a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

2011-2012 YILI OPTİK SÖZLEŞMELERİNİN DEĞİŞEN MADDELERİ

 2011-2012 YILI OPTİK SÖZLEŞMELERİNİN DEĞİŞEN MADDELERİ 1- 2011 sözleşmesi                    3.2.4. Reçetenin arkasında; hastanın/hasta yakınının kendi el yazısı ile açık isim ve soyadı, SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin verildiğine dair bilgiler (teslim tarihi, telefon numarası, adresi, teslim alındığına dair imzası) ile reçete muhteviyatını tam olarak aldığına ilişkin yazılı beyanı, ayrıca SUT eki EK […]

30 Aralık 2011 - 14:15 'de eklendi ve 1165 kez görüntülendi. A+A-

2011-2012 YILI OPTİK SÖZLEŞMELERİNİN DEĞİŞEN MADDELERİ

 2011-2012 YILI OPTİK SÖZLEŞMELERİNİN DEĞİŞEN MADDELERİ

1- 2011 sözleşmesi
                   3.2.4. Reçetenin arkasında; hastanın/hasta yakınının kendi el yazısı ile açık isim ve soyadı, SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin verildiğine dair bilgiler (teslim tarihi, telefon numarası, adresi, teslim alındığına dair imzası) ile reçete muhteviyatını tam olarak aldığına ilişkin yazılı beyanı, ayrıca SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemelerin hasta yakını tarafından teslim alınması durumunda ise teslim alanın T.C. Kimlik Numarası yer alacaktır. Reçete muhteviyatı SUT eki EK 6 listesinde belirtilen malzemeler kimlik kontrolü yapılarak verilecektir.
 
2012 sözleşmesi
 
                        4.3.2. Reçetenin arkasında; hastanın/hasta yakınının açık isim ve soyadı, reçetede belirtilen malzemelerin verildiğine dair bilgiler (teslim tarihi, telefon numarası, adresi, teslim aldığına ilişkin ibare ve imzası) ile reçetede belirtilen malzemelerin hasta yakını tarafından teslim alınması durumunda ise teslim alanın T.C. Kimlik Numarası yazılmak suretiyle reçete muhteviyatı kimlik kontrolü yapılarak verilecektir. 

2-2011 Sözleşmesi

      3.2.7. SUT’ da, sağlık kurulu raporu ile verilmesi gerektiği belirtilen ve MEDULA-Optik Provizyon Sisteminde yer alan nitelikli (puva, prizmatik, teleskopik ve kontakt lens) malzemeler için düzenlenen sağlık kurulu raporu reçeteye eklenecektir.

      3.2.8. Müessese tarafından temin edilen çerçevelerin TS EN ISO 12870 standardına uygun olduğunu belirten garanti belgesinin müşteri nüshası hastaya verilecek, Kurum nüshası da Kuruma iletilmek üzere reçeteye eklenecektir.

2012 Sözleşmesi

                        4.3.6. SUT‟ da, sağlık kurulu raporu ile verilmesi gerektiği belirtilen ve MEDULA-Optik Provizyon Sisteminde yer alan nitelikli ( teleskopik gözlük, yakın okuma kepi ve kontakt lens) malzemeler için düzenlenen sağlık kurulu raporu reçeteye eklenecektir.

                        4.3.7. Müessese tarafından temin edilen malzemelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanarak TİTUBB„a kayıtlı malzeme olması şartıyla barkod bilgisi Kuruma iletilmek üzere reçeteye eklenecektir.

3-2011 Sözleşmesi

                    3.4. Usulüne uygun düzenlenen reçete ile müesseseye müracaat edildiğinde, reçete içeriği 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanır. Müessese tarafından süresi içerisinde hazır hale getirilen ancak hasta tarafından süresi içerisinde teslim alınmayan reçete muhteviyatı SUT eki EK 6 listesinde sayılan malzemelerin hastanın beyanı alınmak suretiyle en geç 15 gün içerisinde teslim edilmesi zorunludur. Özel cam siparişleri nedeniyle 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanamaması durumunda en geç müracaatı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde karşılanması gerekir.

Müessese tarafından kabul edilmiş hasta müracaatına ilişkin reçete içeriğinin süresi içerisinde hastaya karşılanmasından önce müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde de reçete içeriği süresi içerisinde karşılanır.

2012 sözleşmesi

                        4.3.10. Usulüne uygun düzenlenen reçete ile müesseseye müracaat edildiğinde, reçete içeriği 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanır. Müessese tarafından süresi içerisinde hazır hale getirilen ancak hasta tarafından süresi içerisinde teslim alınmayan reçete muhteviyatı malzemelerin hastanın beyanı alınmak suretiyle en geç 15 gün içerisinde hastaya/hasta yakınına teslim edilmesi zorunludur. Özel cam siparişleri nedeniyle reçete içeriğinin 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanamaması durumunda en geç müracaatı takip eden 20 (yirmi) gün içerisinde karşılanması gerekir.

Müessese tarafından kabul edilmiş hasta müracaatına ilişkin reçete içeriğinin süresi içerisinde karşılanarak, hastaya/hasta yakınına tesliminden önce müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde de reçete içeriği süresi içerisinde karşılanır.

4- 2011 Sözleşmesi

              3.20. Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde mesul müdürün ayrılışı, müessese sahibi ve/veya mesul müdür (mesul müdürün vefatı durumunda sadece müessese sahibi) tarafından ayrılış tarihini takip eden iş günü Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır. Mesul müdürün ayrılışının Kuruma bildirilmediğinin tespiti halinde mesul müdürün ayrıldığı tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. 

2012 Sözleşmesi

                         4.6.3. Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi ve benzeri hallerde durum müessese sahibi ve/veya mesul müdür tarafından ayrılış tarihini takip eden iş günü bitimine kadar, mesul müdürün vefatı halinde ise, müessese sahibi tarafından vefatı takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma bildirimde bulunulur. Kurum tarafından bu tarihler dikkate alınarak MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır. Mesul müdürün ayrılışının veya vefatının Kuruma bildirilmediğinin tespiti halinde mesul müdürün ayrılış tarihi veya vefatından itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. 

5-2011 Sözleşmesi

                       3.22. Müessese sahibinin ve varsa adi ortaklarının herhangi birinin değişmesi veya müessesenin kapatılması halinde, değişiklik ve kapatılma halinin ortaya çıktığı tarihi takip eden iş günü içerisinde Kuruma bildirilir ve reçete kabul edilmez, ancak müessese sahibinin talebi halinde yeniden sözleşme yapılır. Anonim ve limited şirketlerde ise ortakların tümü veya bir kısmının değişmesi ile şirket müdürünün ayrılması/değişmesi halinde, bu değişikliğin Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Kuruma bildirilir, bildirilmemesi halinde değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. Değişiklik ile ilgili bildirimin yapılarak, ilgili belgelerin Kuruma iletilmesi halinde yeniden sözleşme yapılır.

 2012 Sözleşmesi

                       4.6.5. Müessese sahibinin ve varsa adi ortaklarının herhangi birinin değişmesi veya müessesenin kapatılması halinde, değişiklik veya kapatılma halinin ortaya çıktığı tarihi takip eden iş günü bitimine kadar, vefat halinde ise takip eden 5 iş günü içerisinde yeni durum Kuruma bildirilir ve reçete kabul edilmez, ancak müessese sahibi ve/veya müessese sahibi mirasçılarının talebi halinde yeniden sözleşme yapılabilir. Şirket olarak faaliyet gösteren optik müesseselerinde; Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri, Limitet Şirketlerde ise ortakların tümü veya bir kısmının değişmesi hallerinde, şirket müdürünün ayrılması/değişmesi veya temsil yetkisinin geri alınması halinde, bu değişiklik 20 (yirmi) gün içerisinde Kuruma bildirilir. Bildirilmemesi halinde değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. Değişiklik ile ilgili bildirimin yapılması, ilgili belgelerin Kuruma iletilmesi ve engel bir durum bulunmaması halinde müessese ile yeniden sözleşme yapılabilir.

 6- 2011 Sözleşmesi

                     6.1. Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

 2012 Sözleşmesi

                     6.1.1. Taraflar önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Sözleşmenin Müessese tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde 6 (altı) ay süreyle Müessese ile tekrar sözleşme yapılmaz.

 7-2011 Sözleşmesi

                    6.3.11. Müessese sahibi ve mesul müdürün, (reçeteyi düzenleyen göz hekimi, özel dal merkezi sahibi ve ortakların, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun) kurumlar, diğer sağlık kuruluşları ve üçüncü şahıslarla açık veya gizli işbirliği yaptığının, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulundurduğunun, reçete toplama ve yönlendirme yaptığının tespiti halinde, 10.000,00 (onbin) TL cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin ikinci kez tekrarı halinde 20.000,00 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

 2012 Sözleşmesi

                         6.1.15. Müessese sahibi ve/veya mesul müdürün, (reçeteyi düzenleyen göz hekimi, özel dal merkezi sahibi ve ortakların, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun) kurumlar, diğer sağlık kuruluşları ve üçüncü şahıslarla açık veya gizli işbirliği yaptığının, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulundurduğunun, reçete toplama ve yönlendirme yaptığının tespiti halinde, 10.000 (onbin) TL cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde 20.000 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

8- 2011 Sözleşmesi

                         6.3.14. Müessese sahibi/Mesul Müdür veya Müessesede çalışanlar tarafından reçetede/reçete eki belgede haksız kazanç elde edilmesini sağlayacak nitelikte tahrifat yapıldığının veya sahte reçetenin/reçete eki belgenin Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde, 20.000,00 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak 6 (altı) ay süreyle sözleşme feshedilir. Aynı fiilin tekrarı halinde ise 20.000,00 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

     6.3.15. Reçete muhteviyatı SUT eki EK 6 listesinde yer alan malzemelerin verilmeden verilmiş gibi gösterilerek fatura edildiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde, 10.000,00 (onbin) TL cezai şart uygulanarak 3 (üç) ay süreyle sözleşme feshedilir. Aynı fiilin tekrarı halinde ise 20.000,00 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

 2012 Sözleşmesi

                          6.1.18. Müessese sahibi/mesul müdür veya müessesede çalışanlar tarafından reçete/reçete eki belgede haksız kazanç elde edilmesini sağlayacak nitelikte tahrifat yapıldığının veya sahte reçete/reçete eki belgenin Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde, 20.000 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

                        6.1.19. Reçete muhteviyatı malzemelerin verilmeden verilmiş gibi gösterilerek fatura edildiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde, 10.000 (onbin) TL cezai şart uygulanır ve müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde ise 20.000 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. 

9- 2011 Sözleşmesi

                          6.3.18. Müessese sahibi hakkında sözleşmenin (6.3) numaralı maddesinde belirtilen fiiller dışında yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş yargı kararının bulunması halinde müessesenin sözleşmesi feshedilir ve müessese sahibi ile 5 (beş) yıl süreyle sözleşme imzalanmaz.

 2012 Sözleşmesi

                        6.1.20. Müessese sahibi/mesul müdür ile sözleşmenin (6.1.) numaralı maddesinde belirtilen fiiller dışında mesleği ile ilgili olarak veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı aleyhinde kesinleşmiş bir yargı kararının tespit edilmesi halinde ise sözleşme feshedilir, müessese sahibi/mesul müdür ile 5 (beş) yıl süreyle sözleşme imzalanmaz.

 10-2011 Sözleşmesi

                        6.17. Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kurumca veya Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen müessesenin/mesul müdürün yeniden sözleşme yapmak istemesi durumunda, müessesenin yazılı talebi halinde Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu sözleşmedeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır. Uygulanacak cezai şartın hesaplanmasında müessesenin devredilen kurumlara daha önce ödediği para cezaları dikkate alınmaz.

Ayrıca sözleşmenin feshine ilişkin fiil için; bu sözleşme hükümlerinde “tekrarı halinde” yeni bir yaptırım belirtilmiş ise söz konusu fiil tekrara dayalı yaptırımlar için ilk fiil olarak kabul edilir.

 2012 Sözleşmesi

                         6.15. Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kurumca veya Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen müessesenin/mesul müdürün yeniden sözleşme yapmak istediğine ilişkin yazılı talebi halinde müessesenin devredilen Kurumlara ve Kuruma daha önce ödediği para cezaları dikkate alınmak suretiyle Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu sözleşmedeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır.

 Ayrıca sözleşmenin feshine ilişkin fiil için; bu sözleşme hükümlerinde “tekrarı halinde” yeni bir yaptırım belirtilmiş ise feshe konu fiil tekrara dayalı yaptırımlar için ilk fiil olarak kabul edilir.

 11-2011 Sözleşmesi

                           6.19. Gerek görüldüğü hallerde Kurum, bu sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili hususları, müessese nezdinde yapılacak olan da dâhil olmak üzere, Kurumun denetim ve kontrolle yetkilendirilen yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kurum yetkilileri tarafından sözleşmede yer alan hususların tespitine ilişkin yapılacak denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar Kurumun ilgili birimine bildirilerek sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) ay süreyle sözleşme yapılmaz.

 2012 Sözleşmesi

                           6.17. Gerek görüldüğü hallerde Kurum, bu sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili hususları, müessese nezdinde yapılacak olan denetimler de dâhil olmak üzere, Kurumun denetim ve kontrolle yetkilendirilen yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kurum yetkilileri tarafından sözleşmede yer alan hususların tespitine ilişkin yapılacak denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar/çalıştırılanlar Kurumun ilgili birimine bildirir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Gözlük! Gözlük!

Görmek ne kadar güzel bir duygu. Görebilme yeteneğine sahip olmak, etrafımızda ki güzellikleri görebilmek, görerek yaşayabilmek…...

SUT ve EK 3D Değişiklik Talebi SUT ve EK 3D Değişiklik Talebi

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği olarak optisyenlik müesseseleri adına Kurumunuzdan talep ettiğimiz SUT ve EK3D değişiklik...

Çocuklarda güneş gözlüğü kullanmalıdır Çocuklarda güneş gözlüğü kullanmalıdır...

ABD’de camı yüzde 100 UV filtreli olmasına rağmen çerçeve boyasında yüksek oranda kurşun içerdiği saptanan market gözlükleri piyasadan ...

Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırıl...

Türkiye'de özellikle son yıllarda atağa geçen geri dönüşüm sektöründe kağıt ve plastiğin yanında atık camlar da değerlendiriliyor....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(2 Yorum)
Abonelik
Bildir
guest
2 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
METEHAN İLERİ
METEHAN İLERİ
10 yıl önce

ALLAH VAR BAYA İYİLEŞTİRİLMİŞ TAYLAN HOCAM KOMİK BENCE ABDULLAH BAŞKANIM BAYA SEVİNMİŞTİR ÇOK ŞEY DEĞİŞTİTDİRDİK DİYE.

Taylan KÜÇÜKER
Taylan KÜÇÜKER
10 yıl önce

Garanti Belgesi uygulaması, 01.03.2012 tarihinde barkod uygulaması ile reçeteye eklenmesi ve medulaya girilmesi yen sözleşmeye göre kaldırılmıştır. 01.03.2012 ye kadar eski uygulamaya devam edeceğiz, garanti belgesi ekleyeceğiz.01.03.2012 den sonra reçeteye eklemeyeceğiz Optik medula provizyon sistemine girmeyeceğiz ama hak sahiplerine vereceğiz. Reçete arkasına hak sahibinin kendi el yazsı ile beyanı kaldırılmıştır. Bizim konfederasyon olarak bu sene ağırlıklı üzerinde durduğumuz, ceza maddelerinin iyileştirilmesi talebiydi. Tam olarak her istediğimiz karşılanmasa da ilk defa bu kadar maddede ceza uygulamaları ve tutarlarında iyileştirme sağlanmıştır. Daha önce SGK dan taleplerimizi siteniz vasıtası ile meslektaşlarımıza duyurmuştuk. değerli meslektaşlarımız TİTUBB kayıtlarımız TC Sağlık Bakanlığı tarafından toplu yapılacaktır. Bizi… Read more »

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Gözlük! Gözlük!

Görmek ne kadar güzel bir duygu. Görebilme yeteneğine sahip ...

SUT ve EK 3D Değişiklik Talebi SUT ve EK 3D Değişiklik T...

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği olarak optisye...

Çocuklarda güneş gözlüğü kullanmalıdır Çocuklarda güneş gözlüğü ...

ABD’de camı yüzde 100 UV filtreli olmasına rağmen çerçeve bo...

Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor Atık camlar yeniden ekono...

Türkiye'de özellikle son yıllarda atağa geçen geri dönüşüm s...

Her Kurban, Lösemili Çocuklara Can! Her Kurban, Lösemili Çocu...

“O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce ...

Koronavirüs vakaları arttı Koronavirüs vakaları artt...

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında kısıtlamaların tam...

Sağlık Alanında Reklam Yasağı ve Nedenleri Sağlık Alanında Reklam Ya...

Sağlık alanında reklamın neden yasak olduğunun yanıtı, rekla...

Gece görüşleri artık daha güvenli! Gece görüşleri artık daha...

Avustralyalı araştırmacılar, son derece hafif, ucuz ve seri ...

Güneş gözlüğünde zaman aşımına dikkat! Güneş gözlüğünde zaman aş...

Gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş ...

İş yaptıkları şirketi satın aldılar İş yaptıkları şirketi sat...

Gazi, gözlük camlarının iç pazarda satışının yanı sıra Porte...

Magazin HABERLERİ
Web TV
2
0
Fikirlerinizi bekliyoruz. Lütfen yorum yapınx