte düzenlenen cezaların Oda Disiplin Kurulları tarafından uygulanabileceği; ancak kayıt olmayan “Optisyen-Gözlükçüler” hakkında, birliğin yeni kurulmuş olması ve yaşanılan hukuki süreçler de göz önünde bulundurularak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Duyurunun aslını görmek için tıklayınız.

Recep USLU
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Rutin denetimler ertelendi! Rutin denetimler ertelendi!

Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgın ile mücadelenin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi ...

Optisyenlik Müesseseleri dezenfekte ediliyor Optisyenlik Müesseseleri dezenfekte edil...

İstanbul Optisyen ve Gözlükçüler Oda yönetiminin görevlendirdiği bölge temsilcileri, yaptıkları girişimlerle bölgelerindeki müesseseler...

Essilor siber saldırıya hedef oldu! Essilor siber saldırıya hedef oldu!

EssilorLuxottica Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Essilor'un 21 Mart'ta bazı grup sunucularına ve bilgisayarlarına erişimi engelleyen ...

Çalışma saatleri ile ilgili Sağlık bakanlığının görüşü Çalışma saatleri ile ilgili Sağlık bakan...

Salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini mümkün olduğunca azaltmak önem arz etmektedir....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)

.. Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Rutin denetimler ertelendi! Rutin denetimler ertelend...

Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen C...

Optisyenlik Müesseseleri dezenfekte ediliyor Optisyenlik Müesseseleri ...

İstanbul Optisyen ve Gözlükçüler Oda yönetiminin görevlendir...

Essilor siber saldırıya hedef oldu! Essilor siber saldırıya h...

EssilorLuxottica Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Essilor'u...

Çalışma saatleri ile ilgili Sağlık bakanlığının görüşü Çalışma saatleri ile ilgi...

Salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini ...

65 Yaş üzeri mesul müdürler dikkat! 65 Yaş üzeri mesul müdürl...

Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir kişi mesul m...

Kısa çalışma ödeneği Kısa çalışma ödeneği...

Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan i...

Luxottica tüm İtalyan üretim tesislerini durdurdu Luxottica tüm İtalyan üre...

Ürünler veya hizmetler toplumun ve toplumun işleyişi için te...

Etkilenecek mesleklerden biriside gözlükçü Etkilenecek mesleklerden ...

Lazer cerrahisi kişinin isteğine bağlı elektif estetik cerra...

TOBB’dan koronaya karşı yeni ‘nefes’ kredisi geliyor TOBB’dan koronaya karşı y...

Koronavirüsle iktisadi mücadele için TOBB, yeni bir finansma...

İzleyicilerimize ve tedarikçilerimize mesaj İzleyicilerimize ve tedar...

Piyasa ile iletişim kurmak için dijital platformların kullan...

Magazin HABERLERİ
Web TV
Daha fazla Gündem, Haberler
Almanya’ da gözlük kullanım oranlarında artış!

Almanya'da (16 yaşından itibaren) gözlük takan kişi sayısı son beş yılda 41,1 milyona yükseldi. Sonuç olarak, her üç yetişkinden ikisi...

Kapat